SEVENTH GRADE STUDENTS' OPINIONS ABOUT THE ROLE OF SONGS IN IMPROVING SPEAKING SKILLS -A PHENOMENOLOGICAL STUDY-

7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ŞARKILARIN KONUŞMA BECERİSİNİ GELİŞTİRMEDEKİ ROLÜNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ -BİR OLGUBİLİM ÇALIŞMASI-

SEVENTH GRADE STUDENTS' OPINIONS ABOUT THE ROLE OF SONGS IN IMPROVING SPEAKING SKILLS -A PHENOMENOLOGICAL STUDY-

 
Author : Serkan ÖZDEMİR  , Muharrem Kürşad YANGİL  
Type :
Printing Year : 2022
Number : 17
Page : 571-614
DOI Number: :
Cite : Serkan ÖZDEMİR , Muharrem Kürşad YANGİL, (2022). SEVENTH GRADE STUDENTS' OPINIONS ABOUT THE ROLE OF SONGS IN IMPROVING SPEAKING SKILLS -A PHENOMENOLOGICAL STUDY-. International Journal of Education Technology and Scientific Researches, 17, p. 571-614. Doi: 10.35826/ijetsar.456.
    


Summary

The purpose of this study is to investigate seventh-grade students' opinions about the role of songs in improving speaking skills. The phenomenological design, one of the qualitative research designs, was used in the study. Participants were specified using the maximum variation sampling method, one of the purposeful sampling methods. As the study sample, 7 schools of varied sizes, with different socioeconomic levels, and different opportunities were selected so that every part of Ödemiş district of Izmir province could be represented. The study participants consisted of 26 students studying at these schools. Research data were collected using a semi-structured interview form developed by the researcher. The descriptive analysis method was used in data analysis. In the analysis, firstly, the audio recordings were transcribed. Afterward, these recordings were analyzed. As a result of the interviews, students' opinions about the songs they listened to and their speaking skills were gathered under 3 (three) main themes: "Vocabulary Learning," "Speech Errors," and "Effective Speech." These main themes were divided into various sub-themes, and the sub-themes were divided into certain categories in line with different opinions received from students. Vocabulary learning included 4 (four) sub-themes: "Turkish vocabulary learning," "permanent vocabulary learning," "vocabulary learning only from foreign songs," and "no vocabulary learning." The theme of speech errors comprised 5 (five) sub-themes: "use of a local dialect," "pronunciation errors in songs," "singer's effect," "using foreign words," and "using slang words." The theme of effective speech consisted of 4 (four) sub-themes: "stress, pause, and intonation in songs," "songs and fluent speech," "songs and speech rate," "use of songs in activities."Keywords

Speaking skill, song, qualitative reseach, phenomenology.Abstract

Bu araştırmanın amacı; 7. sınıf öğrencilerinin, şarkıların konuşma becerisini geliştirmedeki rolüne ilişkin görüşlerini incelemektir. Araştırmada, nitel araştırma desenlerinden olgubilim (fenomenoloji) deseni kullanılmıştır. Katılımcılar, amaçlı örnekleme yöntemlerinden maksimum çeşitlilik örnekleme yöntemi kullanılarak belirlenmiştir. Araştırmada örneklem olarak İzmir ilinin Ödemiş ilçesinin her kesimini temsil etmesi amacıyla farklı büyüklüklerde, farklı sosyoekonomik düzeyde ve farklı olanaklara sahip 7 okul seçilmiştir. Araştırmanın katılımcıları, bu okullarda öğrenim gören toplam 26 öğrenciden oluşmaktadır. Araştırma verileri, araştırmacı tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formu aracılığıyla toplanmıştır. Verilerin çözümlenmesinde betimsel analiz yöntemi kullanılmıştır. Analizde öncelikle ses kayıtlarının yazıya dökümü yapılmış ve daha sonra bu kayıtlar çözümlenmiştir. Yapılan görüşmelerin sonucunda, öğrencilerin dinledikleri şarkılar ile konuşma becerisine ilişkin görüşleri; “Kelime Öğrenimi”, “Konuşma Bozuklukları”, “Etkili Konuşma” olmak üzere 3 (üç) ana tema altında toplanmıştır. Oluşturulan ana temalar; öğrencilerden gelen farklı görüşler doğrultusunda çeşitli alt temalara, alt temalar ise kendi içinde birtakım kategorilere ayrılarak incelenmiştir. Kelime öğrenimi; “Türkçe kelime öğrenme”, “kalıcı kelime öğrenme”, “sadece yabancı şarkılardan kelime öğrenme” ve “kelime öğrenmeme” olmak üzere 4 (dört) alt temadan oluşturulmuştur. Konuşma hataları teması; “yöresel ağız kullanımı”, “şarkılardaki telaffuz hataları”, “şarkıcının etkisi”, “yabancı kelime kullanma” ve “argo kelime kullanma” olmak üzere 5 (beş) alt temadan oluşturulmuştur. Etkili konuşma teması; “şarkılarda vurgu, durak ve tonlama”, “şarkılar ve akıcı konuşma”, “şarkılar ve konuşma hızı”, “etkinliklerde şarkı kullanımı” olmak üzere 4 (dört) alt temadan oluşturulmuştur.Keywords

Konuşma becerisi, şarkı, nitel araştırma, olgubilim.