THE EFFECT OF EMPOWERING LEADERSHIP ON PARTICIPATION IN DECISION-MAKING
(GÜÇLENDİRİCİ LİDERLİĞİN KARARA KATILIM ÜZERİNDEKİ ETKİSİ )

Author : Esra TÖRE  , Orhan Kadir UYSAL  
Type :
Printing Year : 2022
Number : 18
Page : 1042-1063
    


Summary

This research aims to examine the effect of school principals' empowering leadership characteristics on teachers' participation in decision-making. Three hundred fifty-eight teachers working in Trabzon and Ankara provinces participated in the research in the 2021-2022 academic year. "Empowering Leadership Scale" and "Participation in Decision Making Scale" were used to collect data. A ready-made statistical program was used in the analysis of the data. As a result of the analyses made, it was found that the teachers' perceptions about the empowering leadership characteristics of the school principals differed significantly according to the educational status of the teachers. The perceptions of the teachers about the empowering leadership characteristics of the school principals showed no significant difference according to their gender, seniority, and the type of school they worked at. Teachers with undergraduate degrees think school principals exhibit more empowering leadership characteristics than teachers with graduate degrees. It was found that the level of teachers' participation in decision-making differs according to the variables of gender and educational status. Female teachers stated that they participated in the decisions more than male teachers, and teachers with postgraduate education participated more than teachers with undergraduate education. A statistically significant positive correlation was found between school principals' empowering leadership characteristics and teachers' participation in decision-making. The empowering leadership characteristics of school principals predict teachers' participation in decision-making by 43%. The findings were discussed within the framework of the relevant literature, and suggestions were made to practitioners and researchers.Keywords

Empowering leadership, participation decision-making, school principal, teacher.Abstract

Bu araştırmanın amacı okul müdürlerinin güçlendirici liderlik özeliklerinin öğretmenlerin karara katılımları üzerindeki etkisini incelemektir Araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmaya 2021-2022 eğitim-öğretim yılında Trabzon ve Ankara illerinde görev yapan 358 öğretmen katılmıştır. Verilerin toplanmasında “Güçlendirici Liderlik Ölçeği” ve “Karara Katılım Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin analizinde hazır istatistik programı kullanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda öğretmenlerin okul müdürlerinin güçlendirici liderlik özelliklerine ilişkin algılarının öğretmenlerin öğrenim durumuna göre anlamlı olarak farklılık gösterdiği; cinsiyetlerine, kıdemine ve çalıştıkları okul türüne göre ise anlamlı farklılık göstermediği bulunmuştur. Lisans mezunu öğretmenler, lisansüstü mezuniyeti olan öğretmenlere göre okul müdürlerinin güçlendirici liderlik özelliklerini daha fazla sergilediklerini düşünmektedirler. Öğretmenlerin karara katılım düzeylerinin cinsiyet ve öğrenim durumu değişkinlerine göre farklılık gösterdiği bulunmuştur. Kadın öğretmenler erkek öğretmenlere, lisansüstü eğitim almış olan öğretmenler ise lisans eğitimi almış öğretmenlere göre daha fazla kararlara katıldığını belirtmişlerdir. Okul müdürlerinin güçlendirici liderlik özellikleri ile öğretmenlerin karara katılım davranışları arasında pozitif yönde istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Okul müdürlerinin güçlendirici liderlik özellikleri öğretmenlerin karara katılım davranışlarını %43 oranında yordamaktadır. Bulgular ilgili alanyazın çerçevesinde tartışılmış, uygulayıcılara ve araştırmacılara önerilerde bulunulmuştur.Keywords

Güçlendirici liderlik, karara katılım, okul müdürü, öğretmen.