SPORTIVE SELF-REGULATION SCALE (SSRS): STUDY OF DEVELOPMENT, VALIDITY AND RELIABILITY

SPORTİF ÖZ DÜZENLEME ÖLÇEĞİ (SÖDÖ): GELİŞTİRME, GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

SPORTIVE SELF-REGULATION SCALE (SSRS): STUDY OF DEVELOPMENT, VALIDITY AND RELIABILITY

 
Author : İhsan AKEREN  , Yunus Emre ÇİNGÖZ  
Type :
Printing Year : 2023
Number : 23
Page : 1146-1169
DOI Number: :
Cite : İhsan AKEREN , Yunus Emre ÇİNGÖZ, (2023). SPORTIVE SELF-REGULATION SCALE (SSRS): STUDY OF DEVELOPMENT, VALIDITY AND RELIABILITY. International Journal of Education Technology and Scientific Researches, 23, p. 1146-1169. Doi: 10.35826/ijetsar.592.
    


Summary

In this study, it was aimed to develop a measurement tool to determine the performance of undergraduate students who are engaged in at least one sport branch within the scope of self-regulation skills. After examining the developed self-regulation models, Zimmerman's Self-Regulated Learning Model was taken as a theoretical basis, and after the item pool was created, the scale was finalized with the opinions of the relevant field experts in line with the content validity. 271 student athletes were contacted for Explanatory Factor Analysis (EFA) and criterion validity analyses, and the participants were asked to fill in the Physical Activity Enjoyment Scale (PACES) and the candidate scale. The findings revealed the cyclical three-factor structure of the candidate scale, and also showed that it was moderately positively correlated with the criterion FAQ. In order to verify the 18-item three-factor structure obtained in the second stage of the study, 198 students were reached by determining a different sample, and First and Second-Order Confirmatory Factor Analysis (CFA) was performed with the collected data. The findings revealed that the structure determined by EFA was confirmed by CFA and the scale was valid. In the analyses made for reliability, the Cronbach Alpha internal consistency coefficient was calculated as .92 for the overall scale, .84 for the planning sub-dimension, .81 for the implementation sub-dimension, .85 for the evaluation sub-dimension, and .88 for the two-half reliability. In the third stage of the study, the measurements collected from 53 students at four-week intervals were compared and the test-retest reliability was calculated as .98. The results show that the cyclical three-factor structure of the scale is valid and reliable.Keywords

Sportıve, Self-regulation, ScaleAbstract

Bu araştırmada en az bir spor branşıyla meşgul olan lisans öğrencilerinin performanslarının öz düzenleme becerisi kapsamında belirlenebilmesine yönelik bir ölçme aracı geliştirilmesi amaçlanmıştır. Geliştirilen öz düzenleme modelleri incelendikten sonra Zimmerman’ın Öz Düzenlemeli Öğrenme Modeli kuramsal dayanak alınmış, madde havuzu oluşturulduktan sonra kapsam geçerliği doğrultusunda ilgili alan uzmanlarının görüşleriyle ölçeğe son hali verilmiştir. Açımlayıcı Faktör Analizi (AFA) ve kriter geçerliği analizleri için 271 sporcu öğrenciye ulaşılmış, katılımcıların aday ölçekle birlikte Fiziksel Aktivitelerden Keyif Alma Ölçeğini (FAKÖ) doldurmaları sağlanmıştır. Bulgular, aday ölçeğin döngüsel üç faktörlü yapısını ortaya koymuş, ayrıca kriter alınan FAKÖ ile orta düzeyde pozitif ilişkili olduğunu göstermiştir. Araştırmanın ikinci aşamasında elde edilen 18 maddelik üç faktörlü yapının doğrulanması amacıyla farklı bir örneklem belirlenerek 198 öğrenciye ulaşılmış ve toplanan verilerle Birinci ve İkinci Düzey Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) yapılmıştır. Bulgular, AFA ile belirlenen yapının DFA ile doğrulandığını, ölçeğin geçerli olduğunu ortaya koymuştur. Güvenirliğe yönelik yapılan analizlerde Cronbach Alpha iç tutarlık katsayısı ölçek geneli için .92, alt boyutlardan planlama için .84, uygulama için .81, değerlendirme için .85, iki-yarı güvenirliği ise .88 olarak hesaplanıştır. Araştırmanın üçüncü aşamasında 53 öğrenciden dört hafta arayla toplanan ölçümler karşılaştırılmış ve test-tekrar test güvenirliği .98 olarak hesaplanıştır. Elde edilen sonuçlar ölçeğin döngüsel üç faktörlü yapısının geçerli ve güvenilir olduğunu göstermektedir.Keywords

Sportif, Öz düzenleme, Ölçek