THE EFFECT OF COMPUTER II COURSE ON THE ACHIEVEMENTS OF PRE-SERVICE TEACHERS AND THEIR ATTITUDES TOWARDS COMPUTER-ASSISTED INSTRUCTION

BİLGİSAYAR II DERSİNİN ÖĞRETMEN ADAYLARININ BAŞARISINA VE BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİME YÖNELİK TUTUMLARINA ETKİSİ

THE EFFECT OF COMPUTER II COURSE ON THE ACHIEVEMENTS OF PRE-SERVICE TEACHERS AND THEIR ATTITUDES TOWARDS COMPUTER-ASSISTED INSTRUCTION

 
Author : Halil İbrahim Haseski  , Ulaş İLİC  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 11
Page : 1-34
DOI Number: :
Cite : Halil İbrahim Haseski , Ulaş İLİC, (2020). THE EFFECT OF COMPUTER II COURSE ON THE ACHIEVEMENTS OF PRE-SERVICE TEACHERS AND THEIR ATTITUDES TOWARDS COMPUTER-ASSISTED INSTRUCTION. International Journal of Education Technology and Scientific Researches, 11, p. 1-34. Doi: 10.35826/ijetsar.43.
    


Summary

The present study aimed to investigate the effect of Computer II course on the achievements of pre-service teachers and their attitudes towards computer-assisted instruction. For this purpose, the study was designed as a one-group pretest-posttest model. The study was conducted with 180 pre-service teachers attending Computer II course at Manisa Celal Bayar University, Faculty of Education in Turkey during the 2017-2018 academic year spring semester. An achievement test was applied to determine the academic achievements of pre-service teachers before and after the instruction of the course, and computer-assisted instruction attitude scale was applied to determine their attitudes towards the computer-assisted instruction. Independent samples t-test, paired sample t-test, ANOVA and simple lineer regression were used to analyze the data. The study findings demonstrated that Computer II course had positive contributions to both the attitudes and the achievements of pre-service teachers. Furthermore, it was determined that the achievement in the course was a significant predictor of pre-service teachers’ attitudes towards computer-assisted instruction. It was considered that the present study findings would be beneficial for future researchers, who would study computer-assisted instruction, Computer II and similar courses. At the end of the paper, several suggestions that could guide future studies and applications were presented.Keywords

Computer-assisted instruction, computer II course, pre-service teachers, attitude, course achievement.Abstract

Bu çalışmada Bilgisayar II dersinin öğretmen adaylarının başarısına ve bilgisayar destekli öğretime yönelik tutumlarına etkisinin incelenmesi hedeflenmiştir. Söz konusu amaç doğrultusunda tek grup ön test son test modeli ile bir araştırma desenlenmiştir. Çalışmaya 2017-2018 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde Türkiye’de Manisa Celal Bayar Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde öğrenim görmekte olan ve Bilgisayar II dersine kayıtlı olan 180 öğretmen adayı katılmıştır. Bu katılımcılardan, ders öncesinde ve sonrasında akademik başarıyı tespit edebilmek için başarı testi ve tutumu belirleyebilmek için bilgisayar desteli eğitime yönelik tutum ölçeği ile veri toplanmıştır. Ulaşılan verilerin analizinde, bağımsız örneklem t-testi, eşleştirilmiş örneklem t-testi, ANOVA ve basit doğrusal regresyon analizleri kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre Bilgisayar II dersi, öğretmen adaylarının hem tutumlarına hem de başarılarına olumlu anlamda katkı sağlamıştır. Ayrıca Bilgisayar II dersi başarısının, öğretmen adaylarının bilgisayar destekli eğitime yönelik tutumlarının anlamlı yordayıcısı olduğu belirlenmiştir. Çalışmanın bilgisayar destekli eğitimi, Bilgisayar II ve benzeri dersler bağlamında inceleyecek olan araştırmacılara yararlı olabileceği düşünülmektedir. Araştırma sonunda ileriki çalışmalara ve uygulamalara ışık tutabilecek çeşitli öneriler sunulmuştur.Keywords

Bilgisayar destekli öğretim, bilgisayar II dersi, öğretmen adayları, tutum, ders başarısı.