EXAMINATION OF CAREER MANAGEMENT LEVELS OF EMPLOYEES IN SPORTS ORGANIZATIONS
(SPOR ÖRGÜTLERİNDE İŞGÖRENLERİN KARİYER YÖNETİMİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ )

Author : Sultan YAVUZ EROĞLU  , Erdem EROĞLU  
Type :
Printing Year : 2022
Number : 18
Page : 1179-1201
    


Summary

Since the sports sector is of great importance for the country, ensuring that the employees in sports organizations work with precision will bring direct success. In this direction, the aim of the research is to examine the career management levels of the employees in sports organizations in terms of some variables. The study group of the research consists of 268 participants, 119 (44.4%) female and 149 (55.6%) male, working in the provincial directorates of sports services in different provinces. In the first part of the data collection tool, in order to determine the personal characteristics of the participants, there are questions about demographic characteristics (such as age, gender, education level, years of service) created by the researcher. In the second part, the "Career Management Scale in Sports Organizations" developed by Eroğlu, Yavuz Eroğlu and Karakuş (2020) was used to measure the career management levels of the employees. The scale consists of 3 sub-dimensions, namely "Adequacy of Human Resources", "Organizational Career Management" and "Individual Career Management" and a total of 30 items. While analyzing the data, t-test, one-way analysis of variance (Anova) and posthoc (Tukey, LSD) analyzes were used to examine the differences in scale levels according to the descriptive characteristics of the employees. Cohen (d) and Etasquare (η2) coefficients were used to calculate the effect size. In the study, career management sub-dimensions (adequacy of human resources, individual career management and organizational career management); When we look at whether it differs according to gender, age, marital status, education status, unit of work, position in the institution, length of service, previous employment in another job, the research results show that career management according to the educational status of the participants, the unit worked and their previous employment status. levels differed. However, there was no difference in career management (human resources adequacy, organizational career management, individual career management) level according to gender, age, marital status, length of service and position in the institution. As a result, in order to increase the success of sports organizations that have a dynamic structure, it is necessary to plan, direct and implement the career management of the employees.Keywords

Career Management, Organizational Career Management, Individual Career ManagementAbstract

Spor sektörü ülke için büyük bir öneme sahip olması sebebiyle spor örgütlerindeki işgörenlerin hassasiyetle işgörmesinin sağlanması doğrudan başarıyı getirecektir. Bu doğrultuda, araştırmanın amacı spor örgütlerinde işgörenlerin kariyer yönetimi düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesidir. Araştırmanın çalışma grubunu farklı illerde spor hizmetleri il müdürlüklerinde işgören 119’u (%44,4) kadın, 149’u (%55,6) erkek toplam 268 katılımcı oluşturmaktadır. Veri toplama aracının ilk bölümünde, katılımcıların kişisel özelliklerini belirlemek amacıyla, araştırmacı tarafından oluşturulan demografik özelliklerine ilişkin sorular (yaş, cinsiyet, eğitim durumu, hizmet yılı gibi) yer almaktadır. İkinci bölümde ise işgörenlerin kariyer yönetim düzeylerini ölçmek amacıyla Eroğlu, Yavuz Eroğlu ve Karakuş (2020) tarafından geliştirilen “Spor Örgütlerinde Kariyer Yönetimi Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçek “İnsan Kaynaklarının Yeterliliği” “Örgütsel Kariyer Yönetimi” ve “Bireysel Kariyer Yönetimi” olmak üzere 3 alt boyut ve toplamda 30 maddeden oluşmaktadır. Veriler çözümlenirken, işgörenlerin tanımlayıcı özelliklerine göre ölçek düzeylerindeki farklılaşmaların incelenmesinde t-testi, tek yönlü varyans analizi (Anova) ve posthoc (Tukey,LSD) analizlerinden faydalanılmıştır. Etki büyüklüğünü hesaplamak için Cohen (d) ve Etakare(η2) katsayıları kullanılmıştır. Çalışmada kariyer yönetimi alt boyutlarının (insan kaynaklarının yeterliliği, bireysel kariyer yönetimi ve örgütsel kariyer yönetimi) ; cinsiyet, yaş, medeni durum,öğrenim durumu, çalışılan birim, kurumdaki pozisyon, hizmet süresi, daha önce başka başka işte çalışma durumu değişkenlerine göre farklılaşıp farklılaşmadığına baktığımızda araştırma sonuçları, katılımcıların öğrenim durumu, çalışılan birim ve daha önce başka işte çalışma durumuna göre kariyer yönetimi düzeyinde farklılıklar göstermiştir. Ancak, cinsiyet, yaş, medeni durum, hizmet süresi ve kurumdaki pozisyon durumlarına göre kariyer yönetimi (insan kaynaklarının yeterliliği, örgütsel kariyer yönetimi, bireysel kariyer yönetimi) düzeyinde farklılıklar göstermemiştir. Sonuç olarak, dinamik bir yapıya sahip olan spor örgütlerinin başarısının arttırılması için işgörenlerin kariyer yönetimlerinin planlanması, yönlendirilmesi ve uygulanması gerekmektedir.Keywords

Kariyer Yönetimi, Örgütsel Kariyer Yönetimi, Bireysel Kariyer Yönetimi