THE EFFECT OF LOCAL COMMUNITY STUDIES MODEL IN SOCIAL STUDIES TEACHING ON STUDENTS' ACADEMIC ACHIEVEMENT AND ATTITUDES TOWARDS THE COURSE

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNDE YEREL TOPLUM ÇALIŞMALARININ ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARILARINA VE DERSE YÖNELİK TUTUMLARINA ETKİSİ

THE EFFECT OF LOCAL COMMUNITY STUDIES MODEL IN SOCIAL STUDIES TEACHING ON STUDENTS' ACADEMIC ACHIEVEMENT AND ATTITUDES TOWARDS THE COURSE

 
Author : Elif Torun  , Zekeriya AKKUŞ  
Type :
Printing Year : 2022
Number : 19
Page : 1428-1479
DOI Number: :
Cite : Elif Torun , Zekeriya AKKUŞ, (2022). THE EFFECT OF LOCAL COMMUNITY STUDIES MODEL IN SOCIAL STUDIES TEACHING ON STUDENTS' ACADEMIC ACHIEVEMENT AND ATTITUDES TOWARDS THE COURSE . International Journal of Education Technology and Scientific Researches, 19, p. 1428-1479. Doi: 10.35826/ijetsar.523.
    


Summary

The purpose of this study is to determine the effect of the local community studies model in social studies teaching on students' academic achievement and attitudes towards the course. In the research, a Semi-Experimental Design with Pre Test-Post Test Control Group was used. While the lessons in the control group were taught with question-answer and lecture methods; The lessons in the experimental group were planned and conducted within the framework of the activities determined according to the local community studies model. Within the scope of local community studies; Historical field trip, drama, sightseeing, interview, history exhibition and written/visual media product file preparation activities are included to be applied in the fields of "Culture and Heritage" and "People, Places and Environments". The school where the research was conducted was determined by random sampling method. The sample of the study consisted of a total of 40 students studying in two different classes of the same grade in a secondary school located in Aziziye district of Erzurum province in the 2017-2018 academic year. The research data were collected by "Academic Achievement Test" and "Social Studies Course Attitude Scale". The collected data were subjected to independent groups t-test in the SPSS program. As a result of the analysis, it was determined that the post-test mean scores of the experimental group, in which the local community studies model was applied, and the control group, where the methods carried out by expression, question-answer and classroom practices were used, differed significantly in favor of the experimental group. Based on the findings, it was concluded that the local community studies model used in teaching the subjects within the scope of "Culture and Heritage" and "People, Places and Environments" increased the academic achievement of students and positively affected their attitudes towards the course.Keywords

Social Studies teaching, local community studies, attitude, academic achievementAbstract

Bu çalışmanın amacı, sosyal bilgiler öğretiminde yerel toplum çalışmaları modelinin öğrencilerin akademik başarılarına ve derse yönelik tutumlarına etkisini tespit etmektir. Araştırmada, Ön Test-Son Test Kontrol Gruplu Yarı Deneysel Desen kullanılmıştır. Kontrol grubunda dersler, soru-cevap ve anlatım yöntemleri ile işlenirken; deney grubundaki dersler ise, yerel toplum çalışmaları modeline göre belirlenen etkinlikler çerçevesinde planlanmış ve yürütülmüştür. Yerel toplum çalışmaları kapsamında; “Kültür ve Miras” ile “İnsanlar, Yerler ve Çevreler” öğrenme alanlarında uygulanmak üzere tarihi alan gezisi, drama, gezi-gözlem, mülakat-röportaj, tarih sergisi ve yazılı/görsel medya ürün dosyası hazırlama etkinliklerine yer verilmiştir. Araştırmanın yapıldığı okul seçkisiz (random) örnekleme yöntemi ile belirlenmiştir. Araştırmanın örneklemini, 2017-2018 eğitim öğretim yılı Erzurum ili Aziziye ilçesinde bulunan bir ortaokulun aynı kademedeki iki farklı sınıfında öğrenim gören toplam 40 öğrenci oluşturmuştur. Araştırma verileri, “Akademik Başarı Testi” ve “Sosyal Bilgiler Dersi Tutum Ölçeği” ile toplanmıştır. Toplanan veriler, SPSS programında bağımsız gruplar t-testi (independent groups t test) analizine tabi tutulmuştur. Yapılan analizler sonucunda, yerel toplum çalışmaları modelinin uygulandığı deney grubu ile anlatım, soru-cevap ve sınıf içi uygulamalarla gerçekleştirilen yöntemlerin kullanıldığı kontrol grubunun son test puan ortalamalarının deney grubu lehine anlamlı bir şekilde farklılaştığı tespit edilmiştir. Bulgulardan hareketle “Kültür ve Miras” ile “İnsanlar, Yerler ve Çevreler” öğrenme alanları kapsamındaki konuların öğretiminde kullanılan yerel toplum çalışmaları modelinin öğrencilerin akademik başarılarını artırdığı ve derse yönelik tutumlarını olumlu yönde etkilediği sonucuna varılmıştır.Keywords

Sosyal bilgiler öğretimi, yerel toplum çalışmaları, tutum, akademik başarı