THE VIEWS OF PRESCHOOL TEACHERS REGARDING THE APPLICABILITY OF BLOCK-BASED CODING PROGRAMS

BLOK TABANLI KODLAMA PROGRAMLARININ UYGULANABİLİRLİĞİNE İLİŞKİN OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİ

THE VIEWS OF PRESCHOOL TEACHERS REGARDING THE APPLICABILITY OF BLOCK-BASED CODING PROGRAMS

 
Author : Serap AKTEMUR GÜRLER  , Esra ÖMEROĞLU  
Type :
Printing Year : 2022
Number : 20
Page : 2373-2392
DOI Number: :
Cite : Serap AKTEMUR GÜRLER , Esra ÖMEROĞLU, (2022). THE VIEWS OF PRESCHOOL TEACHERS REGARDING THE APPLICABILITY OF BLOCK-BASED CODING PROGRAMS. International Journal of Education Technology and Scientific Researches, 20, p. 2373-2392. Doi: 10.35826/ijetsar.531.
    


Summary

The current study was carried out to determine the views of preschool teachers regarding the applicability of coding programs. The sample group of the research is made up of 23 preschool teachers working in five different kindergartens acting under the Ministry of Education in the city centre of Kars. In this study, as a research design, phenomenology was used as it aims at understanding the views and experiences of preschool teachers regarding the applicability of block-based coding programs. In determining the sample group of the study, typical state sampling method, one of the purposed sampling techniques, was used. The data of the research was collected through semi-structured interview form technique and in the analysis of the data obtained, descriptive analysis technique was benefitted. According to the findings, it was found that preschool teachers could be integrated into preschool education programs for coding education, coding education would support the skills of teachers and that they could prefer it since it offers visual contents. According to the participants, it was stated that coding education should start at an early age. In addition, preschool teachers stated that they needed technological infrastructure and support about coding education in the classrooms.Keywords

Coding Education, Block Coding, Preschool Education, Early Childhood Education.Abstract

Araştırma okul öncesi öğretmenlerinin kodlama programlarının uygulanabilirliğine yönelik görüşlerinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu Kars il merkezinde yer alan Milli Eğitim Bakanlığına bağlı beş farklı resmî anaokullarında görev yapan 23 okul öncesi öğretmeni oluşmaktadır. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden fenomenoloji deseni kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunun belirlenmesinde amaçlı örnekleme tekniklerinden tipik durum örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Araştırma verileri yapılandırılmış görüşme tekniğiyle toplanmıştır ve elde edilen verilerin analizinde betimsel analiz tekniğinden yararlanılmıştır. Araştırma sonucunda okul öncesi öğretmenlerinin kodlama eğitimine yönelik olarak okul öncesi eğitim programı ile bütünleştirilebileceğini, kodlama eğitiminin çocukların becerilerini desteklediği ve görsel içerikler sunması sebebiyle tercih edebileceklerini belirtmişlerdir.Keywords

Kodlama Eğitimi, Blok Kodlama, Okul Öncesi Eğitim, Erken Çocukluk Eğitimi