THE DETERMINATIVE ROLE OF ATHLETIC MENTAL ENERGY AND MINDFULNESS IN THE FLOW EXPERIENCE OF FOOTBALL PLAYERS

ATLETİK ZİHİNSEL ENERJİ VE BİLİNÇLİ FARKINDALIĞIN FUTBOLCULARDA AKIŞ YAŞANTISINI BELİRLEYİCİ ROLÜ

THE DETERMINATIVE ROLE OF ATHLETIC MENTAL ENERGY AND MINDFULNESS IN THE FLOW EXPERIENCE OF FOOTBALL PLAYERS

 
Author : Çiğdem Öner  -  
Type :
Printing Year : 2022
Number : 20
Page : 2052-2085
DOI Number: :
Cite : Çiğdem Öner -, (2022). THE DETERMINATIVE ROLE OF ATHLETIC MENTAL ENERGY AND MINDFULNESS IN THE FLOW EXPERIENCE OF FOOTBALL PLAYERS. International Journal of Education Technology and Scientific Researches, 20, p. 2052-2085. Doi: 10.35826/ijetsar.527.
    


Summary

In football fields, where the broad audience demands performances that turn into a feast, competition necessitates outstanding success, the struggle for success, and the use of many psychological skills for victory. Current sports psychology literature focuses on increasing the psychological performance quality exhibited in sports. Innovative searches attract attention in numerous studies focused on developing educational content that supports psychological skills. This study aims to reveal the decisive role of athletic mental energy and mindfulness contents in a flow experience characterized by balance and absorption in the task. The other aims of the study are to analyze the correlational relationships between the research variables and test the differences of the descriptive variables in the contexts of athletic mental energy, mindfulness, and flow experience. A total of 402, 361 men and 41 women, professional football players, participated in the study, designed in the relational screening model. The Athletic Mental Energy Scale, Mindfulness Inventory for Sport, Flow State Questionnaire, and Personal Information Form were applied to the participants. The data were analyzed by descriptive statistics, t-tests for independent groups, Pearson correlation analyses, and hierarchical regression analyses. The results showed that athletic mental energy, tireless, and concentration scores were significantly higher in favor of football players aged 18-20, vigor and tireless scores were significantly higher in favor of 1-9 experience years, and composed in favor of those with ten years or more experience. Athletic mental energy shows a significant positive relationship with vigor, confidence, motivation, and tireless. According to the findings, athletes' mindfulness and concentration were positively and significantly correlated with awareness, non-judgmental attitude, refocusing, flow, balance, and absorption in the task. Besides, composed shows a positive relationship with the athletes' mindfulness, awareness, refocusing, flow, balance and absorption in the task. Results showed that athletes' mindfulness, awareness, and refocusing are significantly related to flow, balance, and absorption in the task, and a non-judgmental attitude is only positively related to balance. According to the hierarchical regression analyses, vigor, confidence, motivation, composed, awareness, and refocusing are positive determinants of balance, while motivation, non-judgmental attitude, and refocusing are positive determinants of absorption in the task. As a result, the flow determinants in the axis of balance and task concentration are vigor, confidence, motivation, calmness, awareness, non-judgment, and refocus.Keywords

Mental energy, awareness, flow, optimal performance mood, footballAbstract

Yoğun izleyici kitlesinin şölene dönüşen performansları talep ettiği futbol sahalarında rekabet üstün başarıyı, başarı için mücadeleyi, zafer için çok sayıda psikolojik beceriyi kullanmayı gerekli kılmaktadır. Sporda sergilenen psikolojik performansların niteliğini artırmaya yönelen günümüz spor psikolojisi alanyazınında, psikolojik becerileri destekleyici eğitsel içeriklerin geliştirilmesine odaklanan çok sayıda çalışmada yenilikçi arayışlar dikkat çekmektedir. Bu çalışmada, atletik zihinsel enerji ile bilinçli farkındalık içeriklerinin denge ve işe yoğunlaşma ile karakterize edilen akış yaşantısını belirleyici rolünün ortaya konması amaçlanmıştır. Araştırma değişkenleri arasındaki korelasyonel ilişkilerin analizi ile tanımlayıcı değişkenlerin atletik zihinsel enerji, bilinçli farkındalık ve akış yaşantısı bağlamlarındaki farklılığının sınanması çalışmanın diğer amaçlarını oluşturmaktadır. İlişkisel tarama modelinde tasarlanan çalışmaya 361 erkek, 41 kadın toplam 402 profesyonel futbolcu katılmıştır. Katılımcılara, Atletik Zihinsel Enerji Ölçeği, Sporcu Bilinçli Farkındalık Ölçeği, Akış Yaşantısı Ölçeği ve Kişisel Bilgi Formu uygulanmıştır. Veriler; betimsel istatistikler, bağımsız gruplar için t-testi, Pearson korelasyon analizlerinin yanı sıra hiyerarşik regresyon analizleri ile sınanmıştır. Sonuçlar, atletik zihinsel enerji, yorulmama ve konsantrasyon puanlarının 18-20 yaş arası futbolcular lehine, dinçlik ve yorulmama puanlarının 1-9 yıl deneyimliler lehine, sakinliğin ise 10 yıl ve üzeri deneyimliler lehine anlamlı düzeyde yüksek olduğunu göstermiştir. Bulgulara göre, atletik zihinsel enerji; dinçlik, güven, motivasyon ve yorulmama ile pozitif yönlü anlamlı ilişki göstermektedir. Sporcu bilinçli farkındalığı ve konsantrasyon ise; farkındalık, yargılamama, yeniden odaklanma, akış, denge ve işe yoğunlaşma ile pozitif yönde anlamlı düzeyde ilişkilidir. Sakinlik; sporcu bilinçli farkındalığı, farkındalık, yeniden odaklanma, akış, denge ve işe yoğunlaşma ile pozitif yönde ilişkili bulunmuştur. Araştırmada, sporcu bilinçli farkındalığı, farkındalık ve yeniden odaklanmanın akış, denge ve işe yoğunlaşma ile, yargılamamanın ise sadece denge ile pozitif yönlü anlamlı ilişkili olduğu görülmüştür. Hiyerarşik regresyon analizlerinde, dinçlik, güven, motivasyon, sakinlik, farkındalık ve yeniden odaklanmanın dengenin, motivasyon, yargılamama ve yeniden odaklanmanın ise işe yoğunlaşmanın pozitif belirleyicileri olduğu ortaya çıkmıştır. Sonuç olarak, akışın denge ve göreve yoğunlaşma eksenindeki belirleyicileri dinçlik, güven, motivasyon, sakinlik, farkındalık, yargılamama ve yeniden odaklanmadır.Keywords

Zihinsel enerji, farkındalık, akış, optimal performans duygudurum, futbol