EXAMINATION OF THE MOTIVATION OF SECONDARY SCHOOL STUDENTS FOR PARTICIPATING IN PHYSICAL ACTIVITY

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN FİZİKSEL AKTİVİTEYE KATILIM MOTİVASYONLARININ İNCELENMESİ

EXAMINATION OF THE MOTIVATION OF SECONDARY SCHOOL STUDENTS FOR PARTICIPATING IN PHYSICAL ACTIVITY

 
Author : Seda SABAH    
Type :
Printing Year : 2022
Number : 17
Page : 546-570
DOI Number: :
Cite : Seda SABAH , (2022). EXAMINATION OF THE MOTIVATION OF SECONDARY SCHOOL STUDENTS FOR PARTICIPATING IN PHYSICAL ACTIVITY. International Journal of Education Technology and Scientific Researches, 17, p. 546-570. Doi: 10.35826/ijetsar.467.
    


Summary

Physical activities are highly effective activities in the development process of children. In addition to contributing to the physical development of children, these activities also play an important role in the development of their characteristics like socialization, gaining self-efficacy and communication. In this context, it is especially important to direct children to physical activities during the development period. On the other hand children’s frequent use of technological devices reduces participation in physical activity. As a matter of fact, the role of education in this process is also very important. Therefore, in this study, it is aimed to examine the motivation of students studying in secondary school to participate in physical activity. In the research, a survey research model, which is a type of the descriptive research model, was used as it aims to determine the current situation. The population of the study is composed of students studying in secondary school, and the sample group is composed of 233 students studying in secondary school in Samsun province. The personal information form developed by the researcher and the Motivation Scale for Participation in Physical Activity (FAKMÖ) developed by Tekkurşun Demir and Cicioğlu (2018) were used as data collection tools. All statistical calculations were made in the SPSS 22.0 V statistical package program. In the study, no significant difference was found between the male and female secondary school students’ motivation levels to participate in physical activity. On the other hand, it was concluded that there is a significant difference in terms of participation in non-school sports activities, income status, class, interest in sports, branch variable. Finally, it was determined that there is a slight but significant positive relationship between the age of the students and the motivation levels of their participation in physical activity. In conclusion, it is important that schools, local governments, MONE (Ministry of National Education) and families act in cooperation, especially in order to increase the motivation of children in the development process to participate in physical activity.Keywords

Education, physical activity, motivation, sports.Abstract

Fiziksel aktiviteler çocukların gelişim sürecinde oldukça etkili faaliyetlerdir. Bu faaliyetler çocukların fiziksel gelişimine katkısının yanında sosyalleşme, öz güven kazanımı, iletişim  gibi özelliklerinin gelişiminde de önemli rol oynamaktadır. Bu bağlamda çocukların fiziksel aktivitelere yönlendirilmesi önem arz etmektedir. Diğer yandan çocukların teknolojik aletleri sıklıkla kullanması fiziksel aktiviteye katılımı azaltmaktadır. Nitekim bu süreçte eğitimin rolü de oldukça önem taşımaktadır. Dolayısıyla bu çalışmada ortaokulda öğrenim gören öğrencilerin fiziksel aktiviteye katılım motivasyonlarının incelenmesi amaçlanmaktadır. Araştırmada, mevcut durumu tespit etmek amaçlandığı için betimsel araştırma deseninin bir çeşidi olan tarama araştırma modeli kullanılmıştır. Çalışmanın evrenini ortaokulda öğrenim gören öğrenciler oluşturmakta olup, örneklem grubu Samsun ilinde ortaokulda öğrenim gören 233 öğrenci kapsamındadır. Veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından geliştirilen kişisel bilgi formu ve Tekkurşun Demir ve Cicioğlu (2018) tarafından geliştirilen Fiziksel Aktiviteye Katılım Motivasyonu Ölçeği (FAKMÖ) kullanılmıştır. Tüm istatistiksel hesaplamalar SPSS 22.0 V istatistik paket programda yapılmıştır. Araştırmada kadın ve erkek ortaokul öğrencilerinin fiziksel aktiviteye katılım motivasyon düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık tespit edilememiştir. Diğer taraftan okul dışı sportif faaliyetlere katılım, gelir durumu, sınıf, sporla ilgilenme durumu, branş değişkeni açısından anlamlı bir farklılık olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Son olarak öğrencilerin yaşı ile fiziksel aktiviteye katılım motivasyon düzeyleri arasında zayıf ancak anlamlı pozitif ilişki olduğu belirlenmiştir. Sonuç olarak özellikle gelişim sürecindeki çocukların fiziksel aktiviteye katılım motivasyonlarının arttırılması amacıyla okul kurumları, yerel yönetimler, MEB ve ailelerin iş birliği içerisinde hareket etmesi önem arz etmektedir.Keywords

Eğitim, fiziksel aktivite, motivasyon, spor