THE ROLE OF PHYSICAL ACTIVITY PARTICIPATION MOTIVATION IN BODY AWARENESS

VÜCUT FARKINDALIĞINDA FİZİKSEL AKTİVİTEYE KATILIM MOTİVASYONUNUN ROLÜ

THE ROLE OF PHYSICAL ACTIVITY PARTICIPATION MOTIVATION IN BODY AWARENESS

 
Author : Zarife TAŞTAN    
Type :
Printing Year : 2022
Number : 19
Page : 1891-1910
DOI Number: :
Cite : Zarife TAŞTAN , (2022). THE ROLE OF PHYSICAL ACTIVITY PARTICIPATION MOTIVATION IN BODY AWARENESS. International Journal of Education Technology and Scientific Researches, 19, p. 1891-1910. Doi: 10.35826/ijetsar.522.
    


Summary

Technology not only simplifies people's lives, but also limits their mobility, escalating health issues. Inactivity has increased even more as a result of the recent pandemic, which has created working from home options for both students and employees globally. In order to improve their quality of life and maintain their health, people should participate in physical activity. In addition to having the desire to exercise, a person's body needs to be sensitive and psychologically prepared. It's crucial for the person to understand and be conscious of his body. In light of this, the purpose of our study is to determine whether the variable of motivation to participation in physical activity predicts the body awareness of university students. To ascertain whether the variable of motivation to participate in physical activity was a predictor of university students' body awareness, stepwise linear regression analysis was carried out. Additionally, scores on body awareness and motivation to participate in physical activity were examined in relation to the gender variable using the Independent Samples T-Test. As a result of the analyzes, it was concluded that university students' body awareness and motivation to participate in physical activity were similar for female and male students. As a result of the regression analysis, it was discovered that this variable accounted for 17% of the total variance when only the individual reasons for participation in physical activity were included in the model in the first stage. The explained variance rose to 18% in the second stage after the environmental reasons variable was included in the model. The development of students' physical, emotional, social, motor, and mental skills as well as their overall health is supported by physical activity. Students who adopt a healthy lifestyle may also be aware of how their bodies have changed. In light of this information, it is considered that it is essential to carry out research to motivate students to exercise and be in realization of the variation to their bodies.Keywords

Body awareness, participation in physical activity, motivationAbstract

Teknolojik ürünler insanların hayatlarını kolaylaştırdığı gibi hareketlerini kısıtlayarak sağlık sorunlarının artmasına neden olmaktadır. Son dönemde yaşanan pandeminin de etkisiyle dünya genelinde hem çalışanlar hem de öğrenciler için evden çalışma koşulları oluşturulmuş ve hareketsizlik daha da artmıştır. Bu nedenle bireylerin yaşam kalitesini artırabilmesi ve sağlıklı yaşayabilmesi için fiziksel aktiviteye katılımı önemlidir. Fiziksel aktiviteye katılım için motivasyonun yanı sıra bireyin vücudunun duyarlı ve psikolojik olarak da hazır olması gerekmektedir. Ayrıca bireyin vücudunu tanıması ve farkında olması da önemlidir. Buradan hareketle, çalışmamızın amacı üniversite öğrencilerinin vücut farkındalıklarının fiziksel aktiviteye katılım motivasyonu değişkeni tarafından yordanıp yordanmadığının incelenmesidir. Üniversite öğrencilerinin vücut farkındalıklarının fiziksel aktiviteye katılım motivasyonu değişkeni tarafından yordanıp yordanmadığını belirlemek için aşamalı doğrusal regresyon analizi yapılmıştır. Ayrıca cinsiyet değişkenine göre vücut farkındalık ve fiziksel aktiviteye katılım motivasyonu puanlarını incelemek için İlişkisiz Örneklemler T Testi kullanılmıştır.  Analizler sonucunda, üniversite öğrencilerinin vücut farkındalıklarının ve fiziksel aktiviteye katılım motivasyonlarının kadın ve erkek öğrenciler için benzer olduğu sonucuna ulaşılmıştır.  Yapılan regresyon analizinin sonucunda,  birinci aşamada sadece fiziksel aktiviteye katılım motivasyonunun bireysel nedenleri modele dâhil edildiğinde bu değişkenin toplam varyansın %17’sini açıkladığı görülmektedir. İkinci aşamada çevresel nedenler değişkeni modele eklendiğinde açıklanan varyans % 18’e yükselmiştir. Fiziksel aktivite, öğrencilerin fiziksel, duygusal, sosyal, motor ve zihinsel gelişimi destekleyen ve sağlıklı yaşamı sağlayan önemli bir bileşendir. Sağlıklı yaşamı benimseyen öğrencilerin vücutlarındaki değişimin farkında olması da olasıdır. Bu temelde, öğrencilerin fiziksel aktiviteye katılmak için motive olmaları ve vücutlarındaki değişimin farkında olmalarına yönelik çalışmaların yapılmasının önemli olduğu düşünülmektedir.Keywords

Vücut farkındalığı, fiziksel aktiviteye katılım, motivasyon