HYBRID MODEL FOR THE RELATIONSHIP BETWEEN STUDENTS' SCIENCE LITERACY LEVEL AND SOME VARIABLES

ÖĞRENCILERIN FEN OKURYAZARLIK DÜZEYI VE BAZI DEĞIŞKENLER ARASINDAKI İLIŞKIYE YÖNELIK HIBRID MODEL

HYBRID MODEL FOR THE RELATIONSHIP BETWEEN STUDENTS' SCIENCE LITERACY LEVEL AND SOME VARIABLES

 
Author : Sami Pektaş    
Type :
Printing Year : 2022
Number : 19
Page : 1911-1924
DOI Number: :
Cite : Sami Pektaş , (2022). HYBRID MODEL FOR THE RELATIONSHIP BETWEEN STUDENTS' SCIENCE LITERACY LEVEL AND SOME VARIABLES. International Journal of Education Technology and Scientific Researches, 19, p. 1911-1924. Doi: 10.35826/ijetsar.526.
    


Summary

In this study, it is aimed to establish a hybrid model that reveals the relationship between the Science Literacy level of the students in the Singapore and Turkey samples in PISA 2015 and the students' test anxiety, science interest, ambitions and beliefs in the accuracy of knowledge. In this context, the research is a relational survey model. Hybrid models were established using the data of students in the Singapore and Turkey samples. With the established models, the effect levels of the variables affecting the science literacy levels of the countries were tried to be compared with the hybrid model. In the research, hybrid model and measurement models were established with 5668 student data in the Singapore sample and 5084 student data in the Turkey sample. It is seen that the multivariate normality assumption cannot be achieved in the measurement models established with the sample of Turkey and Singapore and in the hybrid model. In the study, it is seen that the measurement models of all variables and subscales of science literacy were confirmed for both samples. At the same time, it is seen that the hybrid models established with the variables related to both models are confirmed. It was concluded that the fit index values of the hybrid model established with the data of Turkey were slightly higher, and all pathways were defined. In both samples, it was concluded that the variable that most affected the students' science literacy levels was their belief in the accuracy of science, and the variable that affected the least was their ambition. In both samples, the test anxiety variable affects the science literacy levels negatively. At the same time, it was concluded that students' ambitions do not have a direct effect on their science literacy in the Singapore sample.Keywords

Science literacy, interest, belief, ambition, test anxiety.Abstract

Bu çalışmada, PISA 2015’de Singapur ve Türkiye örnekleminde yer alan öğrencilerin Fen Okur Yazarlığı düzeyi ile öğrencilerin sınav kaygıları, fen bilimleri ilgisi, hırsları ve bilginin doğruluğuna yönelik inançları arasındaki ilişkiyi ortaya çıkaran hibrid modeli kurmak amaçlanmıştır. Bu bağlamda araştırma ilişkisel tarama modeli niteliğindedir. Singapur ve Türkiye örnekleminde yer alan öğrencilerin verileri kullanılarak hibrid modeller kurulmuştur. Kurulan modeller ile ülkelerin fen okuryazarlığı düzeylerini etkileyen değişkenlerin etki düzeyleri hibrid model ile karşılaştırılmaya çalışılmıştır. Araştırmada Singapur örnekleminde yer alan 5668 öğrenci verisi ve Türkiye örnekleminde yer alan 5084 öğrenci verisi ile hibrid model ve ölçme modelleri kurulmuştur. Türkiye ve Singapur örneklemi ile kurulan ölçme modellerinde ve hibrid modelde çok değişkenlik normallik varsayımının sağlanamadığı görülmektedir. Araştırmada her iki örneklem için bütün değişkenlere ve fen okuryazarlığının alt ölçeklerine ait ölçme modellerinin doğrulandığı görülmektedir. Aynı zamanda her iki modele ilişkin değişkenler ile kurulan hibrid modellerin doğrulandığı görülmektedir. Türkiye verisi ile kurulan hibrid modelin uyum indeks değerlerinin biraz daha yüksek olduğu ve bütün yolların tanımlandığı sonucuna ulaşılmıştır. Her iki örneklemde de öğrencilerin fen okuryazarlık düzeylerini en çok etkileyen değişkenin bilimin doğruluğuna yönelik inançları olduğu ve en az etkileyen değişkenin hırsları olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Her iki örneklemde de sınav kaygısı değişkeni fen okuryazarlık düzeylerini olumsuz yönde etkilemektedir. Aynı zamanda Singapur örnekleminde öğrencilerin hırslarının fen okuryazarlıkları üzerinde doğrudan etkisinin olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.Keywords

Fen okuryazarlığı, ilgi, inanç, hırs, sınav kaygısı.