EXAMINATION OF SELF-DIRECTED LEARNING SKILLS OF MUSIC TEACHER CANDIDATES
(MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖZ-YÖNETİMLİ ÖĞRENME BECERİLERİNİN İNCELENMESİ )

Author : Mevlid Eren ÇIRAK  , Meltem DÜZBASTILAR  
Type :
Printing Year : 2022
Number : 18
Page : 1083-1112
    


Summary

It is necessary to have various skills for the features inherent in the music teaching profession, which are following the current one, learning new things, keeping up with the creation and change of knowledge. Self-managed learning is known as taking control of one's own learning processes. Self-managed learning skills are essential for music teachers and future music teacher candidates. In this study, it is aimed to analyze the self-managed learning skills of music teacher candidates in terms of various variables. Survey method is used in the research, which is a quantitative study based on descriptive model. “Self-managed learning skills scale” and personal information form are used as data collection tools. Research data are collected on a voluntary basis from 200 university students studying in the music teaching undergraduate program in Turkish state universities during the spring semester of the 2020-2021 academic year. The data are analyzed using frequency and percentage from descriptive analysis, t-test and ANOVA from parametric tests. As a result of the research, the self-managed learning skills of the music teacher candidates are high in all the scales and in its sub-dimensions. Self-managed learning skills differed significantly in favor of low-income groups referring to the family income level variable. Based on the mother's education level variable, self-managed learning skills differ significantly in favor of those whose mothers are university graduates and those who are illiterate. It is recommended to carry out more comprehensive studies on the family economic level and mother's educational status variable. It is claimed that similar studies should be repeated using different methods, and the relational situation between self-managed learning skills should be revealed by diversifying the variables. As all studies conducted during the Covid-19 global epidemic, the findings of this study are important in terms of comparison with similar future research.Keywords

Music teacher candidates, learning, self-managed learning skillsAbstract

Müzik öğretmenliği mesleğinin doğasında yer bulan güncel olanı takip etme, yeni şeyler öğrenme, bilginin yaratımı ve değişimine ayak uydurabilmek için çeşitli becerilere sahip olmak gerekir. Öz-yönetimli öğrenme, kişinin kendi öğrenme süreçlerinin kontrolünü ele alması olarak bilinir. Öz-yönetimli öğrenme becerileri müzik öğretmenleri ve ilerde bu mesleği yapacak olan müzik öğretmeni adayları için önemli becerilerdir. Bu araştırmada müzik öğretmeni adaylarının öz-yönetimli öğrenme becerilerinin çeşitli değişkenler bakımından incelenmesi amaçlanmıştır. Betimsel modele dayalı nicel bir çalışma olan araştırmada tarama (survey) yöntemi kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak “Öz-yönetimli öğrenme becerileri ölçeği” ve kişisel bilgi formu kullanılmıştır. Araştırma verileri 2020-2021 akademik yılı bahar döneminde Türk devlet üniversitelerinde müzik öğretmenliği lisans programında öğrenim gören 200 üniversite öğrencisinden gönüllülük esasına göre toplanmıştır. Ulaşılan verilere betimsel analizlerden frekans ve yüzde, parametrik testlerden t-testi ve ANOVA kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda müzik öğretmeni adaylarının öz-yönetimli öğrenme becerilerinin, kullanılan ölçeğin tümünde ve alt boyutlarında yüksek düzeyli olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Öz-yönetimli öğrenme becerileri aile gelir düzeyi değişkenine göre düşük gelir düzeyi grupları lehine anlamlı şekilde farklılık göstermiştir. Anne eğitim düzeyi değişkenine göre öz-yönetimli öğrenme becerileri, anne eğitim düzeyi üniversite mezunu olanlar ile anne eğitim düzeyi okuryazar olmayan katılımcıların lehine anlamlı şekilde farklılık gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır. Aile ekonomik düzey değişkeni ve anne eğitim durumu değişkenine yönelik daha kapsamlı çalışmaların yapılması önerilmektedir. Benzer çalışmaların ileri yıllarda farklı yöntemler kullanılarak tekrarlanması, değişkenler çeşitlendirilerek öz-yönetimli öğrenme becerileri arasındaki ilişkisel durumun ortaya konulması önerilmektedir. Covid-19 küresel salgını sürecinde yapılan tüm araştırmalar gibi bu araştırmanın sonuçları da ileride yapılabilecek benzer araştırmalarla karşılaştırma yapılması bakımından önemli olduğu düşünülmektedir.Keywords

Müzik öğretmeni adayları, öğrenme, öz-yönetimli öğrenme becerileri