THE EFFECT OF SCHOOL MANAGERS' DECISION AVOID BEHAVIOR ON WORK STRESS: THE INTERMEDIATE ROLE OF PROGRESSION TENDENCIES

OKUL YÖNETİCİLERİNİN KARAR VERMEDEN KAÇINMA DAVRANIŞININ İŞ STRESİNE ETKİSİ: ERTELEME EĞİLİMİNİN ARACILIK ROLÜ

THE EFFECT OF SCHOOL MANAGERS' DECISION AVOID BEHAVIOR ON WORK STRESS: THE INTERMEDIATE ROLE OF PROGRESSION TENDENCIES

 
Author : NESİP DEMİRBİLEK  , Ferhat HAN, Fulya ATİLA  
Type :
Printing Year : 2022
Number : 20
Page : 2313-2326
DOI Number: :
Cite : NESİP DEMİRBİLEK , Ferhat HAN, Fulya ATİLA, (2022). THE EFFECT OF SCHOOL MANAGERS' DECISION AVOID BEHAVIOR ON WORK STRESS: THE INTERMEDIATE ROLE OF PROGRESSION TENDENCIES. International Journal of Education Technology and Scientific Researches, 20, p. 2313-2326. Doi: 10.35826/ijetsar.528.
    


Summary

The aim of this study is to determine the effect of school administrators' decision-making behaviors on job stress. The research also tried to determine the mediating role of procrastination tendencies in the relationship between school administrators' decision-making behaviors and job stress. This research is descriptive research in relational screening model. In the research, a screening study was conducted to determine the decision-making behaviors, procrastination tendencies and stress levels of school administrators. The universe of the research consists of school administrators working in public schools in the province of Malatya in the 2021-2022 academic year. 251 school administrators voluntarily participated in the study. The sample was determined by the disproportionate sampling method, which is one of the random sampling methods. SPSS 22.0 and AMOS programs were used in the analysis of the data obtained within the scope of the research. According to the results of the research, it can be said that the decision-avoidance behaviors and procrastination tendencies of the school administrators participating in the research are at a low level, and their work stress is at a moderate level. There was a moderate positive and negative relationship between school administrators' decision avoidance behavior and procrastination behavior, and a low negative relationship between decision avoidance behavior and job stress. When the structural equation modeling values consisting of decision avoidance, procrastination and job stress variables are examined, it is seen that school administrators' decision avoidance behaviors have a significant positive effect on procrastination tendencies. It has been determined that procrastination tendencies, which are one of the mediating variables, affect job stress negatively. With the inclusion of procrastination tendencies, one of the mediating variables, in the model, it was determined that the effect of decision avoidance behaviors on job stress was insignificant.Keywords

Procrastination, decision avoidance, job stress.Abstract

Bu araştırmanın amacı, okul yöneticilerinin karar vermeden kaçınma davranışlarının iş stresi üzerindeki etkisini tespit etmektir. Araştırmada ayrıca, karar vermeden kaçınma davranışları ile iş stresi arasındaki ilişkide, okul yöneticilerinin erteleme eğilimlerinin aracılık rolü tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu araştırma ilişkisel tarama modelinde betimsel bir çalışmadır. Araştırmada okul yöneticilerinin karar vermeden kaçınma davranışları, erteleme eğilimleri ve stres düzeylerini tespit etmek amacıyla tarama çalışması yapılmıştır. Araştırmanın evrenini 2021-2022 eğitim öğretim yılında Malatya ili devlet okullarında görev yapan okul yöneticileri oluşturmaktadır. Örneklem seçkisiz örnekleme yöntemlerinden oransız eleman örnekleme yöntemiyle belirlenmiştir. Araştırmaya gönüllü olarak 251 okul yöneticisi katılmıştır. Araştırma kapsamında elde edilen verilerin analizi için SPSS 22.0 ve AMOS programları kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre çalışmaya katılan okul yöneticilerinin karar vermeden kaçınma davranışlarının ve erteleme eğilimlerinin düşük düzeyde, iş streslerinin orta düzeyde olduğu söylenebilir. Okul yöneticilerinin karar vermeden kaçınma davranışları ile erteleme eğilimleri arasında orta düzeyde pozitif yönde, karar vermeden kaçınma davranışı ile iş stresi arasında düşük düzeyde negatif yönde anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. Karar vermeden kaçınma, erteleme ve iş stresi değişkenlerinden oluşan yapısal eşitlik modellemesine ilişkin değerler incelendiğinde okul yöneticilerinin karar vermeden kaçınma davranışının, erteleme eğilimlerini pozitif yönde anlamlı bir şekilde etkilediği görülmektedir. Aracı değişken olan erteleme eğilimlerinin iş stresini negatif yönde anlamlı bir şekilde etkilediği tespit edilmiştir. Aracı değişken olan erteleme eğilimlerinin modele dâhil edilmesiyle, karar vermeden kaçınma davranışlarının iş stresi üzerindeki etkisinin anlamsız olduğu tespit edilmiştir.Keywords

Erteleme, Karardan kaçınma, İş stresi