A SKILL WAITING TO BE DEVELOPED IN TEACHING TURKISH AS A MOTHER TONGUE ORAL INTERACTION

ANA DİLİ OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE GELİŞTİRİLMEYİ BEKLEYEN BİR BECERİ: KARŞILIKLI KONUŞMA

A SKILL WAITING TO BE DEVELOPED IN TEACHING TURKISH AS A MOTHER TONGUE ORAL INTERACTION

 
Author : TARIK DEMİR    
Type :
Printing Year : 2023
Number : 21
Page : 493-535
DOI Number: :
Cite : TARIK DEMİR , (2023). A SKILL WAITING TO BE DEVELOPED IN TEACHING TURKISH AS A MOTHER TONGUE ORAL INTERACTION . International Journal of Education Technology and Scientific Researches, 21, p. 493-535. Doi: 10.35826/ijetsar.567.
    


Summary

Digital environments such as family, school, other social life areas and social media are environments where native speakers develop their language, memory and skill functions by being exposed to various stimuli, but only school is the one with a conscious and specially structured form, which is why school is not just an education is the teaching environment. These teaching environments and components, especially Turkish lessons, should be designed in accordance with the development and effective use of the four basic language skills of native speakers. However, the space and time allocated to speaking in the lessons is limited. Oral interaction, on the other hand, appears as a sub-dimension that is handled very little compared to oral expression in teaching as a mother tongue. Within the scope of the study, this problem situation was handled by examining the curriculum and textbooks. The acquisitions given for speaking skills in the program and the instructions and activities given to develop and operate the speaking skill over the activities and instructions in the books were examined in a comparative way. The obtained results are presented by digitizing and visualizing with tables and graphs. As a result of the research, it has been determined that there is not a balanced distribution of skills in the Turkish lesson, that the textbooks created with a focus on reading and writing give limited space to reflection and speaking from the program, and it has been seen that oral interaction occupies a very small place in the activities and instructions created for speaking. What can be done to improve this situation, which directly affects individual and social communication, is shared in the conclusion partKeywords

Mother language, Turkish, skill, speaking, oral interaction.Abstract

Ana dili konuşurlarının aile, okul, diğer sosyal yaşam alanları ve sosyal medya gibi dijital ortamlar çeşitli uyaranlara maruz kalarak dil, bellek, beceri işlevlerini geliştirdiği çevreler olmakla birlikte bunlardan sadece okul bilinçli ve özel yapılandırılmış forma sahip olanıdır ki bu yüzden okul sadece bir eğitim değil aynı zamanda öğretim ortamıdır. Bu öğretim ortamlarının ve bileşenlerinin özellikle de Türkçe derslerinin ana dili konuşurlarının dört temel dil becerisini geliştirmeye ve etkin kullanımına uygun biçimde tasarlanması gerekir. Ancak derslerde konuşmaya ayrılan yer ve süre sınırlı kalmaktadır. Karşılıklı konuşma ise ana dili olarak öğretiminde sözlü anlatıma kıyasla çok az işlenen bir alt boyut olarak karşımıza çıkmaktadır. Çalışma kapsamında bu problem durumu program ve ders kitapları incelenerek ele alınmıştır. Programda konuşma becerisi için verilen kazanımlar ile kitaplardaki etkinlik ve yönergeler üzerinden karşılıklı konuşma becerisini geliştirmek ve işletmek için verilen yönergeler, etkinlikler mukayeseli biçimde incelenmiştir. Erişilen sonuçlar tablo ve grafiklerle sayısallaştırılarak ve görselleştirilerek sunulmuştur. Araştırma sonucunda Türkçe dersinde becerilerin dengeli bir dağılımının olmadığı, okuma ve yazma odaklı oluşturulan ders kitaplarının programdan yansıma ile konuşmaya sınırlı yer verdiği tespit edilmiş olup konuşma için oluşturulan etkinlik ve yönergelerde karşılıklı konuşmanın çok az bir yer tuttuğu görülmüştür. Bireysel ve sosyal iletişime doğrudan etki eden bu durumun iyileştirilmesi için yapılabilecekler sonuç kısmında paylaşılmıştır.Keywords

Ana dili, Türkçe, beceri, konuşma, karşılıklı konuşma.