DETERMINING THE ATTITUDES OF UNIVERSITY STUDENTS REGARDING HEALTHY NUTRITION

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SAĞLIKLI BESLENMEYLE İLGİLİ TUTUMLARININ BELİRLENMESİ

DETERMINING THE ATTITUDES OF UNIVERSITY STUDENTS REGARDING HEALTHY NUTRITION

 
Author : Ezgi Samar  , Cuma ECE  
Type :
Printing Year : 2022
Number : 19
Page : 1533-1542
DOI Number: :
Cite : Ezgi Samar , Cuma ECE, (2022). DETERMINING THE ATTITUDES OF UNIVERSITY STUDENTS REGARDING HEALTHY NUTRITION. International Journal of Education Technology and Scientific Researches, 19, p. 1533-1542. Doi: 10.35826/ijetsar.514.
    


Summary

This study aimed to determine university students' attitudes regarding healthy nutrıtıon according to some demographic characteristics. The research was a quantitative study. The research was conducted with the participation of 160 volunteer students studying at Artvin Coruh University. The sample group was determined by simple random method. The study was carried out by applying at a questionaire with 27 questions consist of two parts. The survey form of the study in the first episode 6 of which were demographic characteristics and 21 questions were the Attitudes towards Healthy Eating Scale. The Attitudes towards Healthy Eating Scale developed by Tekkurşun Demir and Cicioğlu (2019). The skewness and kurtosis values were taken into count and the data were normally distributed. Followingly, statistical analysis of the data, independent groups T-test, one-way analysis of variance (ANOVA), and Pearson correlation analysis were used. As a result of the analysis performed, no significant difference between the students' Attitudes towards Healthy Eating (ATHE) scores and the variables of gender, age, body mass index, and department of education; Significant differences were determined according to the status of doing sports (p<.05). According to the Post Hoc (SCHEFFE) results made to determine the source of the difference; In the dimension of positive eating habits, the mean score of those who do sports as a hobby and as a license was higher than those who do not do sports, and in the total score of ATHE, the mean score of those who do sports under license was significantly higher than the mean of those who do not do sports.Keywords

Healthy nutrition, attitude, university studentsAbstract

Bu çalışmanın amacı; üniversite öğrencilerinin sağlıklı beslenmeyle ilgili tutumlarının bazı demografik özelliklere göre belirlenmesidir. Araştırma nicel bir çalışma olup, Artvin Çoruh Üniversitesi’nde öğrenim gören 160 gönüllü öğrenci katılımıyla yapılmıştır. Çalışmanın anket formunda 9 soru demografik özellik ve 21 soru Tekkurşun Demir ve Cicioğlu (2019) tarafından geliştirilmiş Sağlıklı Beslenmeye İlişkin Tutum Ölçeği (SBİTÖ) olmak üzere 30 sorudan oluşmaktadır. Verilerin normal dağılım gösterdiği çarpıklık (skewness) ile basıklık (kurtosis) değerleri dikkate alınarak hesaplandığından; verilerin istatistiksel analizinde parametrik testlerden bağımsız gruplar T-testi, tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ve Pearson korelasyon analizleri kullanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda öğrencilerin Sağlıklı Beslenmeye İlişkin Tutum (SBİT) puanları ile cinsiyet, yaş, beden kütle indeksi ve öğrenim görülen bölüm değişkenlerine göre anlamlı bir fark tespit edilemezken; spor yapma durumlarına göre anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir (p<.05). Farklılığın kaynağını tespit etmek için yapılan Post Hoc (SCHEFFE) sonuçlarına göre; olumlu beslenme alışkanlığı boyutunda lisanslı olarak ve hobi olarak spor yapanların puan ortalaması spor yapmayanlara göre, SBİT toplam puanında ise lisanslı olarak spor yapanların puan ortalaması spor yapmayanların puan ortalamasından anlamlı derecede yüksektir.Keywords

Sağlıklı beslenme, tutum, üniversite öğrencileri