DETERMINATION OF PERCEPTIONS OF MUSIC TEACHERS AND CANDIDATES ABOUT CHILDREN WITH SPECIAL NEEDS (CSN) USING INSTRUMENT METAPHORS

MÜZİK ÖĞRETMENLERİNİN VE ÖĞRETMEN ADAYLARININ MÜZİK YETENEĞİ OLAN ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÇOCUKLARA (ÖGÇ) İLİŞKİN ALGILARI

DETERMINATION OF PERCEPTIONS OF MUSIC TEACHERS AND CANDIDATES ABOUT CHILDREN WITH SPECIAL NEEDS (CSN) USING INSTRUMENT METAPHORS

 
Author : Begüm AYTEMUR  , Senem SİPAHİ  
Type :
Printing Year : 2022
Number : 17
Page : 66-95
DOI Number: :
Cite : Begüm AYTEMUR , Senem SİPAHİ, (2022). DETERMINATION OF PERCEPTIONS OF MUSIC TEACHERS AND CANDIDATES ABOUT CHILDREN WITH SPECIAL NEEDS (CSN) USING INSTRUMENT METAPHORS. International Journal of Education Technology and Scientific Researches, 17, p. 66-95. Doi: 10.35826/ijetsar.433.
    


Summary

The primary purpose of this study is to determine perceptions of music teachers and music teacher candidates about children with special needs (CSN) through musical instrument metaphors. Qualitative research techniques were used in this study. Studies focusing on sensitive emotions of individuals with special needs may contain concepts that are difficult to express. Therefore, this study, which obtained data using metaphors, was conducted using a phenomenology design. The sample of the study consists of 91 music teacher candidates and 50 music teachers working in Turkey. Study data were obtained by completing the sentences, “If you were asked to compare children with special education needs to a musical instrument, which instrument would you chose? The child with special education needs is like ...; because…” The obtained data were interpreted after being analyzed with the content analysis technique. According to the results of the study, it was found that music teachers described CSN as pianos, violins, drums, and flute instruments while music teacher candidates associated such children with pianos, violins, and flutes. It was concluded that participants described CSN as “versatile and sensitive” and perceived them as “requiring the right approach, expertise, sacrifice, and struggle” individuals in terms of educational approach and “providing self-awareness, giving peace and beauty” individuals in social terms. As a result of this study music teachers and music teacher candidates gave creative answers about CSN through musical instruments, which is considered a significant aspect of these teachers. Conducting similar metaphor studies in other fields may enable relevant people to express themselves better.Keywords

Music, Music Teachers, Teacher Candidates, Metaphor, Child with Special Needs.Abstract

Bu araştırmanın temel amacı, müzik öğretmenleri ve öğretmen adaylarının özel gereksinimli çocuklara (ÖGÇ) ilişkin algılarını çalgı metaforları aracılığıyla belirlemektir. Bu çalışmada nitel araştırma teknikleri kullanılmıştır. Özel gereksinimli bireyler gibi hassas duyguların ön planda olduğu çalışmalar ifade edilmesi zor kavramları barındırabilmektedir. Bu nedenle metaforlar yoluyla verilerin toplandığı bu araştırma olgubilim (fenomenoloji) deseni kullanılarak yürütülmüştür. Araştırmanın çalışma grubunu, Türkiye’de bulunan 91 müzik öğretmeni adayı ve görev yapan 50 müzik öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırma verileri, Özel eğitim gereksinimi olan çocukları  bir çalgıya benzetmeniz istense hangisine benzetirsiniz? Özel eğitim gereksinimli çocuk … gibidir/ benzer; çünkü, …” cümlesinin tamamlanmasıyla elde edilmiştir. Elde edilen veriler içerik analizi yöntemiyle incelenerek yorumlanmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre müzik öğretmenlerinin ÖGÇ’leri en çok piyano, keman, davul ve flüt çalgıları ile ifade ettikleri; müzik öğretmeni adaylarının ise en çok piyano, keman ve flüt çalgıları ile ilişkilendirdikleri görülmektedir. Katılımcıların ÖGÇ’leri “çok yönlü ve hassas yapılı” olarak nitelendirdikleri; bunun yanında eğitimsel yaklaşım açısından “doğru yaklaşım, uzmanlık, fedakârlık ve mücadele gerektiren” ve sosyal açıdan “öz farkındalık sağlayan, huzur veren ve güzellik katan” bireyler olarak algıladıkları sonucuna varılmıştır. Sonuç olarak müzik öğretmenleri ve müzik öğretmen adaylarının hayatlarının önemli bir parçası olarak görülen çalgılar yoluyla ÖGÇ’lere ilişkin yaratıcı cevaplar verdikleri ortaya çıkmıştır. Diğer alanlarda da buna benzer metafor çalışmalarının yapılması ile o alandaki kişilerin kendilerini daha rahat ifade etmelerine olanak sağlanabileceği düşünülmektedir.Keywords

Müzik, Öğretmen, Öğretmen Adayları, Metafor, "Özel Gereksinimli Çocuk" Algısı.