EXAMINING THE SPEAKING SELF-PROFICIENCY PERCEPTIONS OF STUDENTS UNDER TEMPORARY PROTECTION IN THE CONTEXT OF VARIOUS VARIABLES

GEÇİCİ KORUMA ALTINDAKİ ÖĞRENCİLERİN KONUŞMA ÖZ YETERLİK ALGILARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER BAĞLAMINDA İNCELENMESİ

EXAMINING THE SPEAKING SELF-PROFICIENCY PERCEPTIONS OF STUDENTS UNDER TEMPORARY PROTECTION IN THE CONTEXT OF VARIOUS VARIABLES

 
Author : Tuba Kaplan Alptekin  , Selvi Demir  
Type :
Printing Year : 2022
Number : 18
Page : 1202-1239
DOI Number: :
Cite : Tuba Kaplan Alptekin , Selvi Demir, (2022). EXAMINING THE SPEAKING SELF-PROFICIENCY PERCEPTIONS OF STUDENTS UNDER TEMPORARY PROTECTION IN THE CONTEXT OF VARIOUS VARIABLES. International Journal of Education Technology and Scientific Researches, 18, p. 1202-1239. Doi: 10.35826/ijetsar.489.
    


Summary

The aim of this study is to determine the perceptions of speaking self-sufficiency of Syrian students under temporary protection in Turkey and to examine these perceptions in the context of various variables (gender, age, marital status, socioeconomic level, circle of friends, life expectancy in Turkey, Turkish language level, Frequency of Turkish speech, frequency of watching Turkish television programs and frequency of Turkish internet use). The reason for choosing the temporary protection center in Kilis in the study is that Kilis hosts a large number of Syrians due to its location. It is aimed to reveal the self-efficacy perceptions developed by these people, who can continue their lives without feeling the need to learn Turkish compared to other cities. In the literature review, it was seen that there were not many studies on speaking self-efficacy in teaching Turkish to foreigners, and the studies in this area focused on writing skills. In addition, in studies on speaking self-efficacy, it was determined that the research object was not foreign students. What makes the study important is that it reveals the general situation of the Syrians in the city regarding speech. Quantitative research methods were used in the research and the study group consisted of 101 Syrian students studying at Kilis 7 December University Turkish Teaching Center (TÖMER). The data of the research were obtained through the personal information forms created by the researchers with the "Speaking Self-Proficiency Scale of Those Who Learn Turkish as a Foreign Language" developed by Sallabaş (2013). As a result of the research, it was determined that the students' perceptions of speaking self-sufficiency were moderate. However, the research findings reveal that the students' perceptions of speaking self-sufficiency do not differ significantly according to their gender, age, marital status and socioeconomic levels, but differ significantly according to the circle of friends, life expectancy in Turkey, Turkish language level, frequency of Turkish speaking, frequency of watching Turkish television programs and frequency of Turkish internet use.Keywords

Temporary protection, refugees, speaking, self-sufficiency, Syrian.Abstract

Bu çalışmanın amacı, Türkiye'deki geçici koruma altındaki Suriyeli öğrencilerin konuşma öz yeterlik algılarının belirlenmesi ve bu algılarının çeşitli değişkenler (cinsiyet, yaş, medeni durum, sosyoekonomik düzey, arkadaş çevresi, Türkiye’de yaşama süresi, Türkçe dil seviyesi, Türkçe konuşma sıklığı, Türkçe televizyon programları izleme sıklığı ve Türkçe internet kullanım sıklığı) bağlamında incelenmesidir. Çalışmada Kilis’teki geçici koruma merkezinin seçilme nedeni bulunduğu konum itibariyle Kilis’in çok sayıda Suriyeliyi barındırmasıdır. Diğer şehirlere kıyasla Türkçe öğrenme ihtiyacı hissetmeden de hayatlarına devam edebilen bu insanların konuşmaya ilişkin geliştirdikleri öz yeterlik algılarını ortaya koymak hedeflenmiştir. Alanyazın taramasında yabancılara Türkçe öğretiminde konuşma öz yeterliğine ilişkin çok fazla çalışma yapılmadığı, bu alandaki çalışmaların yazma becerisine odaklandığı görülmüştür. Ayrıca konuşma öz yeterliğine ilişkin çalışmalarda araştırma nesnesinin yabancı öğrencilerin olmadığı tespit edilmiştir. Çalışmayı önemli kılan şehirdeki Suriyelilerin konuşmaya ilişkin genel durumlarını ortaya koymasıdır. Araştırmada nicel araştırma yöntemleri kullanılmış olup araştırmanın çalışma grubunu Kilis 7 Aralık Üniversitesi Türkçe Öğretim Merkezinde (TÖMER) öğrenim görmekte olan 101 Suriyeli öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri, Sallabaş (2013) tarafından geliştirilen “Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenenlerin Konuşma Öz Yeterlik Ölçeği” ile araştırmacılar tarafından oluşturulan kişisel bilgi formları aracılığıyla elde edilmiştir. Araştırma sonucunda öğrencilerin konuşma öz yeterlik algılarının orta düzeyde olduğu belirlenmiştir. Bununla birlikte araştırma bulguları öğrencilerin konuşma öz yeterlik algılarının cinsiyet, yaş, medeni durum ve sosyoekonomik düzeylerine göre anlamlı bir farklılık göstermediğini ancak arkadaş çevresi, Türkiye’de yaşama süresi, Türkçe dil seviyesi, Türkçe konuşma sıklığı, Türkçe televizyon programları izleme sıklığı ve Türkçe internet kullanım sıklığına göre anlamlı farklılık oluşturduğunu ortaya koymaktadır.Keywords

Geçici koruma, mülteci, konuşma, öz yeterlik, Suriyeli.