THE EFFECT OF STRESS ON INDIVIDUAL AND SOCIAL LIFE IN A GLOBAL AGE AND ITS REFLECTIONS ON EDUCATION

KÜRESEL ÇAĞDA STRESİN BİREYSEL VE TOPLUMSAL HAYATA ETKİSİ VE EĞİTİME YANSIMALARI

THE EFFECT OF STRESS ON INDIVIDUAL AND SOCIAL LIFE IN A GLOBAL AGE AND ITS REFLECTIONS ON EDUCATION

 
Author : Serpil Recepoğlu  , Ergün RECEPOĞLU  
Type :
Printing Year : 2022
Number : 17
Page : 932-975
DOI Number: :
Cite : Serpil Recepoğlu , Ergün RECEPOĞLU, (2022). THE EFFECT OF STRESS ON INDIVIDUAL AND SOCIAL LIFE IN A GLOBAL AGE AND ITS REFLECTIONS ON EDUCATION . International Journal of Education Technology and Scientific Researches, 17, p. 932-975. Doi: 10.35826/ijetsar.435.
    


Summary

This article was written in order to emphasize the effects of stress on individual and social life and its reflections on education and to contribute to other studies on this subject. In today's information societies, globalization and economic liberalization, trying to adapt to complex life conditions in an intensive information, communication and technology network cause him to feel pressured. In this context, stress is also expressed as the disease of the modern information society. This intensity affects the whole life of a person and reduces their self-esteem and efficiency. It is especially important to evaluate all aspects of stress from the individual's position, the state of environmental factors, from a sociological perspective. Disasters, economic crises, pandemic and wars have continued their effects on people for many years by affecting the masses and causing great losses. The economic, social, cultural, ecological and technological developments that emerged in the second half of the twentieth century have brought about important changes on the habits, lifestyles and needs of societies. However, especially nowadays, due to the rapid increase in social, cultural, technological and scientific change, people constantly miss something and think as if their lives are getting out of their control, and what they want is being blocked, the stress accompanying the feelings of fear, anxiety and suspicion has become a part of daily life. Especially, The Covid-19 global pandemic affecting the whole world in a short time, required measures that affect social life in all areas due to its speed of spread and negative effects on the people. This situation leads to a feeling of extreme fear, anxiety, stress in individuals. At this point, it is vital to take precautions to prevent stress from exceeding a certain level for the quality of life of individuals.Keywords

Stress, stress types, stress sources, the consequences of stress, social life, global ageAbstract

Bu makale stresin, çağda bireysel ve toplumsal hayata etkilerini ve eğitime yansımalarını vurgulamak ve bu konuda yapılacak diğer çalışmalara katkı sağlamak amacıyla yazılmıştır. Son yıllarda toplumsal bir sorun haline gelen stres hayatın her alanında ve detayında ortaya çıkabilmektedir. Günümüz bilgi toplumlarında küreselleşme ve ekonomik liberalleşme, yoğun bir bilgi, iletişim ve teknoloji ağında karmaşık yaşam koşullarına uyum sağlamaya çalışmak, bireyleri baskı altında hissetmesine ve yıpratmasına neden olmaktadır. Bu bağlamda stres, modern bilgi toplumunun hastalığı olarak da ifade edilmektedir. Bu yoğunluk kişinin tüm yaşamını etkiler ve benlik saygısını ve verimliliğini azaltır. Özellikle stresin tüm yönleriyle bireyin konumundan, çevresel faktörlerin durumundan sosyolojik bir bakış açısıyla değerlendirilmesi önemlidir. Afetler, ekonomik krizler, salgın hastalıklar ve savaşlar uzun yıllar kitleleri etkileyerek ve büyük kayıplara yol açarak insanlar üzerindeki etkilerini sürdürmüştür. Yirminci yüzyılın ikinci yarısında ortaya çıkan ekonomik, sosyal, kültürel, ekolojik ve teknolojik gelişmeler toplumların alışkanlıkları, yaşam tarzları ve ihtiyaçları üzerinde önemli değişiklikleri beraberinde getirmiştir. Ancak özellikle günümüzde sosyal, kültürel, teknolojik ve bilimsel değişimin hızla artması nedeniyle insanlar sürekli bir şeyleri kaçırmakta ve sanki hayatları kontrolden çıkıyormuş gibi düşünmekte, istediklerinin bloke edilmesi, korku, endişe ve şüphe hislerine eşlik eden stres günlük hayatın bir parçası haline gelmiştir. Özellikle kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 küresel pandemisi, yayılma hızı ve insanlar üzerindeki olumsuz etkileri nedeniyle sosyal hayatı her alanda etkileyen tedbirlerin alınmasını zorunlu kılmıştır. Bu durum bireylerde kaygı, stres, aşırı korku duygusuna yol açmaktadır. Bu noktada bireylerin yaşam kalitesi için stresin belirli bir düzeyin üzerine çıkmaması için önlemler almak hayati önem taşımaktadır.Keywords

Stres, stres türleri, stres kaynakları, stresin sonuçları, sosyal yaşam, küresel çağ.