INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN INQUISITIVE THINKING SKILLS AND PROBLEM-SOLVING SKILLS OF PRE-SERVICE TEACHERS: THE MEDIATING EFFECT OF MOTIVATION LEVEL

ÖĞRETMEN ADAYLARININ SORGULAYICI DÜŞÜNME VE PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ: MOTİVASYON DÜZEYİNİN ARACILIK ETKİSİ

INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN INQUISITIVE THINKING SKILLS AND PROBLEM-SOLVING SKILLS OF PRE-SERVICE TEACHERS: THE MEDIATING EFFECT OF MOTIVATION LEVEL

 
Author : Erkan YANARATES  , Adem YILMAZ  
Type :
Printing Year : 2022
Number : 17
Page : 158-191
DOI Number: :
Cite : Erkan YANARATES , Adem YILMAZ, (2022). INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN INQUISITIVE THINKING SKILLS AND PROBLEM-SOLVING SKILLS OF PRE-SERVICE TEACHERS: THE MEDIATING EFFECT OF MOTIVATION LEVEL. International Journal of Education Technology and Scientific Researches, 17, p. 158-191. Doi: 10.35826/ijetsar.445.
    


Summary

This study, in which motivation level is preferred as a mediating variable, is aimed to examine the relationship between pre-service teachers' inquisitive thinking skills and problem-solving skills. In this context, the survey method was used, one of the quantitative research methods. A total of 205 teacher candidates studying in different departments of a state university and at different grade levels participated in the research. The study group was determined using the random sampling method. In addition, gender, grade level, motivation level, and mentality level were also examined as sub-variables. Research data were collected online via "Google Forms". As a data collection tool; "Inquiry Skills Scale" prepared by Aldan-Karademir and Saracaloğlu (2013), -Sahin ve ark. (1993) adapted into Turkish- "Problem-Solving Inventory" prepared by Heppner (1988) "Teacher Motivation Scale" prepared by Kılıç and Yılmaz (2019) were used. Within the scope of the research, independent samples t-test was used to analyze two-category variables such as gender and cognitive level. The one-way ANOVA test was used to analyze variables with three or more categories, such as grade level, department, and motivation level. Hayes's (2018) regression model number 4 was used to examine the mediating effect of the motivation variable. SPSS 25 statistical program and Process Macro plugin were used to analyze the data. As a result of the research, there is no significant difference in any scale in terms of gender variable. There is a significant difference in all scales regarding a grade-level variable. According to the department variable, there is a significant difference only in problem-solving skills. In terms of motivation level, there is a significant difference in the inquisitive thinking and motivation scales. When examined in terms of mentality level, it was determined that there was no significant difference in all scales. As a result of the regression analysis, only the grade level variable creates a significant difference. It was observed that the variables of gender, motivation, cognitive level and, the department did not create a significant difference.Keywords

Inquisitive thinking skills, Problem-solving skills, Motivation level, Mediation effectAbstract

Motivasyon düzeyinin aracı değişken olarak tercih edildiği bu çalışmada, öğretmen adaylarının sorgulayıcı düşünme becerileri ve problem çözme becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmaktadır. Bu bağlamda nicel araştırma yöntemlerinden biri olan tarama yöntemi kullanılmıştır. Araştırmaya bir devlet üniversitesinin farklı bölümlerinde ve farklı sınıf düzeylerinde öğrenim görmekte olan toplam 205 öğretmen adayı katılım sağlamıştır. Çalışma grubu rastgele örnekleme metodu kullanılarak belirlenmiştir. Ayrıca cinsiyet, sınıf düzeyi, motivasyon düzeyi ve zihniyet düzeyi de alt değişkenler olarak incelenmiştir. Araştırma verileri çevrimiçi ortamda “Google Forms” aracılığıyla toplanmıştır. Veri toplama aracı olarak; Aldan-Karademir ve Saracaloğlu (2013) tarafından hazırlanan “Sorgulama Becerileri Ölçeği”, Heppner (1988) tarafından hazırlanan ve Sahin ve ark. (1993) tarafından Türkçeye uyarlanan “Problem Çözme Envanteri”, Kılıç ve Yılmaz (2019) tarafından hazırlanan “Öğretmen Motivasyon Ölçeği” kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak 3 ölçek kullanılmıştır. Araştırma kapsamında cinsiyet ve bilişsel düzey gibi iki kategorili değişkenlerin analizinde bağımsız örneklemler t testi kullanılmıştır. Sınıf düzeyi, bölüm ve motivasyon düzeyi gibi 3 ve daha fazla kategorisi bulunan değişkenlerin analizinde ise tek yönlü ANOVA testi kullanılmıştır. Motivasyon değişkeninin aracılık etkisinin incelenmesinde Hayes’in (2018) 4 numaralı regresyon modeli kullanılmıştır. Verilerin analizinde SPSS 25 istatistik programı ve Process Macro eklentisi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda Cinsiyet değişkeni açısından hiçbir ölçekte anlamlı farklılık bulunmamaktadır. Sınıf düzeyi değişkeni açısından tüm ölçeklerde anlamlı farklılık bulunmaktadır. Bölüm değişkenine göre yalnızca problem çözme becerileri açısından anlamlı farklılık bulunmaktadır. Motivasyon düzeyi açısından sorgulayıcı düşünme ve motivasyon ölçeklerinde anlamlı farklılık bulunmaktadır. Zihniyet düzeyi açısından incelendiğinde tüm ölçeklerde anlamlı bir farklılık bulunmadığı belirlenmiştir. Regresyon analizi sonucunda ise yalnızca sınıf düzeyi değişkeni anlamlı bir farklılık yaratmaktadır. Cinsiyet, motivasyon, bilişsel düzey ve bölüm değişkenlerinin anlamlı bir farklılık oluşturmadığı gözlenmiştir.Keywords

Sorgulayıcı düşünme becerileri, Problem çözme becerileri, Motivasyon düzeyi, Aracılık etkisi