CHAOS AT SCHOOL: A QUALITATIVE STUDY ON ITS CAUSES AND EFFECTS

OKULDA KAOS: NEDENLERİ VE SONUÇLARI ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA

CHAOS AT SCHOOL: A QUALITATIVE STUDY ON ITS CAUSES AND EFFECTS

 
Author : Tuba YAVAŞ    
Type :
Printing Year : 2022
Number : 18
Page : 1240-1257
DOI Number: :
Cite : Tuba YAVAŞ , (2022). CHAOS AT SCHOOL: A QUALITATIVE STUDY ON ITS CAUSES AND EFFECTS. International Journal of Education Technology and Scientific Researches, 18, p. 1240-1257. Doi: 10.35826/ijetsar.496.
    


Summary

When the reflections of postmodernism on education are examined, the issue of “uncertainty and unpredictability in education” draws attention. Managing uncertainty and unpredictability in social sciences with classical approaches is no longer effective. Therefore, this requires the need for a postmodern perspective. Chaos theory and approach is one of these perspectives. This study aimed to examine the factors that cause chaos at school and the effects of this chaos. The participants of the research consist of 18 teachers who have 10 years or more professional seniority and have been working in the same school for 10 years in Gaziantep, Turkey in 2016-2017. Research data were obtained through semi-structured face-to-face interviews. The qualitative data obtained within the scope of the research were analyzed and subjected to thematic analysis. According to the results obtained, 4 categories (prerequisites, educational environments and situations, negative behaviors, internal-external factors) that cause chaos in school emerged. As the starting point of the chaos in the school, two important effects were identified, and these are the butterfly effect and the behaviors of getting rid of the chaos. This study reveals the result that at schools butterfly effect and chaos somehow affect students and teachers. It is important to gain experience about starting point issues for school administrators and teachers. It has been noted that the behaviors and situations that create a butterfly effect at school are at the forefront. In the light of these findings, various recommendations have been presented for school administrators, educators and researchers.Keywords

Chaos, chaos in education, chaos at school, butterfly effect, effects of chaos.Abstract

Bu çalışma, okulda kaosa neden olan faktörleri ve bu kaosun etkilerini incelemeyi amaçlamıştır. Araştırmanın katılımcıları 2016-2017 yılında Türkiye’nin Gaziantep ilinde 10 yıl ve üzeri mesleki kıdeme sahip olan ve 10 yıldır aynı okulda görev yapan 18 öğretmenden oluşmaktadır. Araştırma verileri yarı yapılandırılmış yüz yüze görüşmelerle elde edilmiştir. Araştırma kapsamında elde edilen nitel veriler çözümlenmiş ve tematik analize tabi tutulmuştur. Elde edilen bulgulara göre, okulda kaosa neden olan 4 kategori (ön koşullar, eğitim ortamları ve durumları, olumsuz davranışlar, iç-dış faktörler) ortaya çıkmıştır. Okuldaki kaosun başlangıç noktası: kelebek etkisi ve kaostan kurtulma davranışları olmak üzere 2 önemli etkisi tespit edilmiştir. Okulda kelebek etkisi oluşturan davranış ve durumların ön planda olduğu dikkat çekmiştir. Elde edilen bu bulgular ışığında okul yöneticileri, eğitimciler ve araştırmacılar için çeşitli öneriler sunulmuştur.Keywords

Kaos, eğitimde kaos, okulda kaos, kelebek etkisi, kaosun etkileri.