THE ANALYSIS OF TEACHERS’ QUESTIONS IN PRIMARY SCHOOL MATHEMATICS CLASSES ACCORDING TO REVISED BLOOM’S TAXONOMY

İLKOKUL MATEMATİK DERSLERİNDE SORULAN ÖĞRETMEN SORULARININ YENİLENEN BLOOM TAKSONOMİSİNE GÖRE ANALİZİ

THE ANALYSIS OF TEACHERS’ QUESTIONS IN PRIMARY SCHOOL MATHEMATICS CLASSES ACCORDING TO REVISED BLOOM’S TAXONOMY

 
Author : Cumali ÖKSÜZ  , Sanem TABAK  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 11
Page : 505-549
DOI Number: :
Cite : Cumali ÖKSÜZ , Sanem TABAK , (2020). THE ANALYSIS OF TEACHERS’ QUESTIONS IN PRIMARY SCHOOL MATHEMATICS CLASSES ACCORDING TO REVISED BLOOM’S TAXONOMY. International Journal of Education Technology and Scientific Researches, 11, p. 505-549. Doi: 10.35826/ijetsar.57.
    


Summary

In this research, it was aimed to analyze the questions that primary teachers ask in mathematics lessons according to the Revised Bloom’s Taxonomy. In this research which was designed with case study, the study group which consists of 8 teachers, 2 of whom teach 1st grade, 2 of whom teach 2nd grade, 2 of whom teach 3rd grade and 2 of whom teach 4th grade were determined according to the typical case sampling method. Within the scope of the research, the questions that 8 primary teachers ask throughout the mathematics lessons of the academic year of 2017-2018 were recorded by the using unstructured observation form and voice records. In the research, a total of 130 mathematics lesson of 8 primary teachers was monitored and 732 questions were taken into evaluation. As a result of the research, it was determined that the questions primary teachers ask in mathematics lessons are generally on the levels of remember, understand and apply. According to the findings which were obtained within the scope of the research, it was concluded that primary teachers did not include questions that develop the high-level thinking skills of students in mathematics lessons and mainly asked questions which bring memorizing and operational information to the forefront. In accordance with the results of the research, suggestions were presented on improving the professional competencies of primary teachers on the abilities of asking questions in mathematics lessons within the context of understanding the student knowledge and teaching strategies.Keywords

Mathematics lesson, Asking question skill, Teacher knowledge, Revised Bloom’s taxonomy, professional competence.Abstract

Bu araştırmada, sınıf öğretmenlerinin matematik derslerinde sordukları soruların Yenilenen Bloom Taksonomisine göre analiz edilmesi amaçlanmıştır. Durum çalışmasına göre desenlenen bu araştırmada, tipik durum örnekleme yöntemine göre belirlenen ilkokulun her sınıf düzeyinde 2 ve toplamda 8 sınıf öğretmeni araştırmanın çalışma grubunu oluşturmaktadır. Araştırma kapsamında 2017-2018 eğitim-öğretim 130 matematik dersi izlenmiş ve sınıf öğretmenlerinin matematik derslerinde sordukları sorular yapılandırılmamış gözlem formu ve ses kaydı kullanılarak kayıt altına alınmıştır. Araştırma bulgularının analizi sonucunda, sınıf öğretmenlerinin matematik derslerinde sordukları soruların daha çok hatırlama, anlama ve uygulama düzeyinde olduğu belirlenmiştir. Bu bulgular kapsamında sınıf öğretmenlerinin matematik derslerinde öğrencilerin üst düzey düşünme becerilerini geliştiren türden sorulara yer vermedikleri; daha çok ezber bilgi ve işlemsel bilgiyi ön plana çıkaran türden sorular sordukları sonucuna ulaşılmıştır. Araştırma sonuçları doğrultusunda, sınıf öğretmenlerinin öğrencileri anlama bilgileri ve öğretim stratejileri bilgisi bağlamında matematik derslerinde soru sorma becerilerine yönelik pedagojik yeterliklerini geliştirmelerine yönelik öneriler sunulmuştur.Keywords

Matematik dersi, soru sorma becerisi, öğretmen bilgisi, yenilenen Bloom taksonomisi, mesleki yeterlik.