SPORT AS A CONCEPT: AN EVALUATION FROM THE CHILDREN'S PERSPECTIVE

SPOR KAVRAMI: ÇOCUKLARIN PERSPEKTİFİNDEN BİR DEĞERLENDİRME

SPORT AS A CONCEPT: AN EVALUATION FROM THE CHILDREN'S PERSPECTIVE

 
Author : Meliha UZUN    
Type :
Printing Year : 2022
Number : 17
Page : 414-471
DOI Number: :
Cite : Meliha UZUN , (2022). SPORT AS A CONCEPT: AN EVALUATION FROM THE CHILDREN'S PERSPECTIVE. International Journal of Education Technology and Scientific Researches, 17, p. 414-471. Doi: 10.35826/ijetsar.448.
    


Summary

This study seeks to reveal the perceptions of sport as a concept from the perspective of children who are active in different branches of sport. In this context, children actively engaged in sport through courses of sport were asked to create metaphors and drawings to reveal their perceptions of the term sport. For this purpose, 58 children who actively participate in sports through courses of sport in different provinces (Şırnak, Diyarbakır, Muş, Samsun, Çorum) were included in the study. This study was designed based on the "phenomenology" model, which is one of the qualitative research designs, and the sample was selected via "criterion sampling", one of the sampling techniques. In the study, criterion sampling method, which is among the types of purposive sampling method, was used to identify the metaphorical perceptions of sport from the perspective of children. Children were asked to complete the sentence “Sport is like/similar to …… for me as ……” to reveal their metaphorical perceptions of sport. In addition, they were asked to draw pictures to identify their thoughts reflecting this concept. In the study, the analysis of the data obtained through the information form prepared for the students was analysed by the content analysis method. As a result of the analysis of the research data, the perception of the concept of sport for children was themed under eight categories: "success, inner world/emotion, universality, multi-dimensional development, sociability/cooperation/fair-play, entertainment/game/recreational activity, quality of life, and competition/struggle". In line with the findings, It is concluded that the term sport for children is an important factor in being an element of winning, enabling self-development of individuals, providing personal, physical, spiritual, and social development as well as pleasure and happiness, playing a role in the development of individuals' self-confidence, and being effective in unearthing talents. In addition, it is observed that children associate sport with concepts such as sharing, unity, solidarity, using time effectively and efficiently, enjoyment, a healthy lifestyle, struggling and living to fight. Therefore, it can be said that sport is perceived as a very important concept in many aspects for children.Keywords

Sport, child, child perspective, perception of sport.Abstract

Bu çalışmada, farklı branşlarda aktif olan çocukların perspektifinden spor kavramına ilişkin algılarının ortaya koyulması amaçlanmıştır. Bu bağlamda, spor kursları aracılığıyla spora aktif olarak devam eden çocuklara spor kavramına yönelik algılarını ortaya koymak için metafor ve çizimler yaptırılmıştır. Bu amaç doğrultusunda, farklı illerde (Şırnak, Diyarbakır, Muş, Samsun, Çorum) spor kursları aracılığıyla spora aktif olarak devam eden 58 çocuk çalışmaya dahil edilmiştir. Çalışma; nitel araştırma desenlerinden "olgubilim (fenomenoloji)" modelinde olup, örneklem seçimi amaçlı örnekleme tekniklerinden "ölçüt örnekleme" ile yapılmıştır. Çalışmada çocukların perspektifinden spor kavramına yönelik metaforik algıları tespit etmek amacıyla amaçlı örnekleme yönteminin bir çeşidi olan ölçüt örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Çocukların spora dair metaforik algılarını belirlemek amacıyla “Spor benim için…………………..gibidir/benzer; çünkü…………………………” cümlesini tamamlamaları istenmiştir. İlaveten bu kavramı yansıtan düşüncelerini tespit etmek için resim çizmeleri istenmiştir. Çalışmada öğrencilere yönelik hazırlanan bilgi formu aracılığıyla elde edilen verilerin analizi içerik analiz yöntemi ile çözümlenmiştir. Araştırma verilerinin çözümlenmesi neticesinde spor kavramı algısının, çocuklar için “başarı, iç dünya/duygu, evrensellik, çok yönlü gelişim, sosyallik/ yardımlaşma/ fair play, eğlence/ oyun/ rekreatif etkinlik, yaşam kalitesi, rekabet/ mücadele” gibi sekiz kategori şeklinde olduğu tespit edilmiştir. Araştırmanın bulguları doğrultusunda spor kavramının çocuklar için; kazanma unsuru olması, bireylerin kendini geliştirmesini sağlaması, kişisel, bedensel, ruhsal ve sosyal gelişim sağlanması, haz ve mutluluk vermesi, bireylerin kendine olan güvenlerinin gelişmesinde rol oynaması, yeteneklerin ortaya çıkmasında etkin olmasında önemli bir faktör olduğu sonucuna ulaşılmaktadır. İlaveten, paylaşım, birlik-beraberlik, dayanışma, zamanı etkin ve verimli bir şekilde değerlendirme, keyif alma, sağlıklı bir yaşam biçimi, mücadele etme ve pes etmeme gibi kavramları da spor ile bağdaştırdıkları görülmektedir. Dolayısıyla sporun çocuklar açısından birçok konuda oldukça önemli bir kavram olarak algılandığı söylenebilir.Keywords

Spor, çocuk, çocuk perspektifi, spor algısı.