ASSESSMENT OF BURNOUT LEVELS IN MUSIC TEACHER CANDIDATES

MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ

ASSESSMENT OF BURNOUT LEVELS IN MUSIC TEACHER CANDIDATES

 
Author : Rıza Akyürek  , Elif Gizem UYDURAN  
Type :
Printing Year : 2022
Number : 17
Page : 495-545
DOI Number: :
Cite : Rıza Akyürek , Elif Gizem UYDURAN, (2022). ASSESSMENT OF BURNOUT LEVELS IN MUSIC TEACHER CANDIDATES. International Journal of Education Technology and Scientific Researches, 17, p. 495-545. Doi: 10.35826/ijetsar.418.
    


Summary

Societies have reached their current state through social, cultural, economic, and political developments, transformations, and progress over time. As a result of the interaction of societies with each other, people from different cultures have come together and ignited the wick of cultural richness, diversity, and interaction. Many factors, such as various languages, religions, races, education, and traditions in the world, play a significant role in the diversification and change of human life. One of the most critical factors leading to these roles is education, which triggers a conscious shift in the lives of individuals. Education is a process that develops and changes people from birth to death. With different variables, the current study aimed to determine the burnout levels of the 1st, 2nd, 3rd, and 4th-year undergraduate music teacher candidates studying in the Music Education Departments Universities. The research in which the correlational survey model was used was a descriptive study. While the study population comprised the students of the Music Education Departments of Fine Arts Faculty of various Universities in Turkey, the study sample consisted of 857 music teacher candidates, of whom 500 were female and 357 male studying during the fall and spring semesters of the 2019-2020 academic year. The sample was determined by the random assignment method from seven different geographical regions of Turkey. The independent sample t-test was used to determine whether there were any significant differences between the music teacher candidates' burnout levels depending on their gender, class, type of high school they graduated from. The ANOVA test was applied to determine whether any significant differences existed between burnout levels of the music teacher candidates depending on the studied university, instrument type, and income level variables. The study interpreted the research findings in detail, and presented the suggestions in the course of the study.Keywords

Music education, burnout, exhaustion, depersonalization, teacher candidatesAbstract

İlkçağlardan bu yana insanlar, çeşitli yöntem ve teknikler ile yaşam mücadelesi içinde kendi benliklerini oluştura-rak günümüze kadar süregelen ve hala sürmekte olan bir gelişim sarmalında çağa ayak uydurmaktadırlar. Zaman içerisinde toplumlar sosyal, kültürel, ekonomik ve siyasal gelişim, dönüşümler ve ilerlemeler sayesinde günü-müzdeki son hallerine ulaşmışlardır. Toplumların birbirleriyle olan etkileşimleri sonucu farklı kültürlerden insan-lar bir araya gelerek kültürel zenginlik, çeşitlilik ve etkileşimin fitilini ateşlemektedirler. Dünya üzerinde var olan farklı dil, din, ırk, eğitim, yaşam vb. gibi birçok etkenlerin insan yaşamının çeşitlenmesinde ve değişiminde önemli rol oynadığı söylenebilir. Bu rollerden biri ve önde gelen en önemli unsurların başında bireylerin yaşamında bilinçli değişimin sağlanabilmesini tetikleyen eğitim gelmektedir. Eğitim, insanların doğumundan ölümüne kadarki süreçte bireylere eşlik etmekte olan değişim ve gelişim süreci olarak tanımlanabilir. Bu araştırmada, Üniversitelerin Eğitim Fakültelerine bağlı Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümleri, Müzik Eğitimi Ana Bilim Dallarında öğrenim görmekte olan 1., 2., 3. ve 4. sınıf müzik öğretmeni adaylarının tükenmişlik düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırma ilişkisel tarama modelinin kullanıldığı betimsel bir çalışmadır. Araştırmanın evrenini 2019-2020 eğitim-öğretim yılı güz ve bahar yarıyıllarında eğitim gören, Türki-ye’deki Üniversitelerin Eğitim Fakültelerine bağlı Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümlerinin Müzik Eğitimi Anabilim Dalla-rı, örneklemini ise 500’ü kadın, 357’si erkek öğrenci olmak üzere toplam 857 müzik öğretmeni adayından oluş-maktadır. Örneklem Türkiye’nin 7 farklı coğrafi bölgesinden seçkisiz atama yöntemi ile belirlenmiştir. Müzik öğ-retmeni adaylarının tükenmişlik düzeyleri ile cinsiyet, sınıf, mezun olunan lise türü değişkenleri arasında anlamlı farklılıklar olup olmadığının belirlenmesi amacıyla bağımsız örneklem t-testi kullanılmış, yine müzik öğretmeni adaylarının tükenmişlik düzeyleri ile üniversite, eğitim aldıkları çalgı türü ve aylık gelir düzeyleri arasında anlamlı farklılık olup olmadığının belirlenmesi amacıyla anova testi kullanılmıştır. Araştırma verilerinden elde edilen bu-gular yorumlanmış ve araştırmada ayrıntılı şekilde sunulmuştur.Keywords

Müzik eğitimi, tükenmişlik, tükenme, duyarsızlaşma, öğretmen adayları