A COMPARISON OF THE RESULTS OF WORLD WAR I IN THE HISTORY TEXTBOOKS TAUGHT IN TURKIYE, AZERBAIJAN, RUSSIA AND GREECE

TÜRKİYE AZERBAYCAN, RUSYA VE YUNANİSTAN’DA OKUTULAN TARİH DERS KİTAPLARINDA I. DÜNYA SAVAŞININ SONUÇLARI KONUSUNUN KARŞILAŞTIRILMASI

A COMPARISON OF THE RESULTS OF WORLD WAR I IN THE HISTORY TEXTBOOKS TAUGHT IN TURKIYE, AZERBAIJAN, RUSSIA AND GREECE

 
Author : Ayşegül Dönmez  , Mustafa SAFRAN  
Type :
Printing Year : 2022
Number : 19
Page : 1875-1890
DOI Number: :
Cite : Ayşegül Dönmez , Mustafa SAFRAN, (2022). A COMPARISON OF THE RESULTS OF WORLD WAR I IN THE HISTORY TEXTBOOKS TAUGHT IN TURKIYE, AZERBAIJAN, RUSSIA AND GREECE. International Journal of Education Technology and Scientific Researches, 19, p. 1875-1890. Doi: 10.35826/ijetsar.502.
    


Summary

History has a special importance for countries that have close relations for political, military, economic and other reasons. In this study, the results of the First World War, in which the conflicts of interest of the countries that have an important place in the shaping of world history and are examined in the context of this study, were discussed comparatively. It is aimed to comparatively examine the results of the First World War covered in the high school history books of Turkiye, Azerbaijan, Russia and Greece. Document review, which is one of the qualitative research methods, was used in the study. In this context, textbooks dealing with the consequences of World War I were examined in high school level history courses of 4 countries (Turkiye, Azerbaijan, Russia and Greece). For this reason, history textbooks in Russia (10th grade), Greece and Azerbaijan (11th grade) and Revolution History and Kemalism textbook in Turkiye (12th grade) were examined. As a result of the research, it is seen that the textbooks taught in countries other than Russia include the post-World War I peace agreements, Wilson's principles and the Paris Peace Conference. In addition, while agreements are included in textbooks by name and chronology in some countries, in some others they are not included.Keywords

Comparative history, history textbooks, World War I.Abstract

Tarih; siyasi, askeri, ekonomik ve diğer gerekçelerle yakın ilişki içerisinde olan ülkeler açısından ayrı bir öneme sahiptir. Gerçekleştirilen bu çalışmayla dünya tarihinin şekillenmesinde önemli bir yeri olan ve bu çalışma bağlamında incelenen ülkelerin çıkar çatışmalarının yaşandığı I. Dünya Savaşı’nın sonuçları konusunu karşılaştırılmalı olarak ele alınmıştır. Türkiye, Azerbaycan, Rusya ve Yunanistan lise tarih kitaplarında I. Dünya Savaşı’nın sonuçları konularının karşılaştırılmalı olarak incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden biri olan doküman incelemesi kullanılmıştır. Bu kapsamda 4 ülkenin (Türkiye, Azerbaycan, Rusya ve Yunanistan) lise düzeyinde tarih derslerinde I. Dünya Savaşı’nın sonuçları konusunu ele alan ders kitapları incelemeye tabi tutulmuştur. Bu nedenle Rusya (10.sınıf), Yunanistan ve Azerbaycan’da (11. sınıf) tarih ders kitapları, Türkiye’de ise (12. sınıf) İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ders kitabı incelemeye alınmıştır. Araştırma sonucunda Rusya hariç diğer ülkelerde okutulan ders kitaplarında I. Dünya Savaşı sonrası durum yapılan barış anlaşmaları, Wilson ilkeleri ve Paris Barış Konferansı konuları dâhil edilerek ele alındığı görülmektedir. Ayrıca bazı ülkelerde ders kitaplarında anlaşmalar isim ve kronoloji verilerek yer alırken kimi ülkelerde yer verilmemiştir.Keywords

Karşılaştırılmalı tarih, tarih ders kitapları, I. Dünya Savaşı.