RESEARCH LITERACY SKILLS OF BIOLOGY AND SCIENCE TEACHERS

BİYOLOJİ VE FEN ÖĞRETMENLERİNİN ARAŞTIRMA OKURYAZARLIĞI BECERİLERİ

RESEARCH LITERACY SKILLS OF BIOLOGY AND SCIENCE TEACHERS

 
Author : Mine KIR YİĞİT  , Lütfiye ÖZALEMDAR  
Type :
Printing Year : 2022
Number : 17
Page : 472-494
DOI Number: :
Cite : Mine KIR YİĞİT , Lütfiye ÖZALEMDAR, (2022). RESEARCH LITERACY SKILLS OF BIOLOGY AND SCIENCE TEACHERS . International Journal of Education Technology and Scientific Researches, 17, p. 472-494. Doi: 10.35826/ijetsar.432.
    


Summary

In this study; It is aimed to reveal the research literacy skill level of biology and science teachers and to examine the research literacy skill level according to the variables of field, gender, educational level and the region where they work. The research was carried out in accordance with the relational survey model, one of the survey models. The sample of the study, consisting of a total of 82 people, 25 biology teacher and 57 science teacher, was determined according to the criterion sampling method. Research data were collected online with Personal Information Form and Teachers' Research Literacy Skills Scale. In order to determine the research literacy skill level of the teachers, the average scores and standard deviation were analyzed. Whether the teachers' research literacy skills were normally distributed in terms of all variables was analyzed with Kolmogorov Smirnov Test. Independent Groups t-Test was used to analyze research literacy skill level in terms of field, gender and educational level variable, and One Way Anova Test was used to analyze in terms of region variable. In the findings; It has been determined that the teachers' research literacy skills level is = 104.33 and their research literacy skills do not change according to their field, gender, educational level and the region where they work. According to this; It was concluded that the research literacy skills of the teachers were at a high level, and this level did not change according to the field of science and biology teaching, gender, undergraduate / graduate education level and the region where the teachers worked. For further research, it is recommended to conduct studies using different samples and variables and qualitative data collection tools.Keywords

Biology / Science teacher, research literacy, gender / educational level / region variable.Abstract

Bu araştırmada; biyoloji ve fen öğretmenlerinin araştırma okuryazarlık beceri düzeyini ortaya koymak ve araştırma okuryazarlık beceri düzeyini alan, cinsiyet, eğitim durumu ve görev yaptıkları bölge değişkenlerine göre incelemek amaçlanmaktadır. Araştırma tarama modellerinden karşılaştırma türü ilişkisel tarama modeline uygun olarak yürütülmüştür. 25 biyoloji öğretmeni ve 57 fen öğretmeni olmak üzere toplam 82 kişiden oluşan çalışma örneklemi ölçüt örnekleme yöntemine göre belirlenmiştir. Araştırma verileri Kişisel Bilgi Formu ve Öğretmenlerin Araştırma Okuryazarlığı Becerileri Ölçeği ile online olarak toplanmıştır. Öğretmenlerin araştırma okuryazarlığı becerileri düzeyini belirlemek için Ortalama ve Standart Sapma analizleri yapılmıştır. Öğretmenlerin araştırma okuryazarlığı becerileri düzeyinin tüm değişkenler açısından normal dağılıp dağılmadığı Kolmogorov Smirnov Testi ile analiz edilmiştir. Araştırma okuryazarlığı beceri düzeyini alan, cinsiyet ve eğitim durumu değişkeni açısından irdelemek için Bağımsız Gruplar t Testi, bölge değişkeni açısından irdelemek için ise One Way Anova Testi kullanılmıştır. Bulgularda; öğretmenlerin araştırma okuryazarlığı becerileri düzeyinin = 104.33 olduğu, araştırma okuryazarlık becerilerinin alan, cinsiyet, eğitim durumu ve görev yaptıkları bölgeye göre değişmediği tespit edilmiştir. Buna göre; öğretmenlerin araştırma okuryazarlığı becerilerinin yüksek düzeyde olduğu, bu düzeyin fen bilgisi ve biyoloji öğretmenliği alanına, cinsiyete, lisans / yüksek lisans eğitim durumuna ve öğretmenlerin görev yaptıkları bölgeye göre değişmediği sonucuna ulaşılmıştır. İleri araştırmalar için farklı örneklem ve değişkenler ile nitel veri toplama araçlarının kullanıldığı çalışmaların yapılması önerilir.Keywords

Biyoloji / Fen öğretmeni, araştırma okuryazarlığı, cinsiyet/eğitim durumu/ bölge değişkeni