EFFECTIVINESS OF SPECIAL EDUCATION PROGRAM IN EARLY CHILDHOOD PERIOD APPLIED TO TEACHERS WORKING IN PRESCHOOL EDUCATION INSTUTIONS

OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINDA GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERE SUNULAN ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE ÖZEL EĞİTİM PROGRAMININ ETKİLİLİĞİ

EFFECTIVINESS OF SPECIAL EDUCATION PROGRAM IN EARLY CHILDHOOD PERIOD APPLIED TO TEACHERS WORKING IN PRESCHOOL EDUCATION INSTUTIONS

 
Author : Hatice Ece Geç  , İbrahim Coşkun  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 14
Page : 200-246
DOI Number: :
Cite : Hatice Ece Geç , İbrahim Coşkun, (2021). EFFECTIVINESS OF SPECIAL EDUCATION PROGRAM IN EARLY CHILDHOOD PERIOD APPLIED TO TEACHERS WORKING IN PRESCHOOL EDUCATION INSTUTIONS. International Journal of Education Technology and Scientific Researches, 14, p. 200-246. Doi: 10.35826/ijetsar.302.
    


Summary

The aim of this study is to determine the effectiveness of the special education program in early childhood period offered to teachers working in pre-school education institutions. Research participants are 15 teachers from 8 different branches who work in a private preschool education institution affiliated to the Ministry of National Education (MNE) in Edirne/TURKEY. The research is action research from qualitative dimensional study designs. Based on the research problem, a needs analysis was conducted to determine the level of knowledge of teachers about special education and inclusion. In line with the needs analysis and the literature, 3 training modules are prepared in line with the 3 main objectives selected by using the Taba Model to increase the knowledge level of teachers about special education and inclusion. Modules prepared for education; basic concepts in special education and characteristics of individuals developing differently, behavior management in inclusive environment and effective adaptations, effective teaching adaptations in inclusive environment and preparing an Individualized Education Program (IEP). Research data collected with 1 demographic information form with 8 questions containing the demographic information of the teachers, 3 recognition forms containing 16 questions prepared specifically for each training module and presented before the module, 3 placement forms with 16 questions to be presented after the implementation, totally with 7 forms. Before the modules presented, teachers' pre-module knowledge levels were determined by a pre-application-level determination form containing 16 questions about the module. After the module implementation, the post-application-level determination form was presented to the teachers again and find out how the knowledge levels of the teachers changed at the end of the module were examined. The findings obtained as a result of the research were organized and conveyed within themes. The results obtained were interpreted in line with the relevant sources and made suggestions.Keywords

special education, preschool, teacher educationAbstract

Bu çalışma, sınıf yönetimi öz yeterliği ve disipline ayrılan zaman arasındaki ilişkide algılanan disiplin ikliminin aracı etkisini incelemeyi amaçlamaktadır. Bu araştırmanın araştırma grubu Uluslararası Öğretme ve Öğrenme Araştırması (The Teaching and Learning International Survey [TALIS]) 2018'e katılan 12202 Türk öğretmenden oluşmaktadır. Veri toplama aracı olarak TALIS anketinde bulunan sınıf yönetimi öz-yeterlik ölçeği, algılanan disiplin iklimi ölçeği ve disipline ayrılan zaman araştırma verileri olarak kullanılmıştır. Araştırmadaki değişkenler arasındaki ilişkinlerinin belirlenmesi amacıyla iki model incelenmiştir. Bunlardan ilki bağımsız ve bağımlı değişken arası ilişkinin aracı değişkenin yokluğunda incelendiği Model 1’dir. Diğeri ise bağımsız ve bağımlı değişken arası ilişkinin aracı değişkenin varlığında incelendiği Model 2’dir. Araştırma sonucunda değişkenler arasında anlamlı ilişkiler olduğu; sınıf yönetimi öz yeterliliğinin algılanan disiplin ikliminin; disiplini ikliminin ise disipline ayrılan zamanın anlamlı bir yordayıcısı olduğunu saplanmıştır. Araştırmanın bulgularına göre, algılanan disiplin iklimi öğretmenlerin sınıf yönetimindeki öz yeterliklerinden olumlu etkilenmektedir. Öz yeterlik inancı yüksek olan öğretmenler, başarabileceklerine inanarak hedeflerini gerçekleştirme konusunda daha azimli olmaktadır. Ayrıca yüksek öz yeterlik inancına sahip öğretmenler disiplin sorunları gibi sınıf içi istenmeyen davranışlar karşısında daha dirençli olmaktadır. Ayrıca algılanan disiplin iklimi ile disipline ayrılan zaman arasında anlamlı bir ilişki olduğu saptanmış.  Araştırma sonucunda öğretmenlerin sınıf disiplin iklimini olumsuz algıladıkça disiplin sağlayabilmek için harcadıkları sürenin arttığı saptanmıştır. Aracılık ilişkisi incelendiğinde; algılanan disiplin ikliminin, sınıf yönetimi öz yeterliliği ile disipline ayrılan zaman arasındaki ilişki üzerinde tam aracılık etkisi olduğu görülmüştür. Disiplin iklimi sağlanmış sınıflarda öğretmenler zamanları disiplin için değil gerçek öğrenme etkinliklerine ayıracaktır. Bu durum öğretimin niteliğini ve akademik sonuçları olumlu şekilde etkileyeceği görülmüştür. Çalışmanın bulguları literatür ışığında tartışılmıştır.Keywords

özel eğitim, okulöncesi eğitim, kaynaştırma, öğretmen yetiştirme