THE RELATIONSHIP BETWEEN SENSE OF SCHOOL BELONGING AND SMARTPHONE ADDICTION OF HIGH SCHOOL STUDENTS

LİSE ÖĞRENCİLERİNİN OKUL AİDİYET DUYGUSU İLE AKILLI TELEFON BAĞIMLILIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİ

THE RELATIONSHIP BETWEEN SENSE OF SCHOOL BELONGING AND SMARTPHONE ADDICTION OF HIGH SCHOOL STUDENTS

 
Author : Bayram GÖKBULUT    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 11
Page : 160-193
DOI Number: :
Cite : Bayram GÖKBULUT , (2020). THE RELATIONSHIP BETWEEN SENSE OF SCHOOL BELONGING AND SMARTPHONE ADDICTION OF HIGH SCHOOL STUDENTS. International Journal of Education Technology and Scientific Researches, 11, p. 160-193. Doi: 10.35826/ijetsar.59.
    


Summary

In addition to the convenience provided to our daily lives, smart phones have an adverse effect on young people due to their excessive and inappropriate use. With this study, the relationship between smart phone addiction and school belonging sense of high school students has been tried to be revealed. Research was carried out in in the Central Black Sea Region of Turkey with 375 students studying in four different types of high schools. Data were collected by using face to face questionnaire technique. In the study, two measuring instruments, Smart Phone Addiction Scale and School Belonging Sense Scale, were used. In this research, relational screening method was used. Data were collected by applying face to face questionnaires. As a result of the study, while the students' sense of belonging to the school was moderate, the sense of rejection was found to be high. Male students have higher levels of smartphone addiction than female students. Female students had higher levels of school commitment while their sense of rejection were lower. 9th grade students' smartphone addiction levels are higher than 12th grade students. 11th grade students' smartphone dependency levels are higher than 10th and 12th grades. 9th Grades belonging to school are higher than 10th and 12th grade students. According to the type of school, smartphone addiction levels of science high school students are higher than vocational high school students. There was no significant relationship between smart phone addiction and sense of belonging to school and academic achievement. When the relationship between smartphone addiction and school sense of belonging was examined, no statistically significant relationship was found between them. However, a significant positive correlation was found between smartphone addiction and sub-factors.Keywords

Smart phone addiction, sense of school belonging, sense of rejection.Abstract

Akıllı telefonlar günlük hayatımıza sağladığı kolaylıkların yanında, aşırı ve amacına uygun kullanılmamasından dolayı gençleri olumsuz etkilemektedir. Yapılan bu çalışma ile lisede öğrenim gören öğrencilerin akıllı telefon bağımlılıkları ve okul aidiyet duyguları arasındaki ilişki ortaya konulmaya çalışılmıştır. Araştırma Türkiye’de Orta Karadeniz Bölgesinde dört farklı türde lisede öğrenim gören 375 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Verilerin toplanmasında yüz yüze anket tekniği kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmada Akıllı Telefon Bağımlılığı Ölçeği ve Okul Aidiyet Duygusu Ölçeği olmak üzere iki adet ölçme aracı kullanılmıştır. İlişkisel tarama yönteminin kullanıldığı araştırmada, veriler yüz yüze anketler uygulanarak toplanmıştır. Araştırma neticesinde öğrencilerin okula aidiyet duyguları orta düzey iken, reddedilmişlik duygusu yüksek düzey olarak bulunmuştur. Cinsiyete göre erkek öğrencilerin akıllı telefon bağımlılık düzeyleri kadın öğrencilerden daha yüksektir. Kadın öğrencilerin okula bağlılık düzeyleri daha yüksek iken reddedilmişlik duyguları daha düşüktür. 9. Sınıf öğrencilerinin akıllı telefon bağımlılık düzeyleri 12. sınıf öğrencilerinden daha yüksektir. 11. sınıf öğrencilerinin akıllı telefon bağımlılık düzeyleri 10 ve 12. sınıflardan daha yüksektir. 9. Sınıfların okula aidiyet duyguları 10 ve 12. sınıf öğrencilerinden daha yüksektir. Okul türüne göre fen lisesi öğrencilerinin akıllı telefon bağımlılık düzeyleri meslek lisesi öğrencilerinden daha yüksektir. Akıllı telefon bağımlılığı ve okula aidiyet duygusu ile akademik başarı arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. Akıllı telefon bağımlılığı ile okul aidiyet duygusu arasındaki ilişki incelendiğinde aralarında istatistiksel olarak bir ilişkiye rastlanılmamıştır. Ancak akıllı telefon bağımlılığı ile alt faktörler arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişki bulunmuştur.Keywords

Akıllı telefon bağımlılığı, okul aidiyeti, rededilmişlik duygusu