THE EFFECT OF EDUCATION SUPPORTED BY EDUCATIONAL GAMES ON ACADEMIC SUCCESS AND THE PERSISTENCE OF KNOWLEDGE

EĞİTSEL OYUNLARLA DESTEKLENEN ÖĞRETİMİN AKADEMİK BAŞARI VE BİLGİLERİN KALICILIĞINA ETKİSİ

THE EFFECT OF EDUCATION SUPPORTED BY EDUCATIONAL GAMES ON ACADEMIC SUCCESS AND THE PERSISTENCE OF KNOWLEDGE

 
Author : Orçun Bozkurt  , Tanju ATAY, Melek IŞIK  
Type :
Printing Year : 2022
Number : 18
Page : 1113-1138
DOI Number: :
Cite : Orçun Bozkurt , Tanju ATAY, Melek IŞIK, (2022). THE EFFECT OF EDUCATION SUPPORTED BY EDUCATIONAL GAMES ON ACADEMIC SUCCESS AND THE PERSISTENCE OF KNOWLEDGE. International Journal of Education Technology and Scientific Researches, 18, p. 1113-1138. Doi: 10.35826/ijetsar.494.
    


Summary

The aim of this study is to determine whether there is a difference between the students in the experimental group in which the instruction is supported by educational games and thecontrol group students in accordance with the current program the academic achievement and persistence of knowledge in Science lesson in the in “Effects of Force” unit. The sample of the research consists of 41 students studying in two branches of the 4th grade. . The study used quasi- experimental desing with pre-post . In the study, one experimental group (DG, N = 20) and one control group (KG, N = 21) were determined. In this unit, teaching was carried out in the experimental group by the teaching method supported by educational games and in the control group according to the current science curriculum of the Ministry of Education. As data collection tools ; academic achievement test were used before and after the application.Collecting data tools were applied as a pre-test to determine whether there was a difference between groups which were formed before implementation.After implementation they were applied as a post-test for the purpose of determining whether there became a difference according to the methods implemented.In the analysis of data obtained from study, parametric tests (t-test) were used. As a result, the differences between the academic achievements of the groups and the persistence of the information at the end of the teaching process were statistically significant in favor of the experimental group in which the teaching method supported by educational games was applied.Keywords

Educational Games, Science Education, Game-Based LearningAbstract

Bu araştırmanın amacı Fen Bilimleri dersi “Kuvvetin Etkileri” ünitesinde eğitsel oyunlarla desteklenen öğretimin gerçekleştirildiği deney grubu öğrencileri ile mevcut programa uygun öğretimin gerçekleştirildiği kontrol grubu öğrencileri arasında akademik başarı ve bilgilerin kalıcılığı açısından bir fark olup olmadığını belirlemektir. Araştırmanın örneklemini 4. sınıfların iki şubesinde öğrenim gören 41 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırma ön test-son test kontrol gruplu yarı deneysel desendedir. Çalışmada bir deney grubu (DG, N=20) ve bir kontrol grubu (KG, N=21) belirlenmiştir. Ünitenin öğretimi deney grubunda eğitsel oyunlarla desteklenen öğretim yöntemiyle, kontrol grubunda ise Milli Eğitim Bakanlığı’nın hâlihazırdaki fen bilimleri öğretim programına göre öğretim gerçekleştirilmiştir. Veri toplama aracı olarak uygulama öncesi ve uygulama sonrasında akademik başarı testi kullanılmıştır. Veri toplama araçları uygulama öncesi oluşturulan gruplar arasında fark olup olmadığını belirlemek amacıyla ön test, uygulama sonrasında ise uygulanan yöntemlere bağlı olarak ortaya bir fark çıkıp çıkmadığını belirlemek amacıyla son test olarak uygulanmıştır. Çalışmadan elde edilen verilerin analizinde parametrik testler (t-testi) kullanılmıştır. Sonuç olarak öğretim süreci sonunda grupların akademik başarıları ve bilgilerin kalıcılığı puanları arasındaki farklılıklar eğitsel oyunlarla desteklenen öğretim yönteminin uygulandığı deney grubu lehine istatistiksel olarak anlamlı çıkmıştır.Keywords

Eğitsel Oyun, Fen Öğretimi, Oyun Temelli Öğrenme