PSYCHOLOGICAL DISTRESS AND ACADEMIC BURNOUT IN UNIVERSITY STUDENT ATHLETES: THE ROLE OF RESILIENCE AS A COPING MECHANISM

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ SPORCULARDA PSİKOLOJİK SIKINTI VE AKADEMİK TÜKENMİŞLİK: BİR BAŞA ÇIKMA MEKANİZMASI OLARAK DAYANIKLILIĞIN ROLÜ

PSYCHOLOGICAL DISTRESS AND ACADEMIC BURNOUT IN UNIVERSITY STUDENT ATHLETES: THE ROLE OF RESILIENCE AS A COPING MECHANISM

 
Author : Yunus Sinan Biricik  , Mehmet Haluk Sivrikaya, Burak Karababa  
Type :
Printing Year : 2023
Number : 21
Page : 428-457
DOI Number: :
Cite : Yunus Sinan Biricik , Mehmet Haluk Sivrikaya, Burak Karababa, (2023). PSYCHOLOGICAL DISTRESS AND ACADEMIC BURNOUT IN UNIVERSITY STUDENT ATHLETES: THE ROLE OF RESILIENCE AS A COPING MECHANISM. International Journal of Education Technology and Scientific Researches, 21, p. 428-457. Doi: 10.35826/ijetsar.573.
    


Summary

College students are at high risk of psychological distress, especially during the COVID-19 pandemic. In addition to the difficulties brought by academic life, the pandemic also left serious psychological effects on students. In addition to the difficulties that sports life brought for the student group, the restrictions in the pandemic brought risks on the psychological adaptation skills of the student athletes. This study examines the psychological factors associated with the pandemic and its predictive psychological effects on Turkish sports students. Therefore, the aim of this study is to examine the levels of psychological distress and academic burnout caused by the pandemic on student athletes and to examine the moderator role of resilience on distress and burnout. 236 students from different branches who study in different departments of the university and actively continue their sports lives participated in the research. In the study, COVID-19-related psychological distress scale, Maslach burnout scale and resilience scale were used. The relationships of the scales were determined by Pearson's product moment correlation coefficient and regression analysis. A one-factor MANOVA analysis was performed to determine the gender differentiation. The results of the study showed that resilience positively predicted psychological distress and burnout and was negatively related. The results of our study suggest that resilience may be one of the psychological skills that prevent psychological distress and burnout in student athletes.Keywords

COVID-19, psychological distress, academic burnout, resilience, athlete studentsAbstract

Üniversite öğrencileri, özellikle COVID-19 salgını sırasında yüksek psikolojik sıkıntı riski altındadır. Akademik hayatın getirdiği zorlukların yanı sıra pandemi de öğrenciler üzerinde ciddi psikolojik etkiler bırakmıştır. Sporcu öğrenci grubu için de spor hayatının getirmiş olduğu zorluklara ek olarak pandemideki kısıtlamalar sporcu öğrencilerin psikolojik uyum becerileri üzerine riskler getirmiştir. Bu çalışma pandemi ile ilişkili psikolojik faktörleri ve bunun Türk sporcu öğrenciler üzerindeki yordayıcı psikolojik etkilerini incelemektedir. Bu nedenle, bu çalışmanın amacı, pandeminin sporcu öğrenciler üzerinde neden olduğu psikolojik sıkıntı ve akademik tükenmişlik düzeylerini incelemek ve psikolojik sağlamlığın sıkıntı ve tükenmişlik üzerindeki düzenleyici rolünü incelemektir. Araştırmaya üniversitenin farklı bölümlerinde öğrenim gören ve aktif olarak spor hayatlarına devam eden farklı branşlarda 236 öğrenci katılmıştır. Araştırmada COVID-19 ile ilişkili psikolojik sıkıntı ölçeği, Maslach tükenmişlik ölçeği ve psikolojik sağlamlık ölçeği kullanılmıştır. Ölçeklere ait ilişkiler Pearson momentler çarpım korelasyon katsayısı ve regresyon analizi ile belirlenmiştir. Cinsiyete ilişkin farklılaşmanın tespiti için ise tek faktörlü MANOVA analizi yapılmıştır. Çalışma sonuçları, psikolojik sağlamlığın psikolojik sıkıntı ve tükenmişliği olumlu olarak yordadığı ve dayanıklılığın psikolojik sıkıntı ve tükenmişlik üzerinde negatif ilişkili olduğunu gösterdi. Çalışmamızın sonuçları, psikolojik dayanıklılığın, sporcu öğrencilerde psikolojik sıkıntıyı ve tükenmişliği önleyici psikolojik becerilerden biri olabileceği görüşüdür.Keywords

COVID-19, psikolojik sıkıntı, akademik, tükenmişlik, psikolojik sağlamlık, sporcu öğrenciler