EXAMINING EFFECTS OF FLIPPED EDUCATION MODEL ON STUDENTS’ ACADEMIC SUCCESS: A META-ANALYSIS
(TERS YÜZ EDİLMİŞ EĞİTİM MODELİ’NİN ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARILARINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ: BİR META-ANALİZ ÇALIŞMASI )

Author : Aylin YAZICIOĞLU  , Galip GENÇ, Metin KAYA  
Type :
Printing Year : 2022
Number : 18
Page : 1371-1395
    


Summary

The aim of this study is to examine the effects on flipped education model (FEM) on students’ academic success so this is a meta-analysis study. The studies included in this study are conducted between 2015 and 2021 and they were experimental studies. 35 studies were included in this study. These studies were accessed through electronic sources databases. As databases Ulakbim, Google Academic, and Council of Higher Education Council Thesis Center (CoHE) were used. Statistical analysis and effect size calculations were made using CMA 2.0 package program. For each study that is in the data set g value of hedge were calculated to find out impact size. At the end of this study, it was concluded that the effect of FEM on students’ academic success is high. It was revealed thar effects of FEM on students’ success don’t differ according to academic field, education level, the role of the researcher, type of report, publication year and moderator variables. This study focused only on the success of students. Except from academic success, thinking skills, problem solving skills, social and emotional skills were ignored. In further studies, effects of flipped education model on students’ thinking skills, problem solving skills and social emotional skills can be examined.



Keywords

Metaanalysis, student achievement, flipped learning.



Abstract

Bu araştırmanın amacı ters-yüz edilmiş eğitim modelinin (TEEM) öğrencilerin akademik başarısına etkisini incelemektir. Bu nedenle çalışma bir metanaliz çalışmasıdır. Çalışmaya dahil edilen araştırmalar 2015-2021 yılları arasını kapsamakta ve deneysel desen içeren çalışmalardır. Araştırmaya dahil edilen çalışma sayısı 35 tanedir. Bu çalışmalara elektronik kaynak tarama tabanlarından erişilmiştir. Veri tabanı olarak Ulakbim, Google Akademic ve Yükseköğretim Kurulu Yayın ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Ulusal Tez Merkezi (YÖK) kullanılmıştır. İstatiksel analizler ve etki büyüklüğü hesaplamaları CMA 2.0 paket programı ile gerçekleştirilmiştir. Veri setini oluşturan her bir araştırma için etki büyüklüğü Hedge’in g değeri hesaplanmıştır. Bu çalışmanın sonucunda TEEM’in öğrencilerin akademik başarısına etkisinin yüksek düzeyde olduğu sonucuna ulaşılmıştır. TEEM’in öğrencilerin akademik başarısına etkisi akademik alan, öğretim kademesi, araştırmacının rolü, rapor türü ve yayın yılı moderatör değişkenlerine göre farklılaşmadığı sonucuna varılmıştır. Bu çalışma öğrencilerin sadece akademik başarısına odaklanmıştır. Akademik başarının dışında düşünme becerisi, problem çözme becerisi, sosyal ve duyuşsal beceriler ihmal edilmiştir. İlerideki araştırmalarda tersyüz edilmiş eğitim modelinin öğrencilerin düşünme becerileri, problem çözme becerileri ve sosyal duyuşsal becerilerine etkisinin incelenebilir. Bunun yanında bu çalışmada sadece Türkiye’ de yapılan ve Türkçe dilinde yayınlanmış çalışmalara odaklanılmıştır. İlerideki araştırmalarda çeşitli ülkelerdeki deneysel desendeki araştırmalara yer verilebilir.



Keywords

Metanaliz, öğrenci başarısı, ters yüz edilmiş öğrenme,