COMPATIBILITY OF THE VOCABULARY IN TURKISH TEACHING SETS AS A FOREIGN LANGUAGE BETWEEN COURSE AND WORKBOOKS

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİM SETLERİNDEKİ SÖZ VARLIĞININ DERS VE ÇALIŞMA KİTAPLARI ARASINDAKİ UYUMU

COMPATIBILITY OF THE VOCABULARY IN TURKISH TEACHING SETS AS A FOREIGN LANGUAGE BETWEEN COURSE AND WORKBOOKS

 
Author : Latif İltar    
Type :
Printing Year : 2022
Number : 20
Page : 2198-2239
DOI Number: :
Cite : Latif İltar , (2022). COMPATIBILITY OF THE VOCABULARY IN TURKISH TEACHING SETS AS A FOREIGN LANGUAGE BETWEEN COURSE AND WORKBOOKS. International Journal of Education Technology and Scientific Researches, 20, p. 2198-2239. Doi: 10.35826/ijetsar.529.
    


Summary

The lack of a common program in teaching Turkish as a foreign language increases the importance of textbooks. Textbooks often replace curricula and teaching processes are carried out according to textbooks. Workbooks are the second most widely used teaching material after textbooks in teaching Turkish as a foreign language. Workbooks: mostly in extracurricular processes, aim to repeat and reinforce what is learned in the textbooks and to give feedback to the students. The ability of students to understand the texts in the workbooks varies according to the understandable input level of the vocabulary in the texts. For this reason, the harmony of the vocabulary between the workbooks and the textbooks is very important and the content in the workbooks should be compatible with the competencies desired to be gained by the students in the textbooks. This study, which aims to examine the vocabulary compatibility in the course and workbooks used in teaching Turkish as a foreign language, was planned as qualitative research. In the study, a case study, one of the qualitative research designs, was carried out and document analysis method was used to obtain the data. The study object of the study consists of the A1 course and workbooks belonging to the Yedi Iklim Turkish Teaching Set (YİTÖS) and the Istanbul Turkish Teaching Set for International Students (İTÖS), which are widely used in the field. According to the results obtained from the research, the number of different vocabularies in the YİTÖS A1 course book is 36.11% more than the number of different vocabularies in the YİTÖS A1 workbook; It has also been determined that the number of different vocabularies in the İTÖS A1 textbook is 80% more than the number of different vocabularies in the İTÖS A1 workbook. 24.69% of the number of different vocabularies in the YİTÖS workbook is not found in the YİTÖS textbook; and 17.93% of the number of different vocabularies in the ITÖS workbook is not found in the ITÖS textbook.Keywords

Course and workbooks, vocabulary, teaching Turkish as a foreign language.Abstract

Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde ortak bir programın olmayışı ders kitaplarının önemini oldukça artırmaktadır. Ders kitapları çoğu zaman öğretim programlarının yerini tutmakta ve öğretim süreçleri ders kitaplarına göre sürdürülmektedir. Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde ders kitaplarından sonra en yaygın biçimde kullanılan ikinci öğretim materyali çalışma kitaplarıdır. Çalışma kitapları; daha çok ders dışı süreçlerde, ders kitaplarında öğrenilenlerin tekrar edilmesini, pekiştirilmesini ve öğrenciye geri dönüt verilmesini amaçlamaktadır. Öğrencilerin çalışma kitaplarında yer alan metinleri anlayabilmeleri, metinlerde yer alan söz varlığının anlaşılabilir girdi düzeyine göre değişkenlik göstermektedir. Bu sebeple çalışma kitapları ile ders kitapları arasındaki söz varlığının uyumu oldukça önem arz etmekte olup çalışma kitaplarında bulunan içeriğin ders kitaplarında öğrencilere kazandırılmak istenen yeterliklerle uyumlu olması gerekmektedir. Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde kullanılan ders ve çalışma kitaplarındaki söz varlığı uyumunun incelenmesini amaçlayan bu çalışma, nitel araştırma olarak planlanmıştır. Çalışmada nitel araştırma desenlerinden durum araştırması yapılmış olup verilerin elde edilmesi için doküman incelemesi yöntemine başvurulmuştur. Çalışmanın inceleme nesnesini, alanda yaygın bir şekilde kullanılmakta olan Yedi İklim Türkçe Öğretim Seti (YİTÖS) ve İstanbul Uluslararası Öğrenciler İçin Türkçe Öğretim Seti (YİTÖS)’ne ait A1 ders ve çalışma kitapları oluşturmaktadır. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre YİTÖS A1 ders kitabında yer alan farklı söz varlığı sayısının YİTÖS A1 çalışma kitabındaki farklı söz varlığı sayısından %36,11 daha fazla; İTÖS A1 ders kitabında yer alan farklı söz varlığı sayısının İTÖS A1 çalışma kitabındaki farklı söz varlığı sayısından % 80 daha fazla olduğu tespit edilmiştir. YİTÖS çalışma kitabında bulunan farklı söz varlığı sayısının %24,69’u YİTÖS ders kitabında; İTÖS çalışma kitabında bulunan farklı söz varlığı sayısının %17,93’ü İTÖS ders kitabında bulunmamaktadır.Keywords

Ders ve çalışma kitapları, söz varlığı, Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi.