THE PREDICTIVE EFFECT OF CURIOSITY AND EXPLORATION TENDENCIES OF PHYSICAL EDUCATION TEACHER CANDIDATES ON LEISURE LITERACY

BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ MERAK VE KEŞFETME EĞİLİMLERİNİN BOŞ ZAMAN OKURYAZARLIĞINA YORDAYICI ETKİSİ

THE PREDICTIVE EFFECT OF CURIOSITY AND EXPLORATION TENDENCIES OF PHYSICAL EDUCATION TEACHER CANDIDATES ON LEISURE LITERACY

 
Author : Tebessüm AYYILDIZ DURHAN  , Serkan KURTİPEK  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 14
Page : 624-656
DOI Number: :
Cite : Tebessüm AYYILDIZ DURHAN , Serkan KURTİPEK, (2021). THE PREDICTIVE EFFECT OF CURIOSITY AND EXPLORATION TENDENCIES OF PHYSICAL EDUCATION TEACHER CANDIDATES ON LEISURE LITERACY . International Journal of Education Technology and Scientific Researches, 14, p. 624-656. Doi: 10.35826/ijetsar.309.
    


Summary

In this study, it is aimed to examine the effect of curiosity and exploration tendencies of physical education teacher candidates on leisure literacy. 249 undergraduate students studying in physical education teaching departments of state universities in Ankara in the fall term of 2020 participated in the study. The data were collected with the Curiosity and Exploration Scale II and the Leisure Literacy Scale. Data were evaluated by descriptive statistics, independent sample t-test, one-way analysis of variance ANOVA and post hoc tests, correlation analysis and regression analysis. In the study, the internal consistency coefficient of the Curiosity and Exploration Scale was determined as .79 for the total scores and .95 for the Leisure Literacy Scale. The findings show that there are significant differences between the gender, perceived income, place of residence and efficent leisure time and curiosity and exploration and leisure literacy of physical education teacher candidates, while class and daily leisure sufficiency do not significantly change the measurement tools. Besides, it was determined that there is a positive and significant relationship between curiosity and exploration and leisure literacy, and that curiosity and exploring have a significant effect on explaining leisure literacy. Research results show that curiosity and exploration factors have a predictive effect on improving leisure literacy.Keywords

Curiosity, exploration, leisure, literacyAbstract

Bu çalışmada beden eğitimi öğretmen adaylarının merak ve keşfetme eğilimlerinin boş zaman okuryazarlığına olan etkisinin incelenmesi amaçlanmaktadır. Araştırmaya 2020 güz döneminde Ankara’daki devlet üniversitelerinin beden eğitimi öğretmenliği bölümlerinde öğrenim gören 249 lisans öğrencisi katılmıştır. Veriler Merak ve Keşfetme Ölçeği II Serbest Zaman Okuryazarlığı Ölçeği ile toplanmıştır. Veriler betimsel istatistikler, bağımsız örneklem t-testi, tek yönlü varyans analizi ANOVA ve post hoc testleri, korelasyon analizi ve regresyon analizleri ile değerlendirilmiştir. Çalışmada Merak ve Keşfetme Ölçeği için iç tutarlılık katsayısı .79, Serbest Zaman Okuryazarlığı Ölçeği için ise .95 olarak belirlenmiştir. Elde edilen bulgular beden eğitimi öğretmen adaylarının cinsiyet, algılanan gelir, ikamet edilen yer ve verimli boş zaman geçirme durumları ile merak, keşfetme ve boş zaman okuryazarlığı arasında anlamlı farklılıklar olduğunu, sınıf ve günlük boş zaman yeterliliğinin ölçüm araçlarını anlamlı biçimde değiştirmediğini göstermektedir. Ayrıca merak ve keşfetme ile boş zaman okuryazarlığı arasında pozitif yönlü anlamlı ilişki olduğu, merak ve keşfetmenin boş zaman okuryazarlığını açıklama anlamlı etkisi olduğu belirlenmiştir. Araştırma sonuçları merak ve keşfetme unsurlarının boş zaman okuryazarlığını geliştirmede yordayıcı etkiye sahip olduğunu göstermektedir.Keywords

Merak, keşfetme, boş zaman, okuryazarlık