INVESTIGATION OF MATERIAL DEVELOPMENT AND USE OF TEACHERS WORKING WITH SPECIAL NEEDS

ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÖĞRENCİLERLE ÇALIŞAN ÖĞRETMENLERİN MATERYAL GELİŞTİRME VE KULLANIMLARININ İNCELENMESİ

INVESTIGATION OF MATERIAL DEVELOPMENT AND USE OF TEACHERS WORKING WITH SPECIAL NEEDS

 
Author : Emre LAÇİN  , Erhan ÇETİN  
Type :
Printing Year : 2022
Number : 20
Page : 2086-2125
DOI Number: :
Cite : Emre LAÇİN , Erhan ÇETİN, (2022). INVESTIGATION OF MATERIAL DEVELOPMENT AND USE OF TEACHERS WORKING WITH SPECIAL NEEDS. International Journal of Education Technology and Scientific Researches, 20, p. 2086-2125. Doi: 10.35826/ijetsar.513.
    


Summary

In educational environments, teaching materials have a very important position and play the roles of increasing the effectiveness of teaching, attracting attention, evaluation and active participation. Thanks to the use of materials in education; cases are carried to the classroom environment, it is possible to meet the needs, permanent learning is provided by appealing to more senses, student motivation and success increase, teaching is efficient, learning is enriched, creative thinking is supported, and a connection is established between the acquired knowledge and daily life. In addition, it is stated in the literature that using teaching materials provides great benefits to teachers, and in this respect, it imposes different responsibilities on teachers. Considering the importance of using materials that are beneficial for teachers as well as students, this study aimed to examine the material development and use status of teachers from different branches working with students with special needs. The research was designed in the scanning model and the sample of the research included 315 teachers working in special education schools affiliated to the Ministry of National Education in the central districts of Ankara province in the 2021-2022 academic year. The "Material Usage Questionnaire for Special Education Teachers" developed by Çetin, İnan, and Demir (2018) was used as a data collection tool in the research. In the analysis of the findings, frequency distributions were calculated and chi-square analysis was used to test the differences, and content analysis was used in the analysis of open-ended questions. As a result of the research, the participating teachers; Teachers with a special education undergraduate degree differed significantly from other branches in material development, the teachers with the lowest professional seniority (0-5 years) both preferred the way to develop their own materials more than the teachers in other professional seniority years, and the teachers in this group There is a significant relationship between material development and ready-made material use and educational status. It has been found that there is no relationship, the materials used in assessment and teaching are differentiated, teachers have difficulties in developing and using materials, and they experience limitations of opportunity. The findings are discussed within the framework of the literature.Keywords

material development in special education, material use by special education teachers, material development by special education teachersAbstract

Eğitim ortamlarında öğretim materyalleri oldukça önemli bir konumda bulunmakta ve öğretim etkililiğini arttırma, ilgi çekme, değerlendirme ve aktif katılım sağlama rolleri üstlenmektedir. Eğitimde materyeller kullanımı sayesinde; olgular sınıf ortamına taşınmakta, gereksinimlerin karşılanması mümkün olmakta, daha fazla duyuya hitap ederek kalıcı öğrenme sağlanmakta, öğrenci motivasyonu yükselmekte ve başarısı artmakta, öğretimi verimli kılmakta, öğrenmeyi zenginleştirmekte, yaratıcı düşünce desteklenmekte ve edinilen bilgiler ile günlük yaşam arasında bağlantı kurulmaktadır. Ayrıca alanyazında öğretim materyali kullanmanın öğretmenlere de oldukça fayda sağladığı ifade edilmekte ve bu yönüyle öğretmenlere farklı sorumluluklar yüklemektedir. Öğrencilerin yanı sıra öğretmenler için de fayda sağlayan materyal kullanımının önemi düşünüldüğünde, bu araştırmada özel gereksinimli öğrenciyle çalışan farklı branşlardan öğretmenlerin materyal geliştirme ve kullanma durumlarının incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma tarama modelinde desenlenmiş ve araştırmanın örnekleminde 2021–2022 eğitim-öğretim yılında Ankara ili merkez ilçelerinde yer alan MEB’e bağlı özel eğitim okullarında görev yapan 315 öğretmen yer almıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Çetin, İnan ve Demir (2018) tarafından geliştirilen “Özel Eğitim Öğretmenlerine Yönelik Materyal Kullanma Durumları Anketi” kullanılmıştır. Bulguların analizinde frekans dağılımları hesaplanarak, farklılık durumlarının test edilmesi amacıyla kay kare analizi kullanılmış, ayrıca açık uçlu sorulara ilişkin analizlerde ise içerik analizi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda katılımcı öğretmenlerin; özel eğitim lisans mezunu olan öğretmenlerin materyal geliştirmede diğer branşlardan anlamlı olarak farklılaştığı, mesleki kıdemleri en düşük olan (0-5 yıl) öğretmenlerin hem kendi materyallerini geliştirme yolunu diğer mesleki kıdem yıllarındaki öğretmenlere göre daha çok tercih ettikleri, hem de bu grupta yer alan öğretmenlerin materyal kullanma durumunda en fazla güçlük yaşayan grup olduğu, özel eğitim meslek okulunda çalışan özel eğitim öğretmenlerinin daha fazla materyal geliştirdikleri, materyal geliştirmede en az güçlük yaşayan öğretmenlerin özel eğitim uygulama okullarında görev yapan öğretmenler olduğu, materyal geliştirme ve hazır materyal kullanma durumları ile öğrenim durumu arasında anlamlı bir ilişki olmadığı, değerlendirme ve öğretimde kullanılan materyallerin farklılaştırıldığı, öğretmenlerin materyal geliştirme ve kullanımında güçlükler yaşadığı ve imkan sınırlılıkları yaşadıkları bulgularına ulaşılmıştır. Bulgular alanyazın çerçevesinde tartışılmıştır.Keywords

özel eğitimde materyal geliştirme, özel eğitim öğretmenlerinin materyal kullanımı, özel eğitim öğretmenlerinin materyal geliştirmesi