SELF-EFFICACY SCALE CHILDREN WITH DISABILITIES FOR PHYSICAL EDUCATION TEACHERS: TURKISH VALIDITY AND RELIABILITY STUDY

BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİ İÇİN ENGELLİ ÇOCUKLARA YÖNELIK ÖZ YETERLİLİK ÖLÇEĞİ: GEÇERLİLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

SELF-EFFICACY SCALE CHILDREN WITH DISABILITIES FOR PHYSICAL EDUCATION TEACHERS: TURKISH VALIDITY AND RELIABILITY STUDY

 
Author : İlker GÜNEL  , Gamze BEYAZOGLU  
Type :
Printing Year : 2022
Number : 17
Page : 347-377
DOI Number: :
Cite : İlker GÜNEL , Gamze BEYAZOGLU, (2022). SELF-EFFICACY SCALE CHILDREN WITH DISABILITIES FOR PHYSICAL EDUCATION TEACHERS: TURKISH VALIDITY AND RELIABILITY STUDY. International Journal of Education Technology and Scientific Researches, 17, p. 347-377. Doi: 10.35826/ijetsar.444.
    


Summary

In order to contribute to the development of visually, mentally and physically disabled children who are subjected to inclusive education in our country was to test the validity and reliability of the Turkish version of “Self-Efficacy Scale for Physical Education Teacher Education Majors towards Children with Disabilities” developed by Block et al. (2013). In accordance with this purpose, the scale was applied to a total of 358 Physical Education Teacher Education Majors, 241 of whom were female (Mage=24,03±5,13) and 117 of whom were male (Mage=22,95±3,91). The scale was composed of 3 sub-dimensions and a total of 32 items (Physical Disability, Intellectual Disability and Visual Impairment), with a 5-point Likert type measurement. In data analysis, Exploratory Factor Analysis (EFA) Before the factor analysis was performed, the sample size was analyzed with Kaiser Mayer Olkin (KMO) and Bartlett sphericity tests to determine the suitability for factor analysis. In addition, in order to validate the model obtained from the sample and Confirmatory Factor Analysis (CFA) were performed regarding construct validity, and Cronbach Alpha reliability analysis and AVE, DR values were utilized to determine internal consistency between items [x2/df=2,1, RMSEA=0.9, SRMR=0.06, NFI=0.93, NNFI=0.96, CFI=0.96]. It was determined that the internal consistency coefficients ranged between .93 and .95. As a result of the findings, it can be said that the Turkish version of the Self-Efficacy Scale for Physical Education Teacher Education Majors towards Children with Disabilities possesses the psychometric properties at the desired level in the literature to measure the self-efficacy of Physical Education Teacher Education Majors in the physical disability, intellectual disability and visual impairment sub-dimensions.Keywords

Inclusion, self-efficacy scale, physical education teacherAbstract

Ülkemizde kaynaştırma eğitimine tabi tutulan görme, zihinsel ve fiziksel engelli çocukların gelişimine katkıda bulunmak amacıyla Block ve ark. (2013) tarafından geliştirilen “Beden Eğitimi Öğretmenleri için Engelli Çocuklara Yönelik Öz yeterlilik Ölçeği” Türkçe versiyonun geçerliği ve güvenirliğinin test edilmesidir. Bu amaç doğrultusunda ölçek 241 kadın (Myaş= 24,03±5,13), 117 (Myaş=22,95±3,91) erkek olmak üzere toplam 358 beden eğitimi öğretmenine uygulanmıştır. Ölçek 32 madde (Fiziksel Engel, Zihinsel Engel ve Görme Engeli) olmak üzere 3 alt boyuttan oluşmakta ve 5’li derecelendirme ile değerlendirilmektedir. Basit tesadüfi örnekleme yönteminin kullanıldığı çalışmada %95 güven aralığı %5 hata payı ile verilerin analizi gerçekleştirilmiştir. Pilot çalışma ve gerçek çalışma için örneklemden ayrı ayrı veriler toplanılmıştır. Verilerin analizinde, yapı geçerliğine ilişkin olarak Açıklayıcı Faktör Analizi (AFA), Faktör analizi yapılmadan önce örneklem büyüklüğünün faktör analizine uygunluğu belirlemek amacıyla Kaiser Mayer Olkin (KMO) ve Bartlett küresellik testleri ile analiz edilmiştir. Ayrıca örneklemden elde edilen modeli doğrulamak amacıyla Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) ve maddeler arasındaki iç tutarlık katsayısının belirlenmesinde ise Cronbach Alfa güvenirlik analizi ile yakınsak ve ıraksak değerleri için AVE, DR değerleri kullanılmıştır. x2/df=2,1, RMSEA = 0.9, SRMR = 0.06, NFI = 0.93, NNFI= 0.96, CFI = 0.96]. İç tutarlık katsayılarının ise ,93 ile ,95 arasında değiştiği belirlenmiştir. Bulgular sonucu Engelli Çocuklara Yönelik Beden Eğitimi Öğretmenliği Eğitimi için Öz yeterlilik Ölçeği’nin Türkçe uyarlamasının Beden Eğitimi Öğretmenlerinin görme, zihinsel ve fiziksel engel alt boyutlarında öz-yeterliliklerini ölçmek amacıyla literatürde istenilen düzeyde psikometrik özelliklere sahip olduğu söylenebilir. Bu çalışmadan sonra yapılacak çalışmalarda doğrulayıcı faktör analizi ile uygulamasının yapılması ölçeğin geçerlik ve güvenirliğine önemli katkı sağlayacağı düşünülmektedir.Keywords

Kaynaştırma, öz-yeterlik ölçeği, beden eğitimi öğretmeni.