A STUDY OF THE ETHNOGRAPHIC COMMUNICATIVE CODES OF FOREIGN STUDENTS IN CULTURAL CONTEXT

YABANCI ÖĞRENCİLERİN ETNOGRAFİK İLETİŞİM KODLARININ KÜLTÜREL ÇERÇEVEDE ÇÖZÜMLENMESİ

A STUDY OF THE ETHNOGRAPHIC COMMUNICATIVE CODES OF FOREIGN STUDENTS IN CULTURAL CONTEXT

 
Author : ÖNDER ÇANGAL  , Mehmet SAYDAM  
Type :
Printing Year : 2022
Number : 20
Page : 2327-2354
DOI Number: :
Cite : ÖNDER ÇANGAL , Mehmet SAYDAM, (2022). A STUDY OF THE ETHNOGRAPHIC COMMUNICATIVE CODES OF FOREIGN STUDENTS IN CULTURAL CONTEXT. International Journal of Education Technology and Scientific Researches, 20, p. 2327-2354. Doi: 10.35826/ijetsar.517.
    


Summary

Considering the function of language as a reflection of a society's culture, one may argue that culture directly influences the cognitive structures, language, and conduct of individuals. All discourses of people who must communicate throughout their lives have distinct codes. These codes contain several signs of a person's life experiences and culture in which they were born and raised. In this context, cultural code analysis will be utilized to identify both linguistic indications and competences. When it comes to foreign students who come to Turkey from other countries to study higher education and continue their departments after learning Turkish, it is equally crucial how individuals develop a connection between their source culture and cultural characteristics of the target language. In this qualitative case study, the language codes of international students pursuing a PhD in Turkey were examined within the context of a cultural framework based on the SPEAKING acronym created by Dell Hymes. Five students from Mexico, Kosovo, Uzbekistan, Pakistan, and Somalia; from North America, Europe, Asia, and Africa, make up the research's study group. These students are pursuing doctoral degrees in Turkey, where they speak Turkish at an academic level. The results demonstrated that the "culture" factor is mirrored in the selves of societies from various countries. An expansion on the results demonstrates that cultural elements shape social life, the cultural definitions and cultural behaviors of the participants in their own countries are influenced by numerous cultures, the concept of culture is shaped by political events affecting the socioeconomic structures of the countries, culture is influential in the emergence of technological advancements, and culture is a factor influencing the processes of country rapprochement. The data of the participants according to the classification of behaviors, actions, utterances and discourses indicated that the participants made mistakes while speaking Turkish. The codes, attitudes, and mood classifications in the coded message in the research process presented that the researchers were generally sincere and cordial, but occasionally acted hastily during the speech.Keywords

Cultural studies, language and culture, ethnographic communicative codes, SPEAKING acronym, Dell Hymes.Abstract

Dilin toplumların kültürlerini yansıtmadaki işlevi göz önüne alındığında kültürün de insanların düşünce yapılarına, kullandığı dile ve davranışlarına doğrudan etki ettiği söylenebilir. Hayatları boyunca iletişim kurmak zorunda olan insanların tüm söylemlerinde farklı kodlar bulunmaktadır. Bu kodlar kişinin yaşam deneyimlerinden içinde doğup büyüdüğü kültüre kadar birçok farklı yansımayı bünyesinde barındırır. Bu çerçevede kültürel kod çözümlemeleri kişinin hem dil göstergelerini hem de dili kullanma kabiliyetini belirleyecektir. Türkiye’ye yükseköğrenim görmek amacıyla farklı ülkelerden gelen ve Türkçe öğrendikten sonra bölümlerine devam eden yabancı öğrenciler söz konusu olduğunda ise bireylerin asıl kültürleri ile hedef dile ait kültürel unsurlar arasında nasıl bir ilişki kurduğu da önem kazanmaktadır. Nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması kullanılarak hazırlanan araştırmada, Türkiye’de doktora düzeyindeki öğrenimlerine devam eden yabancı öğrencilerin dil kodları, Dell Hymes tarafından geliştirilen SPEAKING akronimine göre kültürel çerçevede çözümlenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu Kuzey Amerika, Avrupa, Asya ve Afrika kıtalarındaki Meksika, Kosova, Özbekistan, Pakistan ve Somali ülkelerinden Türkiye’ye doktora eğitimi almak üzere gelmiş ve akademik düzeyde Türkçe bilen beş öğrenci oluşturmaktadır. Araştırma sonuçları farklı milletlerde “kültür” ögesinin toplumların benliklerine hangi ifadelerle yansıdığını göstermiştir. Buna göre sonuçlar basamağına bakıldığında, kültürel ögelerin sosyal yaşamı tasarladığı, katılımcıların kendi ülkelerindeki kültür tanımlarının ve kültürel davranışların birçok farklı kültürden etkilenerek oluştuğu, kültür kavramının siyasal ve politik olaylardan etkilenerek şekillendiği, bu durumun ülkelerin sosyoekonomik yapılarını da etkilediği, kültürün teknolojik gelişmelerin ortaya çıkmasında etkili olduğu, ülke ilişkilerinde kültürün dolaylı ve dolaysız şekilde süreçlere etki eden bir faktör olduğu, kültürün kavram olmaktan ziyade bir davranış şekli olarak toplumda var olduğu tespit edilmiştir.Keywords

Kültür araştırmaları, kültür ve dil ilişkisi, etnografik iletişim kodları, speaking akronimi, Dell Hymes