PRE-SERVICE TEACHERS’ EXPERIENCES IN CREATING SOCIAL STUDIES TEXTBOOK MODULES

ÖĞRETMEN ADAYLARININ SOSYAL BİLGİLER DERS KİTABI MODÜLÜ OLUŞTURMA DENEYİMLERİ

PRE-SERVICE TEACHERS’ EXPERIENCES IN CREATING SOCIAL STUDIES TEXTBOOK MODULES

 
Author : Hatice Türe    
Type :
Printing Year : 2022
Number : 19
Page : 1614-1671
DOI Number: :
Cite : Hatice Türe , (2022). PRE-SERVICE TEACHERS’ EXPERIENCES IN CREATING SOCIAL STUDIES TEXTBOOK MODULES. International Journal of Education Technology and Scientific Researches, 19, p. 1614-1671. Doi: 10.35826/ijetsar.520.
    


Summary

The social studies course enables students to gain content, comprehend learning processes, and become effective citizens by integrating various types of information relevant to social sciences. One of the basic materials used by teachers and secondary school students in the social studies course is textbooks. In this research, pre-service social studies teachers were enabled to create a textbook module within the scope of the social studies textbook review course and to gain experience regarding the textbooks they will use as basic materials in social studies courses in their future professional lives. The main purpose of the study is to reveal the experiences of pre-service social studies teachers in the process of creating a social studies textbook module. In the research, phenomenology, which is one of the qualitative research designs, was adopted. Criterion sampling technique was used to determine the participants. The participants of the study consisted of 10 pre-service social studies teachers. The data of the study were collected through semi-structured interviews and were analyzed through inductive analysis. As a result of the research, it was revealed that the pre-service teachers included various activities and visuals in the social studies textbook modules and aimed to create the formal, visual, content, linguistic, and expressive characteristics of the modules in accordance with the students’ level. Pre-service teachers emphasized that creating a social studies textbook module had various benefits for them. In the study, some of the pre-service teachers stated that creating a social studies textbook module brought them closer to the teaching profession. It was revealed that the pre-service teachers who participated in the study had difficulties due to experiencing technical problems and creating content suitable for the level of the students while creating a social studies textbook module. As a conclusion, pre-service teachers suggested that the elective social studies textbook review course should be a compulsory course. Based on this research, it may be recommended to conduct studies on the application of social studies textbook modules prepared by pre-service teachers and to examine the effects of textbook modules in practice.Keywords

Social studies, textbook, pre-service teachers.Abstract

Sosyal bilgiler dersi, sosyal bilimlere ait çeşitli bilgilerin bütünleştirilerek sunulduğu içeriği öğrencilerin kazanmalarını, kendi öğrenme süreçlerini kavramalarını ve etkin vatandaş olmalarını sağlamaktadır. Sosyal bilgiler dersinde öğretmenler ve ortaokul öğrencileri tarafından yararlanılan temel materyallerden biri ders kitaplarıdır. Bu araştırma kapsamında yer alan öğretmen adaylarının sosyal bilgiler ders kitabı incelemesi dersi kapsamında ders kitabı modülü oluşturmaları ve öğretmenlik meslek yaşamlarında sosyal bilgiler derslerinde temel materyal olarak yararlanacakları ders kitaplarına ilişkin deneyim edinmeleri sağlanmıştır. Araştırmanın temel amacı sosyal bilgiler öğretmen adaylarının sosyal bilgiler ders kitabı modülü oluşturma sürecine yönelik deneyimlerini ortaya koymaktır. Araştırmada nitel araştırma desenlerinden biri olan fenomenoloji benimsenmiştir. Katılımcıların belirlenmesinde ölçüt örneklem tekniği kullanılmıştır. Araştırmanın katılımcıları 10 sosyal bilgiler öğretmen adayından oluşmuştur. Araştırmanın verileri yarı-yapılandırılmış görüşme ile toplanmıştır. Araştırma kapsamında toplanan veriler, tümevarım analizi ile çözümlenmiştir. Araştırma sonucunda öğretmen adaylarının sosyal bilgiler ders kitabı modüllerinde çeşitli etkinliklere ve görsellere yer verdikleri, modüllerin biçimsel, görsel, içerik, dil ve anlatım özelliklerini öğrenci düzeyine uygun oluşturmayı amaçladıkları ortaya çıkmıştır. Öğretmen adayları sosyal bilgiler ders kitabı modülü oluşturmanın kendilerine çeşitli yararları olduğunu vurgulamıştır. Araştırmada öğretmen adaylarından bazıları, sosyal bilgiler ders kitabı modülü oluşturmalarının öğretmenlik mesleğine yönelik olumlu tutum geliştirmelerini sağladığını ifade etmiştir. Araştırmaya katılan öğretmen adaylarının sosyal bilgiler ders kitabı modülü oluştururken teknik sorun yaşama ve öğrenci düzeyine uygun içerik oluşturma biçiminde güçlükler yaşadığı ortaya çıkmıştır. Araştırmada öğretmen adaylarının, seçmeli olan sosyal bilgiler ders kitabı incelemesi dersinin zorunlu ders olmasını önerdiği sonucu elde edilmiştir. Bu araştırmaya dayalı olarak öğretmen adaylarının hazırladıkları sosyal bilgiler ders kitabı modüllerinin uygulanmasına ve ders kitabı modüllerinin uygulamadaki etkilerinin incelemesine ilişkin araştırmalar gerçekleştirilmesi önerilebilir.Keywords

Sosyal bilgiler, ders kitabı, öğretmen adayı.