DETERMINATION OF THE EFFECTIVENESS OF A TEMPLATE FOR LESSON PLANNING BASED ON INQUIRY

SORGULAMAYA DAYALI DERS PLANI IÇIN KULLANILAN BIR ŞABLONUN ETKINLIĞININ BELIRLENMESI

DETERMINATION OF THE EFFECTIVENESS OF A TEMPLATE FOR LESSON PLANNING BASED ON INQUIRY

 
Author : Ayşe Yalçın Çelik    
Type :
Printing Year : 2022
Number : 20
Page : 2402-2416
DOI Number: :
Cite : Ayşe Yalçın Çelik , (2022). DETERMINATION OF THE EFFECTIVENESS OF A TEMPLATE FOR LESSON PLANNING BASED ON INQUIRY. International Journal of Education Technology and Scientific Researches, 20, p. 2402-2416. Doi: 10.35826/ijetsar.547.
    


Summary

Planning a lesson according to the inquiry method which is conducted in the laboratory is a challenging process for pre-service teachers. The reasons for the difficulties of pre-service teachers are their inexperience and not knowing the method well. In this study, the effectiveness of a template that takes into account the basic components of the inquiry process that pre-service teachers can use in their lesson planning processes will be determined. The feature of this template is that it allows the pre-service teacher to construct the lesson from the end to the beginning. In this context, the research aims to determine the difficulties experienced by the pre-service teachers in the lesson planning process and the opinions of the pre-service teachers about the template. This research was conducted with the case study (case study) method. 19 pre-service teachers studying in the chemistry education program of a state university in Ankara/Turkey participated in the research. A pre-service teacher's diary, reflective written opinion form, and mentor observation notes were used as data collection tools. It was determined that pre-service teachers had difficulties in the planning (constructing) of the lesson regarding the acquisition of knowledge, the appropriateness of the outcome - experiment, the appropriateness of the outcome - method, and method knowledge. It has been determined that the use of templates during lesson planning is beneficial in terms of gaining method and pedagogical knowledge. According to these results, the template is effective in solving the problems experienced by facilitating the lesson planning process.Keywords

Lesson planning, Template, Inquiry, Pre-service teachers.Abstract

Laboratuvarda yürütülen sorgulama yöntemine göre bir ders planlamak öğretmen adayları için zorlu bir süreçtir. Öğretmen adaylarının yaşadıkları zorlukların nedenleri deneyimsiz olmaları ve yöntemi iyi bilmemeleridir. Bu çalışmada öğretmen adaylarının ders planlama süreçlerinde kullanabilecekleri sorgulama sürecinin temel bileşenlerini dikkate alan bir şablonun etkililiği belirlenecektir. Bu şablonun özelliği, öğretmen adayının dersi sondan başa doğru kurgulamasına olanak sağlamasıdır. Bu bağlamda araştırma, öğretmen adaylarının ders planlama sürecinde yaşadıkları zorlukları ve öğretmen adaylarının şablona ilişkin görüşlerini belirlemeyi amaçlamaktadır. Bu araştırma durum çalışması (örnek olay) yöntemi ile yürütülmüştür. Araştırmaya Ankara/Türkiye'de bir devlet üniversitesinin kimya eğitimi programında öğrenim gören 19 öğretmen adayı katılmıştır. Veri toplama aracı olarak öğretmen adayı günlüğü, yansıtıcı yazılı görüş formu ve mentor gözlem notları kullanılmıştır. Öğretmen adaylarının dersin planlanmasında (kurgulanmasında) bilgi edinimi, kazanım-deney uygunluğu, kazanım-yöntem uygunluğu ve yöntem bilgisine ilişkin güçlükler yaşadıkları belirlenmiştir. Ders planlaması sırasında şablon kullanımının yöntem ve pedagojik bilgi kazanımı açısından faydalı olduğu tespit edilmiştir. Bu sonuçlara göre şablon, ders planlama sürecini kolaylaştırarak yaşanan sorunların çözümünde etkili olmaktadır.Keywords

ders plan, şablon, sorgulayıcı araştırma, öğretmen adayları