HOW CAN GENDER EQUALITY BE ENSURED IN STEM EDUCATION? FACTORS and STRATEGIES

STEM EĞİTİMİNDE CİNSİYET EŞİTLİĞİ NASIL SAĞLANIR? FAKTÖRLER ve STRATEJİLER

HOW CAN GENDER EQUALITY BE ENSURED IN STEM EDUCATION? FACTORS and STRATEGIES

 
Author : Sinan ÇINAR    
Type :
Printing Year : 2022
Number : 17
Page : 615-687
DOI Number: :
Cite : Sinan ÇINAR , (2022). HOW CAN GENDER EQUALITY BE ENSURED IN STEM EDUCATION? FACTORS and STRATEGIES . International Journal of Education Technology and Scientific Researches, 17, p. 615-687. Doi: 10.35826/ijetsar.460.
    


Summary

Today, although STEM education is like the stepping stone for development and education policies of countries, gender inequality in education still persists. This study describes the factors that cause STEM gender inequality and the teaching strategies to reduce or eliminate the effects of these factors. Document analysis was used as the research method. By using this method, the contents and messages of the existing studies on gender inequality in STEM education were summarized and classified, they were brought together around certain concepts, and then translated into meaningful explanations. In the research, various databases such as EBSCOHost, ERIC, Web of Science were searched by using the keywords defined in Turkish and English languages to define gender inequality in STEM education in Turkey and in the world, in order to reach all studies on gender equality from STEM education at national and international level. According to the results, girls do not continue STEM education and do not plan their future career with it basically due to gender stereotypes, lack of self-confidence, occupational stereotypes, lack of peer and family support, and lack of successful female role models. As for the teaching strategies to reduce or eliminate the effects of these factors, they were listed as student-centered, inquiry-based and participatory strategies, and specific teaching strategies that develop girls' self-confidence and take into account their special interests and learning styles. The results obtained from this study are believed to contribute considerably to combating gender inequality in STEM education. However, it must be remembered that more extensive research is needed to eliminate gender inequality.Keywords

STEM education, Gender Inequality, Teaching StrategiesAbstract

Günümüzde STEM eğitimi ülkelerin kalkınma ve eğitim politikalarının çıkış noktası olmasına karşın, eğitimde toplumsal cinsiyet eşitsizliği halen belirgin bir şekilde devam etmektedir. Bu nedenle, bu çalışmada STEM cinsiyet eşitsizliğine neden olan faktörler ve bu faktörlerin etkilerini azaltacak veya ortadan kaldıracak öğretim stratejileri açıklanmaktadır. Çalışmada araştırma yöntemi olarak doküman analiz yöntemi kullanılmıştır. Bu yöntem sayesinde STEM eğitiminde cinsiyet eşitsizlikle ilgili çalışmaların içerikleri ve mesajları özetlenip sınıflandırılmış ve belli kavramlar çerçevesinde bir araya getirilerek anlaşılır bir açıklamaya dönüştürülmüştür. Araştırmada STEM eğitiminden cinsiyet eşitliğiyle ile ilgili olarak ulusal ve uluslararası düzeyde yapılan bütün çalışmalara ulaşabilmek için Türkiye’de ve dünyada STEM eğitiminde cinsiyet eşitsizliği tanımlamak için Türkçe ve İngilizce dillerinde tanımlanan anahtar sözcükler kullanılarak EBSCOHost, ERIC, Web of Science gibi çeşitli veri tabanlarında aramalar gerçekleştirilmiştir. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre kızların STEM eğitimine devam etmeme ve gelecekteki kariyer planlarında yer vermeme nedeni cinsiyet basmakalıpları, öz-yeterlilik eksikliği, meslek klişeleri, akran ve aile destek eksikliği ve kadın rol model eksikliği gibi çeşitli faktörlerden kaynaklanmaktadır. Bu faktörlerin etkilerini azaltacak veya ortadan kaldıracak öğretim stratejileri ise öğrenci merkezli, sorgulamaya dayalı ve katılımcı stratejiler ve kızların özgüvenlerini geliştiren ve özel ilgi alanlarını ve öğrenme stillerini dikkate alan spesifik öğretim stratejileridir. Bu çalışmadan elde edilen sonuçlar STEM eğitiminde cinsiyet eşitsizliği ile mücadele etmek önemli katkılar sağlayacaktır. Fakat cinsiyet eşitsizliğini ortadan kaldırmak için daha geniş kapsamlı araştırmalara ihtiyaç vardır.Keywords

STEM eğitimi, cinsiyet eşitsizliği, öğretim stratejileri.