INVESTIGATION OF INTERDISCIPLINARY STUDIES IN LIFE SCIENCE, SOCIAL STUDIES AND SCIENCE EDUCATION (2000-2020)

HAYAT BİLGİSİ, SOSYAL BİLGİLER VE FEN BİLİMLERİ ALANINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN DİSİPLİNLER ARASI ÇALIŞMALARIN İNCELENMESİ (2000-2020)

INVESTIGATION OF INTERDISCIPLINARY STUDIES IN LIFE SCIENCE, SOCIAL STUDIES AND SCIENCE EDUCATION (2000-2020)

 
Author : Burcu SEZGİNSOY ŞEKER  , Ümit İZGİ ONBAŞILI  
Type :
Printing Year : 2022
Number : 17
Page : 888-931
DOI Number: :
Cite : Burcu SEZGİNSOY ŞEKER , Ümit İZGİ ONBAŞILI, (2022). INVESTIGATION OF INTERDISCIPLINARY STUDIES IN LIFE SCIENCE, SOCIAL STUDIES AND SCIENCE EDUCATION (2000-2020) . International Journal of Education Technology and Scientific Researches, 17, p. 888-931. Doi: 10.35826/ijetsar.417.
    


Summary

The aim of this study is to investigate the interdisciplinary studies in the fields of life studies, social studies and science education carried out in Turkey between the years 2000-2020. A total of 38 scientific studies from postgraduate theses (16 pieces) and articles (22 pieces) scanned in TR Index Ulakbim between 2000-2020, which are open to access on the official website of the National Thesis Center of the Council of Higher Education, were included in this review. All the studies reviewed; it was classified in terms of publication year, publication type, research method, sample group, data collection tools, keywords, and distribution of interdisciplinary ties. In the study, data were collected by document analysis, which is one of the qualitative research methods. In the analysis of the data, coding was done by using content analysis and the frequency values were presented. According to the results of this research, it is seen that the number of studies covering the fields of social studies and science is the highest. It has been understood that the studies covering the fields of life sciences and science are the least. When examined according to the research method; while more quantitative methods were used in articles, it was found that qualitative research methods were preferred in theses. Mixed method studies were less preferred in both types of publications. When the study groups were examined in the studies, it was seen that they generally worked with primary school students and university students. When the data collection tools used in the publications are examined, survey form, likert type scales, achievement tests, observation and interview forms, and diaries have been the most preferred tools. When the keywords used in the theses are examined; different themes were identified as environment, textbook, curriculum, teachers, reports, attitude, measurement-evaluation, awareness, and concept. In the keywords used in the theses, it is seen that the theme of "curriculum" is also included in the articles. It is seen that the ties and the integration between the interdisciplinary studies in the field of social studies, life sciences and science between 2000-2020 are made within the framework of the "curriculum".Keywords

Social studies, life science, science education, interdisciplinary.Abstract

Bu araştırmanın amacı, Türkiye’de 2000-2020 yılları arasında gerçekleştirilen sosyal bilgiler, hayat bilgisi ve fen bilimleri alanlarında yer alan disiplinler arası çalışmaları incelemektir. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi resmî sitesinde erişime açık olan 2000-2020 yıllarında lisansüstü tezlerden (16 adet) ve TR Dizin Ulakbim'de taranan makalelerden (22 adet) toplam 38 bilimsel çalışma bu incelemeye dâhil edilmiştir. İncelenen tüm çalışmalar; yayın yılı, yayın türü, araştırma yöntemi, örneklem grubu, veri toplama araçları, anahtar sözcükler ve çalışmalarda yer alan disiplinler arası bağların dağılımı açılarından sınıflandırılmıştır. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden biri olan doküman incelemesiyle veriler toplanmıştır. Verilerin analizinde içerik analizinden yararlanılarak kodlama yapılmış ve frekans değerleri sunulmuştur. Bu araştırmanın sonuçlarına göre; Sosyal bilgiler ve fen bilimleri alanlarını kapsayan çalışmaların sayıca en fazla olduğu görülmektedir. Hayat bilgisi ve fen bilimleri alanlarını kapsayan çalışmaların ise en az olduğu anlaşılmıştır. Araştırma yöntemine göre incelendiğinde; makalelerde daha çok nicel yöntem kullanılırken, tezlerde nitel araştırma yöntemlerinin tercih edildiği bulunmuştur. Karma yöntem araştırmaları her iki yayın türünde de az tercih edilmiştir. Araştırmalarda çalışma grupları incelendiğinde genellikle ilkokul öğrencileriyle, üniversite öğrencileriyle çalışıldığı görülmüştür. Yayınlarda kullanılan veri toplama araçları incelendiğinde genellikle anket formu, likert tipi ölçekler, başarı testleri, gözlem ve görüşme formları, günlükler en çok tercih edilen araçlar olmuştur. Tezlerde kullanılan anahtar sözcükler incelendiğinde; çevre, ders kitabı, öğretim programı, öğretmenler, raporlar, tutum, ölçme-değerlendirme, farkındalık ve kavram olarak farklı temalar tespit edilmiştir. Tezlerde kullanılan anahtar sözcüklerde “öğretim programı” temasına makalelerde de yer verildiği görülmektedir. 2000-2020 yılları arasında sosyal bilgiler, hayat bilgisi ve fen bilimleri alanında yapılan disiplinler arası çalışmalar arasındaki bağların ve gerçekleştirilen bütünleşmenin “öğretim programı” çerçevesinde yapıldığı görülmektedir.Keywords

Hayat bilgisi, sosyal bilgiler, fen bilimleri, disiplinler arası