PROBLEMS EXPERIENCED BY TEACHERS WORKING IN VILLAGE SCHOOLS IN THE EDUCATIONAL-INSTRUCTIONAL PROCESSES

KÖY OKULLARINDA GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERİN EĞİTİM ÖĞRETİM SÜRECİNDE YAŞADIĞI SORUNLAR

PROBLEMS EXPERIENCED BY TEACHERS WORKING IN VILLAGE SCHOOLS IN THE EDUCATIONAL-INSTRUCTIONAL PROCESSES

 
Author : Derya Çınar    
Type :
Printing Year : 2022
Number : 17
Page : 121-137
DOI Number: :
Cite : Derya Çınar , (2022). PROBLEMS EXPERIENCED BY TEACHERS WORKING IN VILLAGE SCHOOLS IN THE EDUCATIONAL-INSTRUCTIONAL PROCESSES . International Journal of Education Technology and Scientific Researches, 17, p. 121-137. Doi: 10.35826/ijetsar.464.
    


Summary

The purpose of the current study is to determine the problems experienced by teachers working in village schools in the educational and instructional processes. The study employed the case study design, one of the qualitative research methods. The study group was composed of 18 primary school teachers and science teachers who were available by using the easily accessible sampling method from different village schools. A structured interview form consisted of 9 questions was used as the data collection tool. The collected data were analyzed by means of content analysis. On the basis of the data collected through this structured interview form, a total of 4 themes were constructed. According to the results of the study, within the theme of “problems experienced in transportation”, the problem “climate conditions and cost of transportation” comes to the fore; within the theme of “problems experienced in eating”, the problem “shortage of places to eat such as canteen and restaurant around the school” comes to the fore; within the theme of “problems experienced in social life”, the problem “lack of time spared by teachers for themselves and their families” comes to the fore and within the theme of “problems experienced in the profession”, the problem “indifferent parents” comes to the fore. In light of the data obtained as a result of the study, the following suggestions were made: the economic conditions of the teachers should be improved, the areas where they can eat should be created, private vehicles for teachers should be allocated, the number of public transportation services should be increased, the physical conditions of the school should be improved, and the parents’ awareness should be raised. Keywords

Village school, problems experienced in the profession, transportation, eating, social lifeAbstract

Bu çalışmanın amacı, köy okullarında görev yapan öğretmenlerin eğitim öğretim sürecinde yaşadıkları sorunların neler olduğunu belirlemektir. Çalışmada bir nitel araştırma deseni olan olgubilim (fenemenoloji) kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu iki köy okulundaki toplam 18 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırrmada veri toplama aracı olarak 9 sorudan oluşan açık uçlu sorulardan oluşan yapılandırılmış form kullanılmıştır. Bu yapılandırılmış formdan elde edilen veriler sonucunda 4 tema oluşturulmuştur. Araştırma sonuçlarına göre, ulaşımla ilgili yaşanan sorunlar temasında, “iklim şartları ve ulaşımı maliyetli bulma” ; beslenme ile ilgili yaşanan sorunlar temasında, “okulda ve çevresinde kantin” , “lokanta tarzı yemek yemek için alan olmaması” ; sosyal hayat ile ilgili yaşanan sorunlar temasında, “öğretmenlerin kendilerine ve ailelerine ayrılan zamanın azlığı” ; meslekte yaşanan sorunlar temasında da “velilerin ilgisizliği” ön plana çıkan sorunlardandır. Araştırma sonucu elde edilen verilerden hareketle köy okulunda görev yapan öğretmenlerin sorunlarına ilişkin; öğretmenlerin ekonomik imkanları attırılmalı, yemek yiyebileceği alanlar oluşturulmalı, özel öğretmen araçları tahsis edilmeli, toplu taşıma seferleri sıklaştırılmalı, okulun fiziki şartları iyileştirilmeli, veliler bilinçlendirilmesi öneriler getirilmiştir.Keywords

Köy okulu, meslekte yaşanan sorunlar, ulaşım, beslenme, sosyal hayat