EXPLORING THE LINK BETWEEN PRINCIPALS VISIONARY LEADERSHIP AND SCHOOL EFFECTIVENESS

OKUL MÜDÜRLERİNİN VİZYONER LİDERLİĞİ İLE OKUL ETKİLİLİĞİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

EXPLORING THE LINK BETWEEN PRINCIPALS VISIONARY LEADERSHIP AND SCHOOL EFFECTIVENESS

 
Author : Selçuk TURAN  , Bayram Gökbulut  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 14
Page : 589-623
DOI Number: :
Cite : Selçuk TURAN , Bayram Gökbulut, (2021). EXPLORING THE LINK BETWEEN PRINCIPALS VISIONARY LEADERSHIP AND SCHOOL EFFECTIVENESS. International Journal of Education Technology and Scientific Researches, 14, p. 589-623. Doi: 10.35826/ijetsar.320.
    


Summary

The purpose of this study is to explore the link between the visionary leadership behaviours of school principals and school effectiveness, based on teachers' perceptions. Descriptive and relational survey model was used in the study, which was designed according to the quantitative research method. The population of the study consisted of teachers working in public schools in the Western Black Sea Region, Turkey. The study was conducted through the convenience sampling method, and the data were obtained from 232 teachers in the 2020-2021 academic year. Two scales, namely, ‘Visionary Leadership Scale’ and ‘School Effectiveness Scale’, were used as data collection tools in the study. Descriptive statistics were performed for assessing the opinions of the teachers participating in the study about the visionary leadership behaviours of school principals and the efficiency of the schools where they work. Kolmogorov-Smirnov test results were evaluated to determine whether the data were normally distributed. Independent samples t-test was applied to determine the difference between the variables including teachers' gender, educational background, length of working time with the same principal, and the levels of school effectiveness and visionary leadership. Further, one-way analysis of variance (ANOVA) was conducted to determine the difference between the variables of teachers' length of working time at the same school and professional seniority, and levels of perception on school effectiveness and visionary leadership. Consequently, we concluded that the teachers who participated in the study perceived the visionary leadership competencies of school principals and the effectiveness levels of their schools as high. The results also indicated a significant difference between the teachers’ working time at the same school and their perceptions of visionary leadership. In this regard, teachers working in the same school for 0-5 years appeared to perceive the visionary leadership levels of school principals as higher than the teachers working for 6-10 years. Finally, it was determined that there was a significant relationship between visionary leadership and its sub-factors, and school effectiveness.Keywords

Visionary leadership, school effectiveness, ISTE standards, school principals.Abstract

Bu çalışma, okul müdürlerinin vizyoner liderlik davranışları ile okul etkililiği arasındaki ilişkileri öğretmen algılarına dayalı olarak ortaya koymayı amaçlamaktadır. Nicel araştırma yönetimine göre desenlenen araştırmada betimleyici ve ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini, Batı Karadeniz Bölgesinde bulunan ve kamuya bağlı okullarda görev yapan öğretmenler oluşturmaktadır. Kolay ulaşılabilir örnekleme yönteminin kullanıldığı araştırmada veriler, 2020-2021 eğitim-öğretim yılında 232 öğretmenden elde edilmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak ‘’Vizyoner Liderlik Ölçeği’’ ve ‘’Okul Etkililiği Ölçeği’’ olmak üzere iki ölçek kullanılmıştır. Araştırmaya katılan öğretmenlerin okul yöneticilerine yönelik vizyoner liderlik ve görev yaptıkları okulların etkililiği hakkında görüşlerine yönelik betimsel istatistiklerden faydalanılmıştır. Verilerin normal dağılıp dağılmadığına karar vermek için Kolmogorow-Smirnov testi sonuçları incelenmiştir. Öğretmenlerin cinsiyet, eğitim durumu, aynı okul müdürüyle çalışma süresi değişkenleri ile okul etkililiği ve vizyoner liderlik düzeyleri arasındaki farkın belirlenmesi amacıyla bağımsız örneklemler t-testi uygulanmıştır. Öğretmenlerin aynı okulda çalışma süresi ve mesleki kıdem değişkenleri ile okul etkililiği ve vizyoner liderlik düzeyleri arasındaki farkın belirlenmesi amacıyla tek yönlü varyans analizi (ANOVA) yapılmıştır. Araştırma sonucunda, öğretmenlerin, okul müdürlerinin vizyoner liderlik yeterliklerini ve okullarının etkililik düzeylerini yüksek olarak gördüğü belirlenmiştir. Araştırma sonuçları ayrıca araştırmaya katılan öğretmenlerin aynı okulda çalıştıkları süreler ile vizyoner liderlik algıları arasında anlamlı bir fark olduğunu göstermektedir. Buna göre, aynı okulda 0-5 yıl arasında çalışan öğretmenler, 6-10 yıl arasında çalışan öğretmenlere göre okul müdürlerinin vizyoner liderlik düzeylerini daha yüksek olarak görmektedirler. Son olarak, vizyoner liderlik ve alt faktörleri ile okul etkililiği arasında anlamlı bir ilişkinin olduğu tespit edilmiştir.Keywords

Vizyoner liderlik, okul etkililiği, ISTE standartları, okul müdürleri.