THE EFFECT OF DISASTER TRAINING ON ATTITUDES TOWARDS DISASTER IN COGNITIVE, EMOTIONAL AND BEHAVIORAL DIMENSIONS
(ÖĞRENCİLERE VERİLEN AFET EĞİTİMİNİN, AFETLERE YÖNELİK BİLİŞSEL, DUYUŞSAL VE DAVRANIŞSAL BOYUTLARDA TUTUMLARA ETKİSİ )

Author : Sibel Işık Mercan    
Type :
Printing Year : 2022
Number : 19
Page : 1925-1937
    


Summary

The purpose of the present study was to examine the effects of the disaster training provided to university students in the scope of the Contemporary World Problems (CWPs) Course on cognitive, affective, and behavioral attitudes towards disasters. The study, which had a quasi-experimental design, was conducted with university students aged 18 and over who volunteered to participate in the study. A total of 111 (experimental group) and 114 (control group) students who were not trained on the CWPs course were included in the study. The efficiency of the training was measured with the Disaster Attitude Scale. In the cognitive dimension, the mean score of the experimental group was found to be higher at a statistically significant level than the control group(p=0.000). In the affective dimension, the mean score of the experimental group was significantly lower than that of the control group(p=0.006). In the behavioral dimension, the mean score of the experimental group was significantly higher than the control group(p=0.000). It was also found that disaster training provided to university students in the scope of the CWPs Course affects the cognitive and behavioral attitudes of the students towards disasters positively, and reduces the level of anxiety in the affective dimension.Keywords

Keywords: Attitudes, contemporary world problems, disaster training, university studentAbstract

Bu araştırmada üniversite öğrencilerine Günümüz Dünya Sorunları dersi kapsamında verilen afet eğitiminin, afetlere yönelik bilişsel, duyuşsal ve davranışsal boyutta tutumlara etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Yarı deneysel tasarım olan bu araştırma 2021- 2022 öğretim yılında Kütahya Dumlupınar Üniversitesinde yürütülmüştür. Araştırmaya 18 yaş ve üzeri araştırmaya katılmaya gönüllü "Günümüz Dünya Sorunları" dersi kapsamında eğitim almış 111 (deney grubu) ve "Günümüz Dünya Sorunları" dersini almamış ve/veya son 2 yıl içinde herhangi bir yerde afetler ile ilgili eğitim almamış 114 (kontrol grubu) öğrenci dahil edilmiştir. Veri toplama aracı olarak Afet Tutum Ölçeği kullanılmıştır. Eğitimin etkinliği Bilişsel, Duyuşsal ve Davranışsal boyutta tutumların etkisini ölçebilen Afet Tutum Ölçeği ile belirlenmiştir. Bilişsel boyutta deney grubunun puan ortalaması (20,73± 4,75), kontrol grubundan (16,60± 4,83) istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek saptanırken (p=0,000); Duyuşsal boyutta deney grubunun puan ortalaması (33,06± 6,37), kontrol grubunun puan ortalamasından (34,69± 7,74) anlamlı düzeyde düşük bulunmuştur (p=0,006). Davranışsal boyutta deney grubunun puan ortalaması (16,59± 5,64), kontrol grubundan (13,13± 3,73) istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek belirlenmiştir (p=0,000). Günümüz Dünya Sorunları dersi kapsamında üniversite öğrencilerine verilen afet eğitimi öğrencilerin afetlere yönelik bilişsel ve davranışsal boyutta tutumlarını olumlu yönde etkilediği, duyuşsal boyutta kaygı düzeyini azalttığı belirlenmiştir.Keywords

Tutumlar, çağdaş dünya sorunları, afet eğitimi, üniversite öğrencisi