METAPHORICAL PERCEPTIONS OF PRESERVICE TEACHERS TOWARDS INCLUSIVE STUDENTS
(ÖĞRETMEN ADAYLARININ KAYNAŞTIRMA ÖĞRENCİSİNE YÖNELİK METAFORİK ALGILARI )

Author : Dürdane ÖZTÜRK  , Turan BAŞKONUŞ  
Type :
Printing Year : 2022
Number : 17
Page : 804-834
    


Summary

This study investigating the metaphorical perceptions of preservice teachers towards inclusive students was conducted in the Fall semester of 2021-2022 academic year. The purpose of the study was to reveal preservice teachers’ perceptions of inclusive students through metaphors. In the study, phenomenology, one of the qualitative research methods, and purposeful sampling were used. The participants were composed of 184 preservice teachers. Preservice teachers studying preschool education and social studies education at Kırşehir Ahi Evran University Faculty of Education were included in the sample. Moreover, the data were analyzed and interpreted using inductive content analysis technique. As a result of the study, the participants produced a total of 184 metaphors. Considering the similar meanings attached to the metaphors of inclusive students by participants, the metaphors were categorized and six themes emerged, which were “individual requiring to attain education appropriate to his/her needs”, “individual requiring attention”, “different and complementary individual”, “special individual”, “instructive individual”, and “undiscovered individual”. When the themes were examined, it was found that the metaphor with the highest frequency was “flower” in the themes of “individual requiring to attain education appropriate to his/her needs” and “individual requiring attention” while the metaphor with the highest frequency was “rainbow” in the theme of “different and complementary individual”. Moreover, the metaphors with the highest frequencies were “butterfly” and “poppy”, “book”, and “treasure” in the themes of “special individual”, “instructive individual”, and “undiscovered individual”, respectively. It was found that the highest number of metaphors produced by preservice teachers was in the theme of “individual requiring attention” and the metaphor was “flower”. “rainbow”, “baby”, “sapling”, and “book” were the metaphors with the highest frequencies following the “flower”. Some metaphors such as “flower”, “diamond”, and “rainbow” were involved under more than one themes based on the meanings attached to them. It was concluded that preservice teachers perceived inclusive students mainly as individuals requiring attention and their metaphorical perceptions towards inclusive students were positive.Keywords

Inclusion, inclusive student, metaphor.Abstract

Öğretmen adaylarının kaynaştırma öğrencisine ilişkin metaforik algılarının incelendiği bu çalışma 2021-2022 eğitim öğretim yılının sonbahar döneminde gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın amacı öğretmen adaylarının kaynaştırma öğrencisine ilişkin sahip oldukları algıları metaforlar aracılığı ile ortaya koymaktır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden fenomenoloji ve amaçsal örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 184 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Çalışma grubuna Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde öğrenim görmekte olan okul öncesi ve sosyal bilgiler öğretmenliği programlarındaki öğretmen adayları dahil edilmiştir. Ayrıca araştırmanın verileri tümevarımsal içerik analizi ile analiz edilmiş ve yorumlanmıştır. Araştırma sonucunda katılımcılar toplamda 184 metafor üretmişlerdir. Katılımcıların kaynaştırma öğrencisine ilişkin ürettikleri bu metaforlara yüklenen benzer anlamlar dikkate alınarak, metaforların gruplandırılması ile toplamda “gereksinimlerine uygun eğitim alması gereken birey”, “ilgi gösterilmesi gereken birey”, “farklı ve tamamlayıcı birey”, “özel olan birey”, “öğretici birey”, “keşfedilmemiş birey” olmak üzere altı tema elde edilmiştir. Bu temalara bakıldığında “gereksinimlerine uygun eğitim alması gereken birey” ve “ilgi gösterilmesi gereken birey” temalarında en fazla “çiçek” metaforu oluşturulurken, “farklı ve tamamlayıcı birey” temasında “gökkuşağı” metaforu oluşturulmuştur. Bunun yanı sıra “özel olan birey” temasında “kelebek” ve “gelincik”, “öğretici birey” temasında “kitap” ve “keşfedilmemiş birey” temasında “hazine” metaforu en fazla üretilen metaforlar olmuştur. Bütün temalar arasında en fazla “ilgi gösterilmesi gereken birey” temasında metaforlar üretildiği ve bu temada en fazla üretilen metaforun ise “çiçek” metaforu olduğu sonucuna ulaşılmıştır. En fazla üretilen çiçek metaforundan sonra gökkuşağı, bebek, fidan, kitap ise en fazla tekrar edilen diğer metaforlardır. Çiçek, elmas, gökkuşağı gibi bazı metaforların ise metafora yüklenen anlam açısından birden fazla tema altında toplandığı görülmüştür. Öğretmen adaylarının kaynaştırma öğrencisini daha çok ilgi gösterilmesi gereken birey olarak algıladıkları ve kaynaştırma öğrencisine ilişkin metaforik algılarının olumlu olduğu sonucuna ulaşılmıştır.Keywords

Kaynaştırma, kaynaştırma öğrencisi, metafor