DETERMINING THE COGNITIVE STRUCTURES OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS REGARDING THE CONCEPTS OF MUSEUM AND ART IN THE FRAMEWORK OF CULTURAL HERITAGE LEARNING DOMAIN

İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN MÜZE VE SANAT KAVRAMLARINA YÖNELİK BİLİŞSEL YAPILARININ KÜLTÜREL MİRAS ÖĞRENME ALANI ÇERÇEVESİNDE BELİRLENMESİ

DETERMINING THE COGNITIVE STRUCTURES OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS REGARDING THE CONCEPTS OF MUSEUM AND ART IN THE FRAMEWORK OF CULTURAL HERITAGE LEARNING DOMAIN

 
Author : Hatice Kübra Özalp Hamarta    
Type :
Printing Year : 2022
Number : 17
Page : 308-346
DOI Number: :
Cite : Hatice Kübra Özalp Hamarta , (2022). DETERMINING THE COGNITIVE STRUCTURES OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS REGARDING THE CONCEPTS OF MUSEUM AND ART IN THE FRAMEWORK OF CULTURAL HERITAGE LEARNING DOMAIN. International Journal of Education Technology and Scientific Researches, 17, p. 308-346. Doi: 10.35826/ijetsar.457.
    


Summary

The subject of this research is to determine the existing mental structure of students regarding the concepts of museum and art. In line with this problem, the aim of the research is to determine the cognitive structures of primary school students regarding the concepts of museum and art within the framework of cultural heritage learning domain. The students in the study group of the research were randomly selected according to the purposeful sampling type. Accordingly, 150 students among the primary school 2nd, 3rd and 4th grade students voluntarily participated in the research. The data of the study were collected in two ways. In the first stage, students were asked to write ten concepts that correspond to the concepts of museum and art in their minds and a sentence to explain these expressions using a word association test. In the second stage, the students were asked to draw a picture about the concepts of museum and art. The visual data obtained here were collected in order to support the answers given by the students in the first stage. The data obtained as a result of the first stage were analysed by descriptive analysis and the visual data obtained at the end of the second stage were analysed by semiotic analysis. According to the results of the research, the concept of "museum" was associated with the word "antiquities" in the highest number, and the concept of "art" was associated with the word "painting" most frequently. It is seen that the visual expressions that come to life in the minds of the students in response to the concepts of "museum" and "art" are in a similar direction with their verbal expressions.Keywords

Art education, museum education, cultural heritage, word association test.Abstract

Bu araştırmanın ele aldığı konu öğrencilerin müze ve sanat kavramlarıyla ilgili var olan zihinsel yapısının belirlenmesidir. Bu problem doğrultusunda araştırmanın amacı, ilkokul öğrencilerinin müze ve sanat kavramlarına yönelik bilişsel yapılarının kültürel miras öğrenme alanı çerçevesinde belirlemektir. Araştırmanın çalışma grubunda yer alan öğrenciler rastgele amaçlı örneklem türüne göre seçilmiştir. Buna göre araştırmaya ilkokul 2.3. ve 4. sınıf öğrencilerinden 150 öğrenci gönüllü olarak katılmıştır. Araştırmanın verileri iki şekilde toplanmıştır. İlk aşamada öğrencilerden kelime ilişkilendirme testi aracılığıyla müze ve sanat kavramlarına zihinlerinde karşılık gelen on tane kavramı ve bu ifadelerini açıklayacak bir cümle yazmaları istenmiştir. İkinci aşamada öğrencilerden yine müze ve sanat kavramları ile ilgili bir resim yapmaları istenmiştir. Burada elde edilen görsel veriler öğrencilerin ilk aşamada verdikleri cevapları desteklemek amacıyla toplanmıştır. İlk aşama sonucunda elde edilen veriler betimsel analiz ile; ikinci aşama sonunda elde edilen görsel veriler ise semiyotik analiz ile analiz edilmiştir. Araştırmanın elde edilen sonuçlarına göre “müze” kavramı en çok sayıda “eski eşyalar”; “sanat” kavramı ise en çok frekansta “resim” kelimesiyle ilişkilendirilmiştir. Öğrencilerin “müze” ve “sanat” kavramlarına karşılık zihinlerinde canlanan görsel ifadelerinin sözel ifadeleriyle benzer doğrultuda olduğu anlaşılmıştır.Keywords

Sanat eğitimi, müze eğitimi, kültürel miras, kelime ilişkilendirme testi.