INVESTIGATION OF THE MEDIATING ROLE OF EMOTION REGULATION IN THE RELATIONSHIP BETWEEN AUTOMATIC THOUGHTS AND DEPRESSION, ANXIETY, STRESS IN ADOLESCENCE

ERGENLİK DÖNEMİNDE OTOMATİK DÜŞÜNCELER İLE DEPRESYON, ANKSİYETE, STRES ARASINDAKİ İLİŞKİDE DUYGU DÜZENLEMENİN ARACI ROLÜNÜN İNCELENMESİ

INVESTIGATION OF THE MEDIATING ROLE OF EMOTION REGULATION IN THE RELATIONSHIP BETWEEN AUTOMATIC THOUGHTS AND DEPRESSION, ANXIETY, STRESS IN ADOLESCENCE

 
Author : Berfin DEĞER  , Özlem ÇAKMAK TOLAN, Rojin YAZAR  
Type :
Printing Year : 2022
Number : 17
Page : 835-887
DOI Number: :
Cite : Berfin DEĞER , Özlem ÇAKMAK TOLAN, Rojin YAZAR, (2022). INVESTIGATION OF THE MEDIATING ROLE OF EMOTION REGULATION IN THE RELATIONSHIP BETWEEN AUTOMATIC THOUGHTS AND DEPRESSION, ANXIETY, STRESS IN ADOLESCENCE. International Journal of Education Technology and Scientific Researches, 17, p. 835-887. Doi: 10.35826/ijetsar.459.
    


Summary

The current study aims to determine whether emotion regulation strategies have a mediating role in the relationship between adolescents' frequency of using automatic thoughts and their depression, anxiety, and stress levels. In addition to this, another aim of the study is to determine whether depression, anxiety and stress levels differ according to socio-demographic characteristics such as gender and type of school attended. The research study group consists of 395 high school students living in Diyarbakır city center and continuing their education in various schools. The data was collected through "Personal Information Form", “Automatic Thoughts Questionnaire (ATQ-N)", “Adolescent Emotion Regulation Questionnaire (AERQ)", "Depression Anxiety Stress Scale (DASS) ". The relationship between gender and school type variables and depression, anxiety, stress levels were obtained using the T-Test. Pearson correlation coefficient was used to examine the relationship between the variables, and the regression-based bootstrapping method was used to investigate the mediation effect of the applied model. According the results obtained, it was determined that the levels of depression, anxiety and stress differed statistically significantly according to the gender and school type variable. When the difference was examined, it was found that the depression, anxiety and stress scores of female students were statistically significantly higher than male students. According to another result obtained within the scope of the research, the depression and anxiety scores of the students attending public school were determined to be higher than the students attending private school. However, internal dysfunctional emotion regulation strategies were found to mediate the relationship between automatic thoughts and depression and anxiety. According to the results, it was determined that internal-dysfunctional emotion regulation strategies mediated the relationship between automatic thoughts, and depression and anxiety. The relationship between automatic thoughts and stress seems mediated by internal emotion regulation strategies and external dysfunctional emotion regulation strategies.Keywords

Adolescence, emotion regulation, automatic thoughts, depression, anxiety, stress.Abstract

Mevcut araştırmanın amacı, ergen bireylerin otomatik düşünceleri kullanma sıklıkları ile sahip oldukları depresyon, anksiyete ve stres düzeyleri arasındaki ilişkide duygu düzenleme stratejilerinin aracı rolüne sahip olup olmadığını belirlemektir. Bununla birlikte, araştırmanın bir diğer amacı depresyon, anksiyete ve stres düzeylerinin cinsiyet ve devam edilen okul türü gibi sosyo-demografik özelliklere göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemektir. Araştırmanın çalışma grubunu, Diyarbakır il merkezinde bulunan ve çeşitli okullarda öğrenimlerine devam eden 395 lise öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırma verileri “Kişisel Bilgi Formu”, ‘’Otomatik Düşünceler Ölçeği’’, ‘’Ergenler İçin Duygu Düzenleme Ölçeği’’, ‘’Depresyon, Anksiyete, Stres Ölçeği’’ ile toplanmıştır. Cinsiyet ve okul türü değişkenlerinin depresyon, anksiyete, stres düzeyi ile ilişkisi t testi kullanılarak elde edilmiştir. Değişkenler arasındaki ilişkileri incelemek için Pearson korelasyon katsayısı ve uygulanan modelin aracılık etkisinin incelenmesi amacıyla regresyon temelli bootstrapping yöntemi kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre, depresyon, anksiyete ve stres düzeylerinin cinsiyet ile okul türü değişkenine göre istatistiksel açıdan anlamlı şekilde farklılaştığı belirlenmiştir. İlgili farklılık incelendiğinde, kız öğrencilerin depresyon, anksiyete ve stres puanlarının erkek öğrencilere göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde daha yüksek olduğu bulunmuştur. Araştırma kapsamında elde edilen bir diğer sonuca göre, devlet okuluna devam eden öğrencilerin depresyon ve anksiyete puanları, özel okula devam eden öğrencilere göre daha yüksek olarak belirlenmiştir. Bununla birlikte, içsel işlevsel olmayan duygu düzenleme stratejilerinin, otomatik düşünceler ile depresyon ve anksiyete arasındaki ilişkiye aracılık ettiği belirlenmiştir. Otomatik düşünceler ile stres arasındaki ilişkiye ise içsel işlevsel olmayan ve dışsal işlevsel olmayan duygu düzenleme stratejilerinin aracılık ettiği saptanmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen bulgular, ilgili alanyazın bağlamında ele alınarak tartışılmış ve alanda çalışan uzmanlara yönelik önerilerde bulunulmuştur.Keywords

Ergenlik dönemi, duygu düzenleme, otomatik düşünceler, depresyon, anksiyete, stres.