BIBLIOMETRIC ANALYSIS OF EDUCATIONAL RESEARCH ON REFUGEES

MÜLTECİLERE YÖNELİK YAPILAN EĞİTİM ARAŞTIRMALARININ BİBLİYOMETRİK ANALİZİ

BIBLIOMETRIC ANALYSIS OF EDUCATIONAL RESEARCH ON REFUGEES

 
Author : Hafize Er Türküresin    
Type :
Printing Year : 2022
Number : 17
Page : 266-307
DOI Number: :
Cite : Hafize Er Türküresin , (2022). BIBLIOMETRIC ANALYSIS OF EDUCATIONAL RESEARCH ON REFUGEES. International Journal of Education Technology and Scientific Researches, 17, p. 266-307. Doi: 10.35826/ijetsar.452.
    


Summary

This study aims to examine the educational researches for refugees that can be reviewed in the Science Citation Index-Expanded (SCI-Expanded), Social Sciences Citation Index (SSCI) and Arts & Humanities Citation (A&HCI) indexes in the Web of Science (WoS) database using bibliometric analysis method. In the study, analyses were performed on 820 open access data published between 1980 and 2021. In the data analysis, descriptive analysis and bibliometric analysis methods were used. Network analysis maps of the data were made with the VOSviewer program. According to the research results, the first educational research on refugees belongs to 1980, and it is seen that there has been a significant increase in the studies conducted since 2015. The most cited article was written by Taylor and Sidhu in 2012. The journal in which the most educational research on refugees is published is the journal called “International Journal of Inclusive Education”. When the countries where the studies were published are examined, it has been determined that most studies are in the United States of America (USA), and almost all of the studies in the field are in English. In the common word analysis, it was seen that the most repeated keywords were “education”, “student”, “children”, “experiences”, “immigrant”, and “identity”. In the abstract part, the most repeated words are “refugee”, “study”, “student”, “education”, “school”, and “experiences”.Keywords

Bibliometric analysis, refugee, education.Abstract

Bu çalışmada Web of Science (WoS) veri tabanında Science Citation Index- Expanded (SCI-Expanded), Social Sciences Citation Index (SSCI) ve Arts & Humanities Citation (A&HCI) indekslerinde taranan mültecilere yönelik eğitim araştırmalarının bibliyometrik analiz yöntemiyle incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada analizler 1980-2021 yılları arasında yayınlanan 820 açık erişim verisi üzerinden gerçekleştirilmiştir. Verilerin analizinde betimsel analiz ve bibliyometrik analiz yöntemi kullanılmıştır. Verilere ilişkin ağ analizi haritaları ise VOSviewer programıyla yapılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre mültecilerle ilgili yapılan ilk eğitim araştırması 1980 yılına aittir ve 2015 yılından itibaren yapılan çalışmalarda belirgin artış olduğu görülmektedir. En çok atıf alan makale Taylor ve Sidhu tarafından 2012 yılında yazılmıştır. Mültecilerle ilgili en çok eğitim araştırmasının yayınlandığı dergi “International Journal of Inclusive Education” adlı dergidir. Yapılan çalışmaların yayınlandığı ülkeler incelendiğinde en çok çalışmanın Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) olduğu ve alanda yapılan çalışmalarının dilinin tamamına yakınının İngilizce olduğu tespit edilmiştir. Ortak kelime analizinde en çok tekrar eden anahtar kelimelerin “education”, “student”, “children”, “experiences”, “immigrant” ve “identity” şeklinde olduğu görülmüştür. Özet kısmında en çok tekrar eden kelimeler ise “refugee”, “study”, “student”, “education”, “school” ve “experiences”tır.Keywords

Bibliyometrik analiz, mülteci, eğitim.