THE EFFECT OF MINDFUL ATTENTION AWARENESS LEVEL ON DIGITAL LITERACY OF SPORTS SCIENCE FACULTY STUDENTS

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BİLİNÇLİ FARKINDALIK DÜZEYİNİN DİJİTAL OKURYAZARLIĞA ETKİSİ

THE EFFECT OF MINDFUL ATTENTION AWARENESS LEVEL ON DIGITAL LITERACY OF SPORTS SCIENCE FACULTY STUDENTS

 
Author : Oruç Ali Uğur    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 14
Page : 569-588
DOI Number: :
Cite : Oruç Ali Uğur , (2021). THE EFFECT OF MINDFUL ATTENTION AWARENESS LEVEL ON DIGITAL LITERACY OF SPORTS SCIENCE FACULTY STUDENTS. International Journal of Education Technology and Scientific Researches, 14, p. 569-588. Doi: 10.35826/ijetsar.329.
    


Summary

The study aimed to examine the effect of the mindful attention awareness level of sports sciences students on digital literacy. The study group consisted of 76 (39%) female and 119 (61%) male participants who study at the sports sciences faculty of a public university in the 2020-2021 academic year. In the process of data collection, the "Mindful Attention Awareness Scale" developed by Brown & Ryan (2003) and adapted to Turkish by Özyeşil, Arslan, Bıçak and Deniz (2011), and the "Digital Literacy Scale" developed by Ng (2012) and adapted into Turkish by Üstündağ, Güneş and Bahçıvan (2017) were used.  The internal consistency coefficient obtained from the Mindful Attention Awareness Scale data was .83, and the coefficient obtained from the Digital Literacy Scale data set was .84. This study, in which the effect of the mindful attention awareness level of the students of the faculty of sports sciences on digital literacy was examined, was designed with the relational screening model. SPSS 22 Package Program was used to analyse the data and regression analysis, t-test and one-way ANOVA tests were performed. As a result, it was determined that the mindful attention awareness and digital literacy of the participants did not differ according to the gender variable. It was found that there was no statistically significant difference between mindfulness attention awareness and digital literacy and time spent on the internet. A positive and low-level relationship was found between the mindful attention awareness and digital literacy results of the participants.Keywords

University student, mindful attention awareness, digital literacy.Abstract

Bu araştırmanın amacı, spor bilimleri fakültesi öğrencilerinin bilinçli farkındalık düzeyinin dijital okuryazarlığa etkisini incelemektir. Araştırmanın çalışma grubunu, 2020-2021 akademik yılında bir kamu üniversitesinin spor bilimleri fakültesinde öğrenim gören 76’sı (%39) kadın, 119’u (%61) erkek katılımcı oluşturmaktadır. Araştırma verilerin toplanması sürecinde, Brown ve Ryan (2003) tarafından geliştirilip, Özyeşil, Arslan, Kesici ve Deniz (2011) tarafından Türkçeye uyarlanan Bilinçli Farkındalık ölçeği ve Ng (2012) tarafından geliştirilen, Üstündağ, Güneş ve Bahçıvan (2017) tarafından Türkçe’ye uyarlanan Dijital Okuryazarlık Ölçekleri kullanılmıştır. Bilinçli Farkındalık Ölçeği veri setinden elde edilen iç tutarlık katsayısı ise .83, Dijital Okuryazarlık Ölçeği veri setinden elde edilen iç tutarlık katsayısı ise .84 olarak belirlenmiştir. Spor bilimleri fakültesi öğrencilerinin bilinçli farkındalık düzeyinin dijital okuryazarlığa etkisinin incelendiği bu araştırma ilişkisel tarama modeli ile desenlenmiştir. Verilerin analizinde SPSS 22 Paket Programı kullanılmış, regresyon analizi, T-Testi ve One-Way Anova testleri yapılmıştır. Sonuç olarak, Spor bilimleri fakültesi öğrencilerinin bilinçli farkındalık düzeyinin dijital okuryazarlığa etkisini incelemek amacı ile yapılan çalışmada; katılımcıların bilinçli farkındalıkları ve dijital okuryazarlıklarının cinsiyet değişkenine göre farklılaşmadığı belirlenmiştir. Bilinçli farkındalık ve dijital okuryazarlık ile internette harcanan zaman arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olmadığı tespit edilmiştir. Katılımcıların, bilinçli farkındalık ile dijital okuryazarlık değerleri arasında pozitif yönlü ve düşük düzeyde bir ilişki tespit edilmiştir.Keywords

Üniversite öğrencisi, bilinçli farkındalık, dijital okuryazarlık.