THE RELATIONSHIP BETWEEN ACADEMIC ACHIEVEMENT AND PEDAGOGICAL KNOWLEDGE AND SKILL: A RESEARCH ON PROSPECTIVE PHYSICAL EDUCATION TEACHERS

AKADEMİK BAŞARI İLE PEDAGOJİK BİLGİ VE BECERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: BEDEN EĞİTİMİ ADAYLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

THE RELATIONSHIP BETWEEN ACADEMIC ACHIEVEMENT AND PEDAGOGICAL KNOWLEDGE AND SKILL: A RESEARCH ON PROSPECTIVE PHYSICAL EDUCATION TEACHERS

 
Author : Erkan ÇİMEN  , Osman PEPE  
Type :
Printing Year : 2022
Number : 18
Page : 1018-1041
DOI Number: :
Cite : Erkan ÇİMEN , Osman PEPE, (2022). THE RELATIONSHIP BETWEEN ACADEMIC ACHIEVEMENT AND PEDAGOGICAL KNOWLEDGE AND SKILL: A RESEARCH ON PROSPECTIVE PHYSICAL EDUCATION TEACHERS . International Journal of Education Technology and Scientific Researches, 18, p. 1018-1041. Doi: 10.35826/ijetsar.493.
    


Summary

In this study, it was aimed to examine the relationship between academic achievement and pedagogical knowledge and skill. The research consisted of a total of 1422 prospective teachers studying in the physical education and sports teaching department of state universities affiliated to the Higher Education Institution in different geographical regions of Turkey and the Faculties of Sports Sciences and Physical Education and Sports Schools continuing their education life within these universities. The sample of this group consisted of 376 prospective teachers determined by simple random sampling method. In the study, the participants were asked to answer the personal information form, general academic grade point averages and the Pedagogical Knowledge and Skills Scale. In the study, statistical operations were performed using a statistical program in a computer environment. The academic achievement levels of the participants and their scores from the pedagogical knowledge and skill scale were presented as arithmetic mean and standard deviation. Pearson ®correlation analysis was applied to reveal the relationships in the scales. As a result, it was determined that prospective teachers' academic achievement and pedagogical knowledge and skills were above average, and that academic achievement and pedagogical knowledge and skills were positively related at a low level. However, no relationship was found between academic achievement and teaching support sub-dimension. This is thought to be due to the academic achievement profiles of prospective teachers who come to the department of physical education in the education and training process before reaching this stage.Keywords

Academic Achievement, Pedagogical Knowledge and Skills, Physical Education and Sports, Prospective TeacherAbstract

Bu çalışmada, akademik başarı ile pedagojik bilgi ve beceri arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmaya, Türkiye’nin farklı coğrafik bölgelerinde bulunan Yükseköğretim Kurumuna bağlı birer Devlet üniversiteleri ve bu üniversiteler bünyesinde öğretim hayatına devam eden Spor Bilimleri Fakülteleri ve Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarının beden eğitimi spor öğretmenliği bölümünde öğrenim gören toplamda 1422 aday öğretmen teşkil etmiştir. Örneklemini bu grubun içerisinden basit tesadüfi örnekleme yöntemi ile belirlenen 376 aday öğretmen oluşturmuştur. Araştırmada katılımcılardan kişisel bilgi formu, genel akademik not ortalamaları ile Pedagojik Bilgi ve Beceri ölçeği cevaplamaları istenmiştir. Çalışmada istatistiksel işlemler bilgisayar ortamında istatistik programı kullanılarak yapılmıştır. Katılımcıların akademik başarı düzeyleri ve pedagojik bilgi ve beceri ölçeğinden aldıkları puanlar aritmetik ortalama ve standart sapma olarak sunulmuştur. Ölçeklerden arasındaki ilişkileri ortaya çıkarmak için Pearson ®korelasyon analizi uygulanmıştır. Sonuç olarak; öğretmen adaylarının akademik başarı ve pedagojik bilgi ve becerilerinin ortalamanın üzerinde olduğu ayrıca, akademik başarı ile pedagojik bilgi ve becerilerin pozitif yönlü düşük düzeyde ilişkili olduğu tespit edilmiştir. Ancak akademik başarı ile öğretim desteği alt boyutu arasında herhangi bir ilişki tespit edilmemiştir. Bu durumun beden eğitimi öğretmenliği bölümüne gelen öğretmen adaylarının bu aşamaya gelmeden önceki eğitim ve öğretim sürecindeki akademik başarı profillerinden kaynaklandığı düşünülmektedirKeywords

Akademik Başarı, Pedagojik Bilgi ve Beceri, Beden eğitimi ve Spor, Aday Öğretmen