INVESTIGATION OF THE RELATONSHIP BETWEEN DANCE SELF-EFFICACY AND SELF-CONFIDENCE OF FOLK DANCERS

HALK OYUNCULARIN DANS ÖZ YETERLİLİĞİ VE ÖZ GÜVENİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

INVESTIGATION OF THE RELATONSHIP BETWEEN DANCE SELF-EFFICACY AND SELF-CONFIDENCE OF FOLK DANCERS

 
Author : Caner CENGİZ  Mert Mazhar ERDURAN, Taner BOZKUS  
Type :
Printing Year : 2023
Number : 21
Page : 89-110
DOI Number: :
Cite : Caner CENGİZ Mert Mazhar ERDURAN, Taner BOZKUS, (2023). INVESTIGATION OF THE RELATONSHIP BETWEEN DANCE SELF-EFFICACY AND SELF-CONFIDENCE OF FOLK DANCERS. International Journal of Education Technology and Scientific Researches, 21, p. 89-110. Doi: 10.35826/ijetsar.575.
    


Summary

With this work, It is targeted to examine the relationship between the dance self-efficacy and self-confidence of folk actors. Folk dance is a concept that has existed in human life for a long time. Even if this concept is expressed by different figures from society to society, they basically have the same purpose. With this work, It is targeted to examine the relationship between the dance self-efficacy and self-confidence of folk actors. The model used in the research, relational survey, one of the quantitative studies, used to determine the current situation. In this direction, the teams that participated in the final in the competition organized by the Turkish Folk Dance Federation formed our universe. The forms delivered to the dancers online were filled by 160 people, 100 men and 60 women.  In the study, a 5-question personal information form was used to determine the distribution of personal information of the participants through google forms prepared by the researchers as a data collection tool. At the same time, the self-confidence scale adapted into Turkish by Akın (2007) and the dance self-efficacy scale developed by Turan (2016) were used. The Kolmogorov-Smirnov test was used to determine whether the data showed normal distribution or not. In addition to the frequency and percentage tables, the relationship between the scales was examined by correlation analysis. Comparisons between the two groups were made with the independent sample t test, which is a parametric test. In conclusion, it was revealed that while there was no difference in the self-confidence of the dancers with a dance background, the dancers with a resume had a higher score in their dance self-efficacy. Another result has emerged that as individuals' dance self-efficacy increases, their self-confidence increases at the same rate.Keywords

Folk dances, dance, self-confidence, self-efficacy.Abstract

Bu çalışma ile, halk oyuncuların dans öz yeterlilik ve öz güvenleri arasındaki ilişkiyi incelenmek amaçlanmıştır. Halk dansları insanın yaşamında uzun zamandır var olan bir kavramdır. Bu kavram toplumdan topluma farklı figürler ile ifade ediliyor olsa bile temelde aynı amacı taşırlar. Bu araştırmada, mevcut durumun tespiti için nicel araştırma yöntemlerinden, İlişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Bu doğrultuda çalışmamıza Türkiye Halk Oyunları Federasyonu tarafından düzenlenen yarışmada finale katılan ekipler evrenimizi oluşturmuştur. Online ortamda dansçılara ulaştırılan formlar 100 erkek 60 kadın toplam 160 kişi tarafından doldurulmuştur.  Araştırmada, veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından hazırlanan google formları aracılığıyla katılımcıların kişisel bilgilerinin dağılımını belirlemek için 5 soruluk kişisel bilgi formu kullanılmıştır. Aynı zamanda Akın (2007) tarafından Türkçeye uyarlanan özgüven ölçeği ve Turan (2016) tarafından geliştirilen dans öz-yeterlik ölçeği kullanılmıştır. Verilerin normal dağılım gösterip göstermediğine Kolmogorov-Smirnov testi ile bakılmıştır. Elde edilen verilere frekans, yüzde tablolarına ek olarak ölçekler arasındaki ilişkiye Korelasyon analizi ile bakılmıştır. İki grup arasında ki karşılaştırmalar parametrik test olan bağımsız örneklem t tesi ile bakılmıştır. Sonuç olarak, dans özgeçmişi olan dansçıların öz güvenlerinde bir farklılık olmazken dans öz yeterliliklerinde özgeçmişi olan dansçıların daha yüksek skora sahip oldukları ortaya konmuştur. Bireylerin dans öz yeterlilikleri arttıkça aynı oranda öz güvenlerinin de arttığı da bir diğer sonucumuz olarak ortaya çıkmıştır.Keywords

Halk oyunları, dans, öz güven, öz yeterlilik.