THE EFFECT OF EDUCATIONAL COMICS AND EDUCATIONAL CARTOONS ON STUDENTS’ ATTITUDE AND MOTIVATION IN SOCIAL STUDIES COURSE

SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE EĞİTİCİ ÇİZGİ ROMAN VE EĞİTİCİ ÇİZGİ FİLM KULLANIMININ ÖĞRENCİLERİN TUTUM VE MOTİVASYONLARINA ETKİLERİ

THE EFFECT OF EDUCATIONAL COMICS AND EDUCATIONAL CARTOONS ON STUDENTS’ ATTITUDE AND MOTIVATION IN SOCIAL STUDIES COURSE

 
Author : Mehmet Şentürk  , Ufuk ŞİMŞEK  
Type :
Printing Year : 2022
Number : 17
Page : 378-413
DOI Number: :
Cite : Mehmet Şentürk , Ufuk ŞİMŞEK, (2022). THE EFFECT OF EDUCATIONAL COMICS AND EDUCATIONAL CARTOONS ON STUDENTS’ ATTITUDE AND MOTIVATION IN SOCIAL STUDIES COURSE. International Journal of Education Technology and Scientific Researches, 17, p. 378-413. Doi: 10.35826/ijetsar.422.
    


Summary

This study focuses on the use of materials in the social studies course. The aim of this study is to determine the effect of using educational comics and educational cartoons as teaching material in 6th-grade social studies course on students' attitude and motivation. Educational comics and educational cartoons were used as teaching materials in different experimental groups and their effects on students' attitudes and motivations towards the social studies course were tried to be determined. In the study, quasi-experimental design with pretest and posttest control group, which is one of the quantitative research designs, was used. The study was carried out in three different schools located in a city center. The data was collected from 260 6th-grade students. There are two experimental groups and a control group in the study. Social Studies Attitude Scale and Social Studies Motivation Scale were used as a data collection tool. These scales were applied once before and after the lecture process. One-Way ANOVA and Paired-Samples t Test were used to analyze the data. According to the findings obtained as a result of the analysis of the data, there was a significant difference in the attitudes and motivation levels of the students between the experimental group in which educational comics were used and the control group. Likewise, a significant difference was observed between the experimental group in which educational cartoons were used and the control group. However, no significant difference was observed between the experimental groups. According to the results of the research, it can be said that the use of both educational comics and educational cartoons in the social studies positively affects the attitudes and motivations of the students towards the lesson. For this reason, researchers suggest that teachers who want to attract their students to the lesson should consider educational comics and educational cartoons as an effective alternative. Researchers also suggest that future studies should determine teachers' views on educational comics and educational cartoons.Keywords

Social studies, educational comics, educational cartoonsAbstract

Bu çalışma sosyal bilgiler dersinde materyal kullanımına odaklanmaktadır. Çalışmanın amacı, 6. sınıf sosyal bilgiler dersinde öğretim materyali olarak eğitici çizgi roman ve eğitici çizgi film kullanımının öğrencilerin tutum ve motivasyonları üzerindeki etkilerini belirlemektir. Eğitici çizgi romanlar ve eğitici çizgi filmler farklı deney gruplarında öğretim materyali olarak kullanılmış ve öğrencilerin sosyal bilgiler dersine yönelik tutum ve motivasyonları üzerindeki etkileri belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışmada nicel araştırma desenlerinden öntest ve sontest kontrol gruplu yarı deneysel desen kullanılmıştır. Çalışma, bir il merkezinde yer alan üç farklı okulda yürütülmüştür. Çalışmada iki deney grubu ve bir kontrol grubu yer almaktadır. Araştırmanın çalışma grubunu 260 6. sınıf öğrencisi oluşturmakladır. Veri toplama aracı olarak Sosyal Bilgiler Tutum Ölçeği ve Sosyal Bilgiler Motivasyon Ölçeği kullanılmıştır. Bu ölçekler, ders süreci öncesinde ve ders süreci sonrasında birer kez uygulanmıştır. Verilerin analizinde tek yönlü ANOVA ve ilişkili örneklemler t testi kullanılmıştır. Verilerin analizi sonucunda elde edilen bulgulara göre eğitici çizgi romanların kullanıldığı deney grubu ile kontrol grubu arasında öğrencilerin tutum ve motivasyon düzeylerinde anlamlı bir farklılık oluşmuştur. Aynı şekilde eğitici çizgi filmlerin kullanıldığı deney grubu ile kontrol grubu arasında da anlamlı farklılık gözlenmiştir. Bununla birlikte deney grupları arasında anlamlı farklılık gözlenmemiştir. Araştırmanın sonuçlarına göre sosyal bilgiler dersinde hem eğitici çizgi romanların hem de eğitici çizgi filmlerin kullanılması öğrencilerin derse yönelik tutum ve motivasyonlarını olumlu yönde etkilediği söylenebilir. Bu nedenle araştırmacılar, öğrencilerini derse çekmek isteyen öğretmenlerin eğitici çizgi romanları ve eğitici çizgi filmleri etkili bir alternatif olarak düşünmelerini önermektedir. Araştırmacılar ayrıca yapılacak yeni çalışmalarda öğretmenlerin eğitici çizgi roman ve eğitici çizgi filmler hakkındaki görüşlerinin tespit edilmesini önermektedir.Keywords

Sosyal bilgiler, eğitici çizgi roman, eğitici çizgi film.